Kultūras ministrijas darbības jomas:

 • Nozaru vadība un politikas plānošana,
 • Kultūras telpas attīstība,
 • Kultūru saglabāšana un uzturēšana,
 • Sabiedrības integrācijas un mediju politikas pasākumu īstenošana,
 • Kultūrizglītība.

Kultūras ministrijas galvenie pasākumi 2020. gadā:

 1. nodrošināt atalgojuma pieaugumu kultūras nozares speciālistiem visās no valsts budžeta finansētajās kultūras iestādēs un kapitālsabiedrībās (sasniedzot vidējo atalgojumu 910 euro apmērā);
 2. nodrošināt Latvijas kultūras jaunrades darbu pieejamību sabiedrībai valsts teātros un koncertorganizācijās; saglabāt un popularizēt Latvijas kultūras mantojuma vērtības arhīvā, muzejos, bibliotēkās; nodrošināt kvalitatīvas kultūrizglītības pieejamību bērniem un jauniešiem trīs izglītības līmeņos – profesionālās ievirzes programmās, profesionālajā vidējā izglītībā un augstākajā izglītībā;
 3. turpināt nodrošināt valsts simtgades programmas norišu īstenošanu un publicitāti dažādām mērķauditorijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot izziņas procesu par Latvijas valsts tapšanu (īpaši - Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas simtgade, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas trīsdesmitgade), kā arī sniedzot plašai sabiedrībai pieejamu informāciju par valsts simtgades norisēm un nodrošinot līdzdarbības iespējas. Paplašināt minimālo bezmaksas kultūras pakalpojumu klāstu bērniem un jauniešiem katrā vecuma posmā, tajā skaitā atbalstot sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu kultūras patēriņu, un turpināt programmu “Latvijas skolas soma”. Sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu īstenot mērķprogrammas “Latvijai-100” un "Latvijas skolas soma".
 4. turpināt Latvijas valsts simtgades gadā aizsākto iniciatīvu pēctecību – literatūras eksporta programmu, nacionālo filmu atbalstu, Baltijas kultūras fonda finansēšanu;
 5. īstenot investīciju projektus kultūras infrastruktūras uzlabošanai, nodrošinot nacionālās kultūras infrastruktūras saglabāšanu un attīstību. Veicināt Nacionālās mākslu vidusskolas, t.sk. E.Dārziņa mūzikas vidusskolas, Ventspils mūzikas vidusskola materiāltehniskās bāzes sakārtošanu. Turpināt darbu pie Latvijas Okupācijas muzeja un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla, Rīgas pils muzeju, Jaunā Rīgas teātra atjaunošanas, pārbūves un restaurācijas sadarbībā ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi”. Nodrošināt ES fondu 2014.–2020.gada perioda specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1. „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” vairāku projektu ieviešanu sadarbībā ar VNĪ. Nodrošināt nacionālās akustiskās koncertzāles projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentu izstrādi un saskaņošanas procesu. Veikt Rundāles pils jumta atjaunošanas darbus.;
 6. sadarbībā ar pašvaldībām mērķtiecīgi īstenot Eiropas Savienības fondu atbalsta programmu kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un iekļaušanai aktīvā ekonomiskā apritē, radot jaunas darbavietas un pakalpojumus sabiedrībai, akcentējot Latvijas kultūras mantojuma ceļu attīstību;
 7. paplašināt Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu radošajai jaunradei un muzikālo teātru darbībai;
 8. sekmēt Latvijas kultūrtelpas un lokālās vides savdabības saglabāšanu, atbalstot suitu, lībiešu un latgaliešu vēsturisko kultūrtelpu unikalitāti;
 9. izstrādāt valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam;
 10. pabeigt Sabiedrības integrācijas politikas attīstības 2021.-2027.gadam pamatnostādņu un plāna izstrādi;
 11. nodrošināt valsts budžeta programmas „NVO fonds” līdzekļu pieejamību pilsoniskās sabiedrības attīstībai, it īpaši atbalstot interešu aizstāvības iniciatīvas;
 12. pilnveidot valsts atbalstu medijiem, tostarp, nodrošināt mediju atbalsta fonda programmas sabiedriski nozīmīga satura veidošanai.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2413,2

2421,6

2415

2390,6

2372,3

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

914

941

941

941

941

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

872

87

87

87

87

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2370

2386,8

2385,8

2376,8

2365,3

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

914

941

941

941

941

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

87

87

87

87

87

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

43,2

34,8

29,2

13,8

7,0

Piezīmes.

Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

 

Prioritārajiem pasākumiem  papildu piešķirtais finansējums no 2020.līdz 2022. gadam

Nr. p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums

1.

Atalgojuma celšana kultūras nozarē nodarbinātajiem

8 289 574

8631 451

11000 000

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Atalgojuma palielināšana kino nozarē nodarbinātajiem

10542

10 977

13 989

Palielināts atalgojums nozarē

Vidējais atlīdzības pieaugums gadā, %

6

6

8

19.03.00 Filmu nozare

Atalgojuma palielināšana kapitālsabiedrībās nodarbinātajiem

5430 261

5654 215

7 205 783

Palielināts atalgojums nozarē

Vidējais atlīdzības pieaugums gadā, %

21

22

27

19.07.00 Mākslas un literatūra

Atalgojuma palielināšana kultūrizglītībā nodarbinātajiem

477 808

497 514

634 036

Palielināts atalgojums nozarē

Vidējais atlīdzības pieaugums gadā, %

13

14

18

20.00.00 Kultūrizglītība

Atalgojuma palielināšana kultūras mantojuma iestādēs nodarbinātajiem

2241 479

2333 922

2974 372

Palielināts atalgojums nozarē

Vidējais atlīdzības pieaugums gadā, %

9

10

12

21.00.00 Kultūras mantojums

Atalgojuma palielināšana valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas nodrošināšanā nodarbinātajiem

4 063

4 230

5 392

Palielināts atalgojums nozarē

Vidējais atlīdzības pieaugums gadā, %

5

5

6

22.05.00 Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma

Atalgojuma palielināšana Valsts kultūrkapitāla fondā nodarbinātajiem

11 914

12 405

12 405

Palielināts atalgojums nozarē

Vidējais atlīdzības pieaugums gadā, %

4

5

5

25.01.00 Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošinājums

Atalgojuma palielināšana ministrijā nodarbinātajiem

113 507

118 188

154 023

Palielināts atalgojums ministrijā

Vidējais atlīdzības pieaugums gadā, %

4

5

6

97.00.00 Nozaru vadības un politikas plānošana

2.

Uz izcilību orientēta un mērķtiecīgā nacionālajā pasūtījumā balstīta kultūrizglītības sistēma

80 505

80 505

80 505

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināta augstskolu infrastruktūras saglabāšana un uzturēšana

Daļēji atjaunoto ēku skaits

1

1

1

20.00.00 Kultūrizglītība

3.

Latvijas valsts simtgadē uzsākto iniciatīvu ilgtspēja

100 000

100 000

100 000

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināts literatūras eksports

Atbalstīto Latvijas literatūras tulkojumu un izdevumu skaits

30

30

30

19.07.00 Mākslas un literatūra

4.

Filmu projekti, kas stiprina valstiskumu un piederību Latvijai, un ārvalstu filmām

300 000

1400 000

400 000

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināta ārvalstu filmu uzņemšana

Līdzfinansēto filmu projektu skaits

2

2

2

Sniegts atbalsts Nacionālo filmu uzņemšanai

Filmu skaits

0

3

1

19.03.00 Filmu nozare

5.

Kultūras mantojuma digitālā infrastruktūra un pakalpojumi

352 000

452 000

492 293

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināta pilnvērtīga IT sistēmas darbība LNB

Atjaunināti licenču komplekti LNB sistēmām un iekārtām (skaits)

1

1

1

Pilnveidota LNB datu centra darbība

Palielināts datu glabāšanas apjoms (TB)

0

100

500

Palielināts rezerves kopiju datu glabāšanas apjoms (TB)

512

512

512

21.00.00 Kultūras mantojums

6.

Kultūras infrastruktūras ēku atjaunošanas programma "Mantojums 2030"

2828 458

863 151

354 309

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Kultūrizglītības iestāžu uzturēšanas un ēku sakārtošanas izdevumi

672 945

863 151

354 309

Kultūrizglītības iestāžu ēku uzturēšanas un atjaunošanas atbalsts

Kultūrizglītības iestāžu atjaunoto ēku skaits

3

3

1

21.00.00 Kultūras mantojums

Rundāles pils jumta sakārtošana

2155 513

0

0

Sakārtota iestāžu infrastruktūra

Sakārtoto iestāžu skaits

1

0

0

21.00.00 Kultūras mantojums

7.

