Ministrijas darbības jomas:

 • Veselības aprūpe,
 • Sabiedrības veselība,
 • Farmācija,
 • Nozaru vadība un politikas plānošana.

Veselības ministrijas galvenie pasākumi 2020.gadā:

 1. turpināt 2017.gadā uzsākto veselības reformu, īstenojot sekojošus pasākumus:
  • veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana  un rindu mazināšana (tai skaitā turpinot uzsākto rindu mazināšanu pie speciālistiem, uz diagnostiskajiem izmeklējumiem, dienas stacionārā);
  • onkoloģisko saslimšanu savlaicīgas diagnostikas un ārstēšanas pieejamības uzlabošana (tai skaitā turpinot un paplašinot uzsāktās aktivitātes);
  • infekcijas slimību izplatības mazināšana (tai skaitā turpinot uzsāktās reformas valsts kompensējamo medikamentu nodrošinājumam VHC pacientiem);
  • primārās veselības aprūpes sistēmas kvalitātes un pieejamības uzlabošana;
  • kardiovaskulārās saslimstības mazināšana un slimību ārstēšanas efektivitātes uzlabošana;
  • ārstniecības iestāžu līmeņu reforma un slimnīcu sadarbības modeļa pilnveide;
  • veselības aprūpes pakalpojumu stratēģiskā iepirkuma veikšana, palielinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu skaitu, kuri tiek iegādāti stratēģiskā iepirkuma ietvaros;
  • psihiskās veselības  aprūpes uzlabošana;
 2. cilvēkresursu nodrošināšana nozarē, tai skaitā:
  • atalgojuma palielinājuma nodrošināšana;
  • ārstniecības personu piesaiste reģioniem, ārstniecības personu kvalifikācijas uzlabošana un uzturēšana, izmantojot ES fondu finansējumu;
  • ārstu kompetenču pārskatīšana un aktualizēšana  atbilstoši pēdējām tendencēm veselības nozarē;
  • konceptuāli risinājumi māsas profesijas turpmākajai attīstīšanai; 
 3. turpināt E-veselības sistēmas attīstību, tai skaitā izmantojot ES fondu finansējumu;
 4. turpināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, tai skaitā, izmantojot ES fondu finansējumu;
 5. turpināt  veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcijas ieviešanu;
 6. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana;
 7. turpināt  zāļu pieejamības un farmaceitiskās aprūpes uzlabošanu iedzīvotājiem;
 8. turpināt darbu pie pacientu pieredzes monitoringa sistēmas izveides Latvijā;
 9. pabeigt darbu pie sabiedrības veselības un veselības aprūpes politikas 2021.-2027.gadam un ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu plānošanas;
 10. īstenot pasākumus antimikrobiālās rezistences ierobežošanai.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas (euro) no 2018. līdz 2022.gadam

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

4750,8

4 720

4 714

4705,7

4705

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 738,8

4 708

4 702

4 702

4 702

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

12

12

12

3,7

3

 

Prioritārajiem pasākumiem  papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

1.3.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana1

56511 008

41 855 805

41 855 805

MK 17.09.19. sēdes protokola Nr.42 34.§

2.punkts;

 

Priekšlikums Nr.115, 133-137, 139 -142, 70, 88-92, 94 - 97

2.lasījumam

Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām

53809 823

41855 805

41855 805

Nodrošināt ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu

Ārstniecības personu darba samaksas pieaugums

Ārstniecības personu darba samaksas pieaugums, %

10,0

10,0

10,0

33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

8998 609

4952 118

4952 118

33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

1261 936

-

-

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

8263 182

3105 507

3105 507

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

19176 326

18614 892

18614 892

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

9826 529

9826 529

9826 529

39.03.00 Asins un asins komponentu nodrošināšana

237 146

-

-

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

5356 759

5356 759

5356 759

39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze

250 247

-

-

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

50 525

-

-

46.01.00 Uzraudzība un kontrole

272 320

-

-

46.03.00 Slimību profilakses nodrošināšana

116 244

-

-

Rezidentu darba samaksas pieaugums

1671 236

-

-

Rezidentu darba samaksas pieaugums, %

20,0

20,0

20,0

02.04.00 Rezidentu apmācība

Rezidentu no 3.rezidentūras gada pamatspecialitātē un 1.gada papildspecialitātē darba samaksas pieaugums

1029 949

-

-

Rezidentu mēnešalgas pieaugums no 3.rezidentūras gada pamatspecialitātē un no 1.gada papildspecialitātē pret noteikto mēnešalgu, koeficients

1,1

1,1

1,1

02.04.00 Rezidentu apmācība

2.

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

Kompensējamo medikamentu un materiālu sistēmas uzlabošana

4267 205

4267 205

4267 205

MK 17.09.19. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Inovatīvie medikamenti onkoloģijā

1600 000

1600 000

1600 000

Nodrošināt onkoloģijas pacientiem ārstēšanu ar inovatīvajiem medikamentiem

Uzlabota inovatīvo medikamentu pieejamība onkoloģijā

Inovatīvo medikamentu pieejamība onkoloģijas pacientiem (prognozējamais pacientu skaits)

80

80

80

33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

Inovatīvie medikamenti kardioloģijā

2667 205

2667 205

2667 205

Nodrošināt kardioloģijas pacientiem ārstēšanu ar inovatīvajiem medikamentiem

Uzlabota inovatīvo medikamentu pieejamība kardioloģijā

Inovatīvo medikamentu pieejamība kardioloģijas pacientiem (prognozējamais pacientu skaits)

4 551

4 551

4 551

33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plāna reto slimību jomā 2017.-2020.gadam realizācija

3 000 000

3 000 000

3 000 000

MK 17.09.19. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināt ārstēšanu reto slimību pacientiem ar Plānā reto slimību jomā 2017.-2020.gadam iekļautajiem medikamentiem

Nodrošināta medikamentu pieejamība reto slimību pacientiem

Uzlabota medikamentu pieejamība reto slimību nodrošināšanai (prognozējamais pacientu skaits)

6

6

6

33.12.00 Reto slimību ārstēšana

4.

 

 

 

 

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Darba samaksas pieauguma nodrošināšana Veselības ministrijas un tās padotības iestādes (Nacionālā veselības dienesta) amatpersonām (darbiniekiem) funkciju nodrošināšanai

621 597

621 597

621 597

MK 17.09.19. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Veselības ministrijas amatpersonām (darbiniekiem) darba samaksas pieaugums

321 630

321 630

321 630

Mēnešalgas pieaugums vidēji pret 2019.gadu, %

7,0

7,0

7,0

Atvaļinājumu pabalstu palielinājums pret 2019.gadu, %

10,0

10,0

10,0

Ikgadējās darbības novērtējuma prēmijas palielinājums līdz MK noteikumos noteiktam un piemaksu nodrošināšanai pret 2019.gadu (100% - nodrošinājums)

100,0

100,0

100,0

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Nacionālā veselības dienesta amatpersonām (darbiniekiem) darba samaksas pieaugums

299 967

299 967

299 967

Mēnešalgas pieaugums vidēji pret 2019.gadu, %

9,0

9,0

9,0

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

5.

Medicīniskā aprīkojuma nodrošināšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm

297 259

-

-

Priekšlikums Nr.138 un 93

2.lasījumam

Nodrošināta medicīniskā aprīkojuma pieejamība

Iegādāti (atjaunoti) daudzfunkcionāli defibrilatori, gab

11

-

-

Iegādāti (atjaunoti) vakuumsūkņi, gab

34

-

-

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

6.

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

21 048

21 048

21 048

MK 17.09.19. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība

10 438

10 438

10 438

33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

10 610

10 610

10 610

7.

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri

-

164 015

164 015

MK 17.09.19. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

-

24 336

24 336

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

-

138 751

138 751

39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze

-

928

928

Kopā

64718 117

49 929 670

49 929 670

-

Piezīmes.

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2019.gada 12.novembra sēdē izskatītā un atbalstītā informatīvā ziņojumā “Informatīvais ziņojums “Par ārstniecības iestādēs nodarbināto darba samaksas izmaiņām 2020.gadā” (MK sēdes protokola Nr.53 6.§) iekļauto pasākumu īstenošanu plānotā ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai no 2020.gada papildus 2021.gadā un turpmāk ik gadu nepieciešams finansējums 16 milj. euro apmērā, tajā skaitā Veselības ministrijai 14655203 euro apmērā un citiem resoriem 1344797 euro apmērā.

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Veselības ministrija 2020.gadam, salīdzinot ar 2019.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. netiek plānots finansējums apakšprogrammā 70.07.00 “Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana” un programmā 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”;
 2. atjaunota programma 67.00.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana” un apakšprogramma 67.06.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana”.