Ministru kabineta darbības jomas:

  • Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika,
  • Valsts pārvaldē nodarbināto profesionālās attīstības programmu izstrādāšana un īstenošana.

Ministru kabineta galvenie pasākumi 2020.gadā:

  1. organizatoriski un saturiski nodrošināt Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbu, koordinēt un pārraudzīt Ministru kabineta un Ministru prezidenta lēmumu izpildi;
  2. nodrošināt valsts pārvaldes politikas attīstību, tās efektivitātes celšanu, stiprinot labu pārvaldību, iedzīvinot inovācijas kultūru un lietotājorientētu pieeju valsts pārvaldē, vienkāršot valsts pārvaldes struktūru un standartizēt atbalsta funkcijas, uzlabot sabiedrības iesaistes mehānismu un pilnveidot mūsdienīgu valdības komunikāciju;
  3. veicināt valsts pārvaldes konkurētspēju un kapacitāti, izstrādājot atlīdzības reformu, veidojot elastīgākus un efektīvākus cilvēkresursu vadības instrumentus un pilnveidojot valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju atlasi, attīstību un novērtēšanu;
  4. nodrošināt konkurētspējīgu pamatmācību piedāvājumu valsts pārvaldē un pašvaldībās nodarbinātajiem, izmantojot izstrādāto mācību pārvaldības sistēmu;
  5. nodrošināt ES fondu projektu kvalitatīvu, sekmīgu un savlaicīgu īstenošanu, nodrošinot projektu vadības pastāvīgas uzraudzības pasākumus.

 

Ministru kabineta kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

Ministru kabineta kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (fakts) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

157

158

161

157

147

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

131

135

137,5

137,5

137,5

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

26

23

23,5

19,5

9,5

 

Prioritārajiem pasākumiem  papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020.gadā

2021.gadā

2022.gadā

1.

Resora “Ministru kabinets” drošas darba vides pilnveidošana

507 600

56 400

56 400

MK

17.09.2019.sēdes prot.Nr.42 34.§

2.punkts

Veikt telpu remontu, nodrošinot atbilstoši nacionāla un starptautiska mēroga reprezentatīvu pasākumu norisēm piemērotas telpas, un paaugstināt Ministru kabineta ēku kompleksa un informācijas aprites drošības līmeni

Pilnveidota un uzlabota darba vide Valsts kancelejā un Valsts administrācijas skolā, nodrošinot darbu un apmācības ērtos, drošos un veselībai nekaitīgos darba apstākļos

Uzlabota ēku kompleksu infrastruktūra (skaits)

2

1

1

Pilnveidota tiešraižu sistēma (skaits)

1

-

-

Pilnveidota informācijas sistēma (skaits)

1

-

-

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

418 600

56 400

56 400

19.00.00 Valsts administrācijas skola

89 000

 

 

2.

Valsts pārvaldes reformas un inovācijas kultūras ieviešana

115 000

97 000

66 000

MK

17.09.2019.sēdes prot.Nr.42 34.§

2.punkts

Nodrošināt valsts pārvaldes reformu kvalitatīvu un koordinētu ieviešanu un stiprināt pārmaiņu vidi valsts pārvaldē, iedzīvinot inovāciju kultūru

Izveidota valsts pārvaldes monitoringa sistēma, iedzīvināta inovācijas kultūra valsts pārvaldē, stiprināta valsts pārvaldes kapacitāte un laba pārvaldība, īstenota atbalsta funkciju centralizācija

Izstrādāts datu analīzes un vizualizācijas rīks (skaits)

1

-

-

Izveidota pastāvīga inovācijas laboratorija (skaits)

-

1

-

Veikts neatkarīgs novērtējums (skaits)

-

1

-

Izstrādāts koncepts Vienotā pakalpojumu centra izveidei (skaits)

1

-

-

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

3.

Vienotas valsts pārvaldes stratēģiskās komunikācijas kapacitātes izveide

293 636

279 411

279 411

MK

17.09.2019.sēdes prot.Nr.42 34.§

2.punkts

Nodrošināt Latvijas informācijas telpas izaicinājumiem atbilstošu, efektīvu un centralizētu valsts stratēģiskās komunikācijas kapacitāti iedzīvotāju saliedētības un piederības sajūtas savai valstij stiprināšanai

Izveidota interneta vietņu un sociālo mediju monitoringa un analīzes sistēma, sagatavoti regulāri monitoringa un analīzes pārskati, izveidota juridiskā bāze ļaunprātīgai informācijas ietekmes aktivitāšu izplatīšanas ierobežošanai, novēršanai un sodīšanai, atbildīgo valsts institūciju informācijas telpas noturības veicināšanas aktivitāšu koordinācija

Izveidota interneta vietņu un sociālo mediju monitoringa un analīzes sistēma (skaits)

1

-

-

Sagatavots analītisks pārskats, kas satur rekomendācijas par nepieciešamajām komunikācijas stratēģijas izmaiņām (skaits)

40

50

50

Izstrādāti tiesību akti (skaits)

1

1

1

Pārresoriskās darba grupas sanāksmes (skaits)

12

12

12

Izveidotas amata vietas (skaits)

51

51

51

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

Kopā

916 236

432 811

401 811

-

Piezīmes.

2,5 amata vietas izveidotas, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu.

 

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministru kabinets 2020.gadam, salīdzinot ar 2019.gadu, ir veicis šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

  1. izveidota apakšprogramma 73.06.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana”;
  2. izslēgta apakšprogramma 70.09.00 “Eiropas savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana”;
  3. izslēgta programma 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”.