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) stiprināšana (jaunrades stipendijas, muzikālo teātru atbalsts)

400 000

800 000

0

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināts jaunrades stipendiju atbalsts

Apmaksāto mēnešu skaits jaunrades stipendijas saņemšanai

260

260

0

Nodrošināta teātru repertuāra daudzveidība

Nevalstisko teātru atbalstīto projektu skaits

10

10

0

25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi

8.

Atlīdzība par reprogrāfisko reproducēšanu

136 893

136 893

136 893

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināta atlīdzība par reprogrāfisko reproducēšanu

Kopējais iekārtu skaits, kas tiek izmantots autordarbu reprogrāfiskajai reproducēšanai valsts pārvaldē

2 305

2 305

2 305

19.07.00 Mākslas un literatūra

9.

Likteņdārza uzturēšana

100 000

100 000

100 000

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināts atbalsts Likteņdārza uzturēšanai un attīstīšanai

Atbalstīto projektu skaits

1

1

1

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

10.

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) ieviešana

100 000

100 000

0

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Izveidotas jaunas informācijas sistēmas

Ieviesto sistēmu skaits

1

1

0

21.00.00 Kultūras mantojums

11.

Pilsoniskās līdzdalības attīstība un sabiedrības saliedētība

312 570

336 000

336 000

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Pilsoniskā līdzdalība un sabiedrības saliedētība

262 570

286 000

286 000

Atbalstītas pilsonisko izglītību un pilsonisko līdzdalību veicinošas aktivitātes

Pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību (skaits)

1

1

1

Pasākumi nacionālās identitātes stiprināšanas jomā (skaits)

6

5

5

Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” iesaistītie dalībnieki (skaits)

15 000

15 000

15 000

Atbalstītas aktivitātes diskusijām par sociālās atmiņas jautājumiem, vēstures pētniecībai un apguvei un Latvijas lokālās un eiropeiskās vēstures apzināšanas, izpētes un izpratnes veicināšanai

Pasākumi sociālās atmiņas veidošanas jomā (skaits)

1

4

4

26.01.00 Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana

Latgaliešu valodas stiprināšana

50 000

50 000

50 000

Atbalstītas Latgales kultūrtelpas kultūras institūcijas

Atbalstīto institūciju skaits

1

1

1

19.07.00 Mākslas un literatūra

12

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

1 922 583

1922 583

1 922 583

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināts pedagogu vidējās algas pieaugums

Vidējās atlīdzības pieaugums (%)

5

5

5

20.00.00 Kultūrizglītība

13

Nozaru valsts pētījuma programmas

358 450

358 450

358 450

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Atbalsts kultūras nozares pētījumiem

Valsts pētījuma programmu skaits

1

1

1

20.00.00 Kultūrizglītība

14.

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri

0

277 890

277 890

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri kultūrizglītības iestādēs

0

145 852

145 852

Nodrošināta minimālās algas palielināšana

Palielinājuma apjoms, euro

0

70

70

20.00.00 Kultūrizglītība

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri kultūras mantojuma iestādēs

0

132 038

152 038

Nodrošināta minimālās algas palielināšana

Palielinājuma apjoms, euro

0

70

70

21.00.00 Kultūras mantojums

15.

Brīvības pieminekļa izgaismošana

100 000

0

0

MK 06.11.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.52 23.§ 2.punkts un priekšlikums Nr.112 2.lasījumam

Nodrošināts atbalsts kultūras objektu sakārtošanai

Sakārtoto objektu skaits

1

0

0

21.00.00 Kultūras mantojums

Kopā

15 381 033

15558 923

15558 923

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Kultūras ministrija 2020.gadam, salīdzinot ar 2019.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izņemtas apakšprogramma 22.10.00”Sabiedrības saliedētības pasākumi” un apakšprogramma 22.13.00 „Mediju politikas īstenošana”;
 2. izveidota jauna programma 26.00.00 “Sabiedrības saliedētības pasākumi” ar apakšprogrammām 26.01.00 „Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana” un 26.02.00 „Diasporas pasākumu īstenošana”;
 3. izveidota jauna programma 27.00.00 „Mediju politikas īstenošana”.