Tiesībsarga biroja darbības joma:

 • Privātpersonu cilvēktiesību aizsardzība

Tiesībsarga biroja galvenie pasākumi 2020. gadā:

 1. risināt strīdus cilvēktiesību jautājumos, sniegt privātpersonām atzinumus un iestādēm ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;
 2. turpināt Latvijas iedzīvotāju izglītošanu par cilvēktiesībām un šo tiesību nozīmi personu dzīvē;
 3. preventīvi novērst cilvēktiesību un labas pārvaldības principa pārkāpumu, informēt valsts un pašvaldību institūciju darbiniekus par labu pārvaldības principu;
 4. informēt sabiedrību par tiesībsarga pārbaudes lietām, kurām ir būtiska nozīme sabiedrībā kopumā;
 5. veikt pētījumus un analizēt situāciju cilvēktiesību jomā, kā arī sniegt atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem;
 6. pilnveidot Tiesībsarga biroja spējas efektīvāk izskatīt sūdzības, samazināt pārbaudes lietu izskatīšanas laiku;
 7. sniegt ieteikumus Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldībām un citām iestādēm attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;
 8. nodrošināt efektīvu piespiedu kārtā izraidāmo personu novērošanu;
 9. turpināt veidot Tiesībsarga biroju kā informācijas centru cilvēktiesību jautājumos;
 10. pārraudzīt ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesību īstenošanu;
 11. turpināt sadarbību ar citu valstu ombudiem un starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām;
 12. veikt nacionālā preventīvā mehānisma funkciju.

Tiesībsarga biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

Tiesībsarga biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

51

51

51

51

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

51

51

51

51

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Fizisko personu datu aizsardzība

9 003

9 003

9 003

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§ 2.p.

Apmaksa par Datu aizsardzības speciālista sniegtajiem pakalpojumiem, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 prasības par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (VDAR) piemērošanu ar 2018.gada 25.maiju.

Aizsargāti fizisko personu dati

01.00.00 Tiesībsarga birojs

2.

Nacionālais preventīvais mehānisms

-

6 431

6 431

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§ 2.p.

Īstenota nacionālā preventīvā mehānisma funkcija: regulāri un sistemātiski apmeklētas iestādes, kurās personām tiek vai varētu tikt ierobežota/atņemta brīvība, lai preventīvi novērstu vienu no smagākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem- spīdzināšanu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos; sagatavots ikgadējais nacionālais ziņojums.

01.00.00 Tiesībsarga birojs

3.

Tiesībsarga biroja kapacitātes stiprināšana

58 925

58 925

58 925

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§ 2.p.

Pilnveidotas Tiesībsarga biroja spējas efektīvāk un kvalitatīvāk veikt privātpersonu cilvēktiesību aizsardzību.

01.00.00 Tiesībsarga birojs

Kopā

67 928

74 359

74 359

-