Radio un televīzijas darbības joma:

  • Elektronisko plāssaziņas līdzekļu darbības regulācija un uzraudzība.

Radio un televīzijas galvenie pasākumi 2020.gadā:

  1. nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma koncepcijas īstenošanu;
  2. nodrošināt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkciju īstenošanu.

 

Radio un televīzijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

Radio un televīzijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

18

21

21

21

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

18

21

21

21

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Aktuālie informatīvās telpas drošības pasākumi - mākoņtehnoloģiju pakalpojuma nodrošināšana un monitoringa centra kapacitātes stiprināšana

142 000

142 000

142 000

 

17.09.2019. MK sēdes protokols Nr. 42 34.§ 2.punkts

Nodrošināta elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības uzraudzība

Ierosinātas administratīvās lietas par pārkāpumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu vidē (radio, televīzija, pakalpojumi pēc pieprasījuma) (skaits)

27

27

 27

Ierosinātas administratīvās lietas par pārkāpumiem interneta vidē (skaits)

10

20

30

01.00.00 Nozares vadība

2.

Sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus (Latvijas Radio)

1 370 852

1 370 852

1 370 852

17.09.2019. MK sēdes protokols Nr. 42 34.§ 2.punkts

Satura vienību veidošana, nodrošinot to radīšanai nepieciešamās investīcijas un atbalsta funkcijas, to pārraide un publicēšana LR programmās un sociālo tīklu kontos

Pārraidītas un publicētas satura vienības LR programmās un sociālo tīklu kontos (skaits)

500

500

500

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

3.

Lai VSIA "Latvijas Radio” caur sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu nodrošinātu VSIA "Latvijas Radio” darbinieku atlīdzības palielināšanu un veiktu strukturālās reformas

750 000

750 000

750 000

Priekšli-kums Nr.65     2.lasījumam

Strukturālo reformu veikšana, pilnveidojot satura veidošanas kapacitāti un kvalitāti veicinot pētnieciskos, multimediālos un inovatīvos satura formātus

Analītiskās žurnālistikas satura vadības un multimediālās kapacitātes stiprināšana (skaits)

15

15

15

Pārraidītas un publicētas satura vienības LR programmās un sociālo tīklu kontos (skaits)

140

148

148

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

4.

Sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus (Latvijas Televīzija)

4 129 148

4 129 148

4 129 148

17.09.2019. MK sēdes protokols Nr. 42 34.§ 2.punkts

Satura vienību veidošana, nodrošinot to radīšanai nepieciešamās investīcijas un atbalsta funkcijas, to pārraide un publicēšana LSM.LV, LTV programmās un sociālo tīklu kontos

Pārraidītas un publicētas satura vienības LSM.LV un LTV programmās un sociālo tīklu kontos (skaits)

10 612

10 612

10 612

03.01.00 Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

5.

Lai VSIA "Latvijas Televīzija” caur sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu nodrošinātu VSIA "Latvijas Televīzija” darbinieku atlīdzības palielināšanu, LSM.LV atlīdzības konkurētspēju un stiprinātu kapacitāti

250 000

250 000

250 000

Priekšli-kums Nr.66     2.lasījumam

Nodrošināt kvalitatīva un starptautiski uzticama satura veidošanu, palielinot sabiedriskā medija lomu sabiedrības saliedēšanas stiprināšanā

Ikmēneša vidējais svešvalodās izveidoto satura vienību skaits sabiedrisko mediju portālā LSM.LV

850

850

850

03.01.00 Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

6.

Pilsoniskās līdzdalības attīstība un sabiedrības saliedētība

71 144

71 144

71 144

17.09.2019. MK sēdes protokols Nr. 42 34.§ 2.punkts

Tiek stiprināta kvalitatīva informatīvā telpa, palielinot mediju lomu nacionālās identitātes stiprināšanā

Īstenoti konkursi sabiedriskā pasūtījuma nodrošināšanai Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos (skaits)

2

2

2

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

7.

Satura veidošanai bezmaksas zemes apraidē raidošajām komerctelevīzijām

200 000

200 000

200 000

17.09.2019. MK sēdes protokols Nr. 42 34.§ 2.punkts

Sabiedriskā pasūtījuma saturs komerciālajās televīzijās

Raidījumu (sižetu) skaits

75

75

75

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

8.

Lai nodrošinātu sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu  komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos

500 000

-

-

Priekšli-kums Nr.67     2.lasījumam

Tiek nodrošināta kvalitatīva vietējā satura radīšana, stiprinot Latvijas informatīvo un kultūrtelpu

Īstenoti konkursi sabiedriskā pasūtījuma nodrošināšanai

3

-

-

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

Kopā

7 413 144

6 913 144

6 913 144

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Radio un televīzija 2020.gadam, salīdzinot ar 2019.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

  1. izveidota jauna programma 05.00.00 "Galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā iekļauto televīzijas programmu izplatīšana”.