Pārresoru koordinācijas centra darbības joma:

  • Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana.

Pārresoru koordinācijas centra galvenie pasākumi 2020.gadā:

  1. sadarbībā ar nozaru ministrijām nodrošināt Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam (NAP2027) prioritāšu iestrādi ES fondu Darbības programmā un plānošanas dokumentos, kā arī nacionālajos nozaru attīstības plānošanas dokumentos;
  2. koordinēt deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi, nodrošināt Ministru prezidenta ziņojuma Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību sagatavošanu;
  3. uzturēt konkurētspējas novērtējuma un tā uzraudzības (monitoringa) sistēmu, nodrošinot pētnieciski analītisko atbalstu, pamatojoties uz Nacionālās attīstības padomes/ Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas pieņemtajiem lēmumiem par nepieciešamajiem tematiskajiem pētījumiem konkurētspējas jomā;
  4. izstrādāt un pilnveidot  tautas ataudzes atbalsta pasākumus demogrāfiskās situācijas uzlabošanai valstī, nodrošinot Ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” darbību;
  5. sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju īstenot konceptuālajā ziņojumā “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai” minēto risinājumu un turpmākās rīcības plānu;
  6. nodrošināt kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju, tai skaitā valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju un darbības rezultātu vērtēšanu, atzinumu sniegšanu, publiskā pārskata par valsts kapitālsabiedrībām un valsts kapitāla daļām par 2019.gadu sagatavošanu;
  7. pārraudzīt kā valsts un pašvaldību kapitāla daļu turētāji un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības izpilda noteiktās informācijas publiskošanas prasības;
  8. nodrošināt sadarbībā ar kapitāla daļu turētājiem vienotu centralizētu valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlasi.

 

Pārresoru koordinācijas centra kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

Pārresoru koordinācijas centra kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (fakts) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

23

24

25

25

25

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

23

24

25

25

25

 

Prioritārajiem pasākumiem  papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumieuro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveides uzsākšana, pirmsskolas vecuma bērnu ar attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu riskiem, Multimodāla agrīnās intervences programma STOP 4-7

300 000

300 000

300 000

MK

17.09.2019.sēdes prot.Nr.42 34.§

2.punkts

Uzsākts visaptverošs, uz indivīda vajadzībām orientēts diagnostikas, ārstniecības un profilakses aktivitāšu kopums bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu risku mazināšanai

Pirmsskolas vecuma bērni ar attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu riskiem piedalās multimodālā agrīnās intervences programmā STOP 4-7

Bērni, kuriem identificē un sniedz efektīvu agrīnu atbalstu (agrīnā intervence) kopā ar vecākiem un pirmsskolas izglītības pedagogu (“STOP 4-7” programmas īstenošana) (skaits)

400

400

400

01.00.00 Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana

 

Kopā

300 000

300 000

300 000

-