Ministrijas darbības jomas:

 • Tiesu sistēmas attīstība,
 • Kriminālsodu izpilde,
 • Komerctiesību politika,
 • Satversmes aizsardzība,
 • Nekustamā īpašuma tiesību aizsardzība,
 • Konstitucionālo tiesību politika,
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds,
 • Nozaru vadība un politikas plānošana.

Tieslietu ministrijas galvenie pasākumi 2020. gadā:

 1. turpināt īstenot Maksātnespējas politikas pamatnostādnēs 2016.-2020.gadam noteiktos rīcības virzienus, tādējādi turpinot jomas attīstību, akcentējot tiesiskās aizsardzības procesu un fiziskās personas maksātnespējas procesa pilnveidi;
 2. turpināt uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu vērstu pasākumu īstenošanu - reģistru attīstība, lai veicinātu e-pakalpojumu izstrādi un attīstītu sadarbību starp reģistriem, kā arī Komerclikuma (akciju sabiedrību regulējuma modernizēšana) pilnveide;
 3. virzīties uz vienotu īpašumu (zemes un ēkas vienotības princips), turpinot uz piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību sakārtošanu vērstu pasākumu īstenošanu (risinājumi piespiedu nomas attiecību sakārtošanai un piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai);
 4. modernizēt kadastra informācijas sistēmu un  attīstīt datu pakalpojumus ar mērķi izveidot efektīvu kadastra datu ieguves sistēmu, kā arī izstrādāt normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu kadastrālo vērtību metodikas pilnveidi;
 5. pārskatīt Civillikuma mantojuma tiesību daļas tiesisko regulējumu un piedāvāt mūsdienu vajadzībām un civiltiesību apritei modernu redzējumu;
 6. turpināt Eiropas Sociālā fonda projekta aktivitāšu īstenošanu cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanai tiesu varā un soda izpildes iestādēs (ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta darbinieku apmācību sistēmas un atlases kritēriju reformēšana);
 7. turpināt ieslodzīto resocializācijas sistēmas attīstību (t.sk. Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros);
 8. turpināt darbu pie bērnu antisociālās uzvedības prevencijas reformas;
 9. turpināt dalību starptautisko organizāciju Latvijas novērtējumos (OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas Latvijas 3.fāzes novērtējumā un MONEYVAL/FATE Latvijas novērtējumā, lai nodrošinātu efektīvu Latvijas cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju);
 10. turpināt jauna Kriminālsodu izpildes likumprojekta izstrādi, paredzot jaunu un modernu brīvības atņemšanas soda izpildes kārtību;
 11. turpināt iesāktās tiesu reformas, izlīdzinot tiesu noslodzi un efektivizējot tiesu darba organizāciju;
 12. izstrādāt normatīvo regulējumu, lai celtu advokatūras institūta darbības kvalitāti, un  turpināt darbu pie valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanas ar mērķi sekmēt juridiskās izglītības kvalitātes paaugstināšanos;
 13. īstenot pasākumus atbilstoši darba grupas, kas izveidota rīcības plāna izstrādei tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanai, veiktajam izvērtējumam un turpmākās rīcības plānam, atbilstoši Ministru kabineta lēmumam;
 14. turpināt darbu pie tiesu varas neatkarības un atbildības mehānismu stiprināšanas;
 15. vienkāršoto tiesvedības procedūru elektronizācija (sagatavoti grozījumi Civilprocesa likumā);
 16. turpināt e-lietas sistēmas izstrādi  ieviešanai tiesās ar mērķi izveidot vienotu un efektīvu tiesvedības elektronisko procesu, samazinot tiesvedības termiņus un nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību, t.sk., izstrādājot grozījumus procesuālajos likumos;
 17. veikt pasākumus ekonomisko lietu tiesas izveidei un tās darba uzsākšanai ar 2021. gada 1. janvāri;
 18. turpināt jaunā cietuma Liepājā būvniecības procesa organizēšanu.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu darba slodžu amata vietas

6718

6854

6567

6564

6557

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

7

7

6,5

6,5

6,5

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

11

11

11

11

11

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu darba slodžu amata vietas

6693

6829

6542

6542

6546

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

7

7

6,5

6,5

6,5

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

11

11

11

11

11

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

25

25

25

22

11

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Jauna cietuma būvniecība Liepājā

-

-

45000000

Ministru kabineta 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Sabiedrības drošība un ieslodzīto tiesību nodrošināšana

Uzsākta jaunā cietuma Liepājā būvniecība

-

-

1

04.02.00 Ieslodzījuma vietu būvniecība

2.

