Ministrijas darbības jomas:

 • Nozaru vadība un politikas plānošana,
 • Vides politikas īstenošana,
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, Latvijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un vides izpratnes un atbildības motivācijas veidošana sabiedrībā,
 • Reģionu attīstības , teritoriālās sadarbības, publisko pakalpojumu un IKT politikas īstenošana.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas galvenie pasākumi 2020. gadā:

 1. Nodrošināt dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību:
  • saglabāt un uzlabot vides kvalitāti;
  • nodrošināt ekonomiski efektīvu un pārdomātu resursu izmantošanu;
  • veidot uz riska izvērtējumu balstītu vides politiku;
  • nodrošināt klimata pārmaiņu ierobežošanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām;
  • saglabāt bioloģisko daudzveidību.
 2. Sekmēt pašvaldību un reģionu līdzsvarotu attīstību:
  • pabeigt un iedzīvināt administratīvi teritoriālo reformu;
  • nodrošināt līdzsvarotu reģionālo attīstību;
  • nodrošināt integrētu teritorijas attīstības plānošanu;
  • pilnveidot Latvijas reģionu un pašvaldību starptautisko konkurētspēju un veicināt sadarbību.
 3. Veidot digitālo pārvaldi kā pārmaiņu virzītāju:
  • pilnveidot publiskās IKT pārvaldi;
  • attīstīt elektroniskās infrastruktūras bāzi;
  • nodrošināt publiskās pārvaldes informācijas pieejamību;
  • nodrošināt E-prasmju līmeņu palielināšanu sabiedrībā;
  • popularizēt nacionālās identifikācijas shēmu – eID;
  • efektīvi izmantot nacionālās radiofrekvences un nacionālo numerāciju.
 4. Pilnveidot pārvaldi:
  • nodrošināt attīstību uz pārmaiņām, tai skaitā, mazināt normatīvismu, īstenot viedo attīstību, komunikāciju ar sabiedrību, u.c.;
  • attīstīt cilvēkkapitālu, tai skaitā, veikt darbinieku apmācību, dalīties ar zināšanām, nodrošināt cieņpilnu attieksmi, motivāciju, u.c.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

976

1 021

1 024

999

951

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

865

892

897

897

897

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

111

129

127

102

54

 

Prioritārajiem pasākumiem  papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Administratīvi teritoriālās reformas īstenošana

1118 528

8207 500

-

MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Turpināt īstenot valsts administratīvi teritoriālo reformu, izstrādājot valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu, kas paredz veidot ilgtspējīgākas un ekonomiski spēcīgākās pašvaldības

1118 528

8207 500

-

Izstrādāta Novadu izveides rokasgrāmata

Projektu skaits

1

-

-

Izstrādāti jauno novadu administratīvās struktūras projekti

Projektu skaits

-

29

-

Izstrādāti jauno novadu attīstības plānošanas dokumentu projekti

Projektu skaits

-

29

-

30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

2.

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri

-

11 169

11 169

MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

23.01.00 Valsts vides dienests

-

2 606

2 606

23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs

-

745

745

24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana

-

7 818

7 818

3.

 

 

Nozaru valsts pētījuma programmas

135 000

135 000

135 000

MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Latvijas ainavu novērtējums un ainavu kataloga izstrāde, teritorijas attīstības plānošanas sistēmas efektivitātes izvērtējums.

135 000

135 000

135 000

Novērtētas Latvijas ainavas nacionālā līmenī

Novērtējumu - publikāciju skaits

1

-

-

Publikācija par nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgām teritorijām

Publikāciju skaits

-

1

-

Publikācija par sabiedrības izglītošanu un iesaisti ainavu vērtību noteikšanā, t.sk. Latvijas ainavu atlanta izveidošana un pētījuma rezultātu publicēšana

Publikāciju un ziņojumu skaits starptautiskā konferencē

-

-

1

Zinātniskā publikācija par teritorijas attīstības plānošanas sistēmas efektivitātes izvērtējumu

Sagatavoto publikāciju skaits par sistēmas izvērtējumu

-

1

-

Izstrādāti ieteikumi politikas veidošanai un nepieciešamajām likumdošanas izmaiņām teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izvērtējumu rezultātā

Sagatavoto metodisko materiālu skaits teritorijas plānošanai

-

-

1

30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

Kopā

1 253 528

8 353 669

146 169

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija 2020. gadam, salīdzinot ar 2019. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izslēgta apakšprogramma 61.20.00 “Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)”;
 2. izslēgta apakšprogramma 69.02.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu finansējumu (2007-2013)”.