Prokuratūras darbības jomas:

  • Likumības ievērošanas uzraudzība Prokuratūras likumā noteiktās kompetences ietvaros un reaģēšana un likuma pārkāpumu un ar to saistītās lietas izlemšana likumā noteiktajā kārtībā.

Prokuratūras galvenie pasākumi 2020. gadā:

  1. izziņas iestāžu darba un citu iestāžu operatīvās darbības uzraudzība;
  2. pirmstiesas izmeklēšanas organizēšana, vadīšana un veikšana;
  3. valsts apsūdzības uzturēšana;
  4. sodu izpildes uzraudzība;
  5. personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzība likumā noteiktajā kārtībā;
  6. prasības pieteikumu vai iesniegumu tiesā iesniegšana likumā noteiktajos gadījumos;
  7. piedalīšanās lietu izskatīšanā tiesā likumā noteiktajos gadījumos.

 

Prokuratūras kopējo izdevumu izmaiņas 2018. līdz 2022.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

910

890

890

890

895

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

910

890

890

890

895

 

Prioritārajiem pasākumiem  papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

Nr. p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk nekā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumieuro/ rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana

219 843

222 743

224 443

Ministru kabineta 17.09.2019.

sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināta efektīva un pilnvērtīga Prokuratūras informācijas sistēmas PROIS funkcionalitāte