Ministrijas darbības jomas:

 • Nozaru vadība un politikas plānošana,
 • Uzņēmējdarbības konkurētspējas atbalsts,
 • Enerģētikas politikas īstenošana,
 • Būvniecības un mājokļu politikas īstenošana,
 • Iekšējā tirgus uzraudzība,
 • Oficiālās statistikas nodrošināšana.

Ekonomikas ministrijas galvenie pasākumi 2020. gadā:

 1. identificēt konkrētās investīciju vajadzības tautsaimniecībā, piesaistīt ārvalstu investorus un īstenot pasākumus esošo investoru atbalstam;
 2. efektivizēt uz riska vadības principiem balstīto preču un pakalpojumu tirgus uzraudzību, bīstamo iekārtu un metroloģisku uzraudzību, kā arī patērētāju tiesību uzraudzību, stiprinot uz sadarbību un labprātīgām darbībām vērstas procedūras;
 3. atklāt un novērst būtiskus konkurences pārkāpumus, tirgus kropļojumus un nepieļaut tirgus koncentrācijas nelabvēlīgu ietekmi, kā arī veicināt nozares dalībnieku un publisko personu izpratni par brīvu un godīgu konkurenci, konkurences politiku un kultūru;
 4. analizēt situāciju Latvijā darbaspēka pieejamības jomā un plānot pasākumus, kas sekmētu darbaspēka ģeogrāfisko mobilitāti, kā arī prasmju un iemaņu attīstību atbilstoši mainīgajām darba tirgus prasībām;
 5. vienkāršot un modernizēt būvniecības procesu, kā arī veikt pētījumu par izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās, pārskatot būvniecības profesiju standartus, īstenojot pasākumus Būves informācijas modelēšanai un informatīvās kampaņas par būvniecības digitalizāciju;
 6. nodrošināt ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda programmu īstenošanu inovācijas, uzņēmumu atbalsta un enerģētikas jomās, kā arī ES fondu plānošanas dokumentu izstrādi 2021.-2027.gadam;
 7. attīstīt jaunuzņēmumu ekosistēmu Latvijā un veicināt tās starptautisko atpazīstamību, t.sk. nodrošinot dalību starptautiskos pasākumos (TechCillDigital Freedom festivalRiga Venture Summit u.c.) un jaunuzņēmumu kopienas foruma organizēšanu;
 8. uzraugošo institūciju darbībā ieviest “Konsultē vispirms” principu, īstenojot Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu;
 9. nodrošināt oficiālās statistikas kvalitatīvu datu ražošanu atbilstoši lietotāju interesēm un balstoties uz statistikas sistēmas modernizācijas, kā arī pilnveidot sadarbību ar respondentiem un īstenot pasākumus tautas skaitīšanas sagatavošanai;
 10. nodrošināt pasākumus ilgtspējīgai atjaunojamās enerģijas ražošanas veicināšanai un 2020.gada valsts atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes mērķu sasniegšanai, kā arī nodrošināt efektīvu elektroenerģijas obligātā iepirkuma uzraudzību un kontroli, aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma nodrošinājumu, energoefektivitātes jautājumu administrēšanu.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

1280

1289

1296

1267

1232

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

1081

1079

1079

1078

1078

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

199

210

217

189

154

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Minimālās algas palielināšana līdz 500 eiro ar 2021.gada 1.janvāri

-

15 635

15 635

MK

13.09.2019. prot.Nr.41, 1.§, 19.punkts

27.12.00 LIAA darbības nodrošināšana

Kopā

-

15 635

15 635

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ekonomikas ministrija 2020. gadam, salīdzinot ar 2019. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izveidota jauna apakšprogramma 29.06.00 “Enerģētikas jautājumu administrēšana”.