Ministrijas darbības jomas:

 • Publisko izdevumu un valsts parāda vadība,
 • Valsts ieņēmumu un muitas politikas pārvaldība,
 • Eiropas Savienības fondu vadība,
 • Valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana,
 • Maksājumu nodrošināšana starptautiskajās organizācijās.

Finanšu ministrijas galvenie pasākumi 2020. gadā:

 1. izstrādāt vidēja termiņa budžeta plānošanas dokumentus, ievērojot Fiskālās disciplīnas likumu un Latvijas kā eirozonas dalībvalsts saistības;
 2. izstrādāt vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu;
 3. nodrošināt patstāvīgu un sistemātisku valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu ar mērķi optimizēt valsts budžeta izdevumus un izvērtēt to atbilstību attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem, kā arī apkopot un analizēt priekšlikumus budžeta procesu un sistēmu sakārtošanai, kas veicina līdzekļu ekonomisku izlietošanu, administratīvā sloga mazināšanu un palielina iestāžu darbības efektivitāti;
 4. identificēt preču un pakalpojumu grupas, kuru iepirkumus būtu nepieciešams centralizēt, koordinēt šo iepirkumu centralizācijas procesu, sagatavot ieteikumus un sniegt metodisko atbalstu ministrijām centralizēto iepirkumu organizēšanā, kā rezultātā tiek veikti centralizēti iepirkumi, izmantojot elektroniskos katalogus, tādējādi mazinot ministriju un to padotības iestāžu administratīvo slogu ikdienas preču un pakalpojumu iegādē;
 5. izstrādāt priekšlikumus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas izmaiņām;
 6. izstrādāt vidēja termiņa valsts nodokļu politikas pamatnostādnes, turpināt nodokļu sloga pārnesi no darbaspēka nodokļiem uz netiešajiem nodokļiem, tuvinot neapliekamo minimumu minimālajai algai, kā arī vienkāršojot darbaspēka nodokļu piemērošanu;
 7. sadarbībā ar finanšu nozari, ņemot vērā nodokļu reformas gaitā pieņemtos lēmumus, izvērtēt iespēju ieviest brīvprātīgu risinājumu nodokļu maksātājiem, kuri maksā nodokli no apgrozījuma, - saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu;
 8. īstenot pasākumus ēnu ekonomikas ierobežošanai tautsaimniecības nozarēs ar augstāko ēnu ekonomikas risku;
 9. pilnveidot nodokļu administrēšanas procesu un mazināt administratīvo slogu nodokļu maksātājiem;
 10. pilnveidot azartspēļu un izložu nozares politiku, samazinot azartspēļu un interaktīvo izložu problemātisko spēlētāju skaitu, nodrošinot atbildīgu un godīgu uzņēmējdarbības vidi, tai skaitā ierobežojot Latvijas Republikā nelicencēto azartspēļu un izložu pieejamību, pilnveidojot nozares uzraudzību;
 11. koordinēt 2014.-2021. gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu resursu 85,4 milj. euro apmērā kvalitatīvu un ātru uzsākšanu un sekmīgu un savlaicīgu īstenošanu, nodrošinot efektīvu programmu vadību un risku pārvaldību;
 12. veikt efektīvu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu risku pārvaldību, lai pilnībā izpildītu galvenos Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteiktos ikgadējos mērķus un Snieguma ietvara finanšu un iznākuma rādītāju mērķa vērtības pietiekamā apmērā līdz 2023.gadam ES fondu finansējuma izmantošanas iespēju saglabāšanai pilnā apmērā;
 13. nodrošināt Kohēzijas politikas 2021.-2027. gada plānošanas perioda darbības programmas izstrādi, apstiprināšanu Ministru kabinetā un saskaņošanu ar Eiropas Komisiju, tādējādi nodrošinot savlaicīgu jaunā ES fondu plānošanas perioda uzsākšanu;
 14. atbilstoši OECD rekomendācijai izstrādāt normatīvo regulējumu, kas ļaus tiesai, prokuroriem un izmeklētājiem pieprasīt zvērinātam revidentam sniegt informāciju izmantošanai, kad tiek izmeklēta ārvalstu amatpersonu kukuļošana.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 672

5 100

5 098

5 098

4 626

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 245

4 618

4 618

4 618

4 618

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

427

482

480

480

8

 

Prioritārajiem pasākumiem  papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Čeku loterija - ēnu ekonomikas mazināšana riskantajās nozarēs

400 000

-

-

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Tiks īstenota Čeku loterijas likumā noteiktās čeku loterijas organizēšana, tai skaitā loterijas organizēšanas pakalpojuma iegāde, izlozes rezultātu pārraide TV, mobilās aplikācijas izstrāde čeku reģistrēšanai ar mobilajām ierīcēm, loterijas reklāmas pārraide plašsaziņas līdzekļos un balvu izmaksa spēlētājiem, kuru reģistrētie čeki ir izvēlēti kā laimējušie čeki.

Panākts apgrozījuma pieaugums nozarēs, kuru pārstāvēto komersantu izsniegtie čeki piedalās loterijā

Apgrozījuma pieauguma temps nozarēs, kuru pārstāvēto komersantu izsniegtie čeki piedalās loterijā (pārsniegums par vidējo apgrozījuma pieauguma tempu valstī, % punkti)

1,5

1

1

Veikta čeku loterijas lietderības izvērtēšana

Sagatavots analītisks pārskats par īstenoto čeku loteriju (skaits)

1

1

1

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

2.

Iepirkumu uzraudzības biroja un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbības spēju stiprināšana, ieskaitot pakalpojumu un procesu modernizēšanu un pilnveidošanu

500 000

500 000

500 000

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Stiprināt Iepirkumu uzraudzības biroja darbības spēju , lai nodrošinātu aktivitātes, kas vērstas uz klientu apkalpošanas pilnveidošanu un administratīvā sloga mazināšanu, iepirkumu procesu modernizēšanu un efektivizēšanu starptautiskās sadarbības un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izmantošanas jomā, t.sk., iepirkumu veicēju izglītošanu, komunikāciju ar sabiedrību, materiālo resursu, t.sk., datortehnikas nodrošinājuma attīstību, kā arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbības spēju, lai nodrošinātu elektronisko sakaru komersantu uzraudzību un pārbaudes par nelicencēto vietņu bloķēšanu izpildi, interaktīvo azartspēļu organizēšanas uzraudzības pilnveidošanu, nosakot un īstenojot vienotus kritērijus un nozīmīgumu, rīcības algoritmu, sistemātiskumu.

Iepirkumu veicēju profesionalizācija

Digitālie mācību materiāli (skaits)

3

3

3

Sabiedrības izpratnes paaugstināšana iepirkumu jautājumos

Sabiedrības informēšanas pasākumi (skaits)

2

2

2

Nodrošināta elektronisko sakaru komersantu uzraudzība

Lēmumi par nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizēšanas vietnes piekļuves ierobežošanu (skaits)

60

60

60

Pārbaudes par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumu izpildi un ievērošanu (skaits)

40

40

40

Interaktīvo azartspēļu organizēšanas uzraudzības pastiprināšana un pilnveidošana, nosakot un īstenojot vienotus kritērijus, rīcības algoritmu un sistemātiskumu

Attālinātās, finanšu, azartspēļu organizēšanas platformas un tehniskās pārbaudes (skaits)

74

74

74

Izveidotas amata vietas (skaits)

3

3

3

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

420 000

420 000

420 000

39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

80 000

80 000

80 000

3.

Nozaru valsts pētījuma programmas

110 768

80 768

60 000

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Izveidot valsts pētījumu programmas, lai nodrošinātu nozaru politikas prioritāšu īstenošanu un rastu zinātniski pamatotus risinājumus aktuāliem nozaru izaicinājumiem.

Īstenotas valsts pētījumu programmas

Valsts pētījumu programmās finansēti projekti (skaits)

2

2

2

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Kopā

1 010 768

580 768

560 000

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Finanšu ministrija 2020. gadam, salīdzinot ar 2019. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izslēgta apakšprogramma 38.02.00 “Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana”;
 2. izslēgta programma 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”;
 3. izslēgta apakšprogramma 73.07.00 “Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā”.