Sabiedrības integrācijas fonda darbības joma:

  • Sabiedrības integrācijas atbalstīšana un veicināšana

Sabiedrības integrācijas fonda galvenie pasākumi 2020.gadā:

  1. atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju, tai skaitā atbalstīt latviešu valodas apguvi Latvijā, dažādu Latvijā esošu tautību kultūru sadarbības projektus un pasākumus sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanu darba tirgū un sabiedrībā kopumā;
  2. nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda darbību.

 

Sabiedrības integrācijas fonda kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

Sabiedrības integrācijas fonda kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (fakts) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

29,6

30,2

33,0

33,0

26,0

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

20,8

20,1

22,9

22,9

21,4

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

8,8

10,1

10,1

10,1

4,6

 

Prioritārajiem pasākumiem  papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Latvijas Goda ģimenes programmas tvēruma un “3+ Ģimenes karte” apliecības pilnveide

125 000

125 000

125 000

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts.

Papildus izsniegtas jaunas kartes

Papildus izsniegto karšu skaits

3 000

3 000

3 000

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

2.

Ģimenei draudzīga pašvaldība

490 000

490 000

490 000

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Sabiedrības informētības līmenis par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem

Iedzīvotāju skaits, kas apmeklējuši un nobalsojuši konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” norisei izveidotajā tīmekļvietnē

50 000

50 000

50 000

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

3.

Ģimenei draudzīga darbavieta

108 050

108 050

108 050

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Izveidota jauna, darba devējus iesaistoša un motivējoša programma

Jaunu dalībnieku iesaistīšanās programmā

5

10

10

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

Kopā

723 050

723 050

723 050

 

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Sabiedrības integrācijas fonds 2020.gadam, salīdzinot ar 2019.gadu, ir veicis šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

  1. izņemta programma 04.00.00 “Mediju projektu īstenošana”.