Centrālās vēlēšanu komisijas darbības joma:

  • Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu sagatavošana un vadīšana.

Centrālās vēlēšanu komisijas galvenie pasākumi 2020.gadā:

  • veikt sagatavošanās darbus 2021.gada pašvaldību vēlēšanām.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

Centrālās vēlēšanu komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (fakts) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21

21

21

21

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21

21

21

21

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022.gadam

Nr. p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Elektroniskā vēlēšanu administrēšanas lietojumprogramma

567 534

386 034

386 034

MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Veikt elektroniskas vēlēšanu administrēšanas sistēmas iegādi CVK īpašumā, kas nodrošina kandidātu sarakstu iesniegšanu, vēlēšanu zīmju mašīnlasāmu maketu sagatavošanu, elektronisku vēlēšanu gaitas žurnālu, vēlētāju aktivitātes publicēšanu, vēlēšanu iznākuma konstatēšanu, automatizētu balsu skaitīšanas protokola noformēšanu, vēlēšanu rezultātu centralizētu apkopošanu, arhivēšanu un vēlēšanu iznākuma publicēšanu

Elektroniskas vēlēšanu administrēšanas sistēmas iegāde CVK īpašumā, lai novērstu vēlēšanu atkarību no viena komersanta sniegtajiem pakalpojumiem un ar to saistītajiem drošības riskiem

Vēlēšanu rezultātu publicēšanas maksimālais laiks pēc lēmuma pieņemšanas (dienas)

-

3

3

Vēlēšanu provizorisko rezultātu publicēšanas maksimālais laiks pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas (stundas)

-

10

10

01.00.00 Vispārējā vadība

2.

Atbalsta funkciju reorganizācija

35 229

35 229

35 229

MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Pārskatīt atbalsta struktūru, kompetentākajiem darbiniekiem nosakot atbilstošu atalgojumu

Atbalsta struktūras izveidošana, kas nodrošina CVK funkciju izpildi un izvirzīto mērķu sasniegšanu

Atlīdzības pieaugums (% pret 2019.gadu)

20

20

20

01.00.00 Vispārējā vadība

3.

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri

-

1 042

1 042

MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

01.00.00 Vispārējā vadība

Kopā

602 763

422 305

422 305

-

 

Budžeta programmu paskaidrojumi

Centrālā vēlēšanu komisija 2020.gadam, salīdzinot ar 2019.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu struktūrā:

  1. izslēgta programma 05.00.00 “Eiropas Parlamenta vēlēšanas”.