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana (klasificēta informācija)

567712

569485

569485

Ministru kabineta 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

43.00.00 Satversmes aizsardzība

3.

Valsts probācijas dienesta nodarbināto atlīdzības pieaugums

891241

891241

891241

Ministru kabineta 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināta sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīva izpilde

Valsts probācijas dienesta nodarbināto mainība (%)

18

18

17

04.03.00 Probācijas īstenošana

4.

Atlīdzības palielinājums Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi

1387239

1387239

1387239

Ministru kabineta 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināta brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpilde

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mainība (%)

9

9

9

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

5.

Izvērtēšanas ziņojuma sastādīšana nepilngadīgajām personām

86067

86067

86067

Ministru kabineta 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināti pasākumi kriminālsoda un tā alternatīvu noteikšanas individualizācijai

Izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanas pieprasījumu skaits

1500

1600

1600

04.03.00 Probācijas īstenošana

6.

 

 

 

Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes stiprināšana

165320

165320

165320

Ministru kabineta 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Uzlabota iestādes administratīvā kapacitāte

Kvalitatīvi notikušo videokonferenču īpatsvars (%) no kopējā videokonferenču skaita

98

98

98

Iestādes IT infrastuktūra pilnībā integrēta TM infrastuktūrā

1

-

-

03.04.00 Tiesu ekspertīžu veikšana

7.

Ieslodzījuma vietu infrastruktūras uzturēšana

1500000

1500000

-

Ministru kabineta 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināta ieslodzījuma vietu droša darbība

Renovēto telpu platība (m²)

2900

2300

-

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

8.

Tiesu infrastruktūras attīstība

280783

280783

280783

Ministru kabineta 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas tiesu iestāžu telpas

Vidzemes rajona tiesas Madonā un Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nama nodrošināšana ar jaunām telpām

1

-

-

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa nodrošināta ar jaunām telpām

1

-

-

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

9.

 

 

Mākoņpakalpojumu licenču atjaunošana un uzturēšana

111370

111370

111370

Ministru kabineta 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Atjaunotas un aktualizētas programmatūras izmantošana

Nomātas un uzturētas Microsoft Office 365 licences

1075

1075

1075

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

10.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana un tās uzlikto funkciju nodrošināšana

577980

577980

577980

Ministru kabineta 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Veikti personas datu aizsardzības uzraudzības un informēšanas pasākumi

Īstenoto informēšanas pasākumu skaits par datu aizsardzību un apstrādi

175

180

190

Personas datu apstrādes pārbaužu skaits

1210

1230

1250

09.02.00 Fizisko personu datu aizsardzība

11.

Mediācija ģimeņu stabilitātes stiprināšanai un šķirto laulību skaita samazināšanai

60000

60000

60000

Ministru kabineta 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

12.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

255393

255393

255393

Ministru kabineta 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

13.

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

5626

5626

5626

Ministru kabineta 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

14.

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri

-

413764

413764

Ministru kabineta 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

-

134986

134986

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

-

56667

56667

07.00.00 Nekustamā īpašauma tiesību politikas īstenošana

-

1611

1611

03.03.00 Juridiskās palīdzības nodrošināšana

-

220500

220500

15.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas attīstība

1200 002

-

-

Priekšlikums Nr.108

2.lasījumam Saeimā 14.11.2019.

Modernizēti UR vestie reģistri

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas pārbūve (skaits)

1

-

-

Kopā

7088733

6304268

49804268

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Tieslietu ministrija 2020. gadam, salīdzinot ar 2019. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. 2020.gadā izveidota jauna budžeta apakšprogramma:
  • 09.07.00 Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana.
 2. 2020.gadā netiek plānoti izdevumi programmās (apakšprogrammās):
  • 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums;
  • 73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014‑2020);
  • 70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu (2007-2013);
  • 70.06.00Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013);
  • 73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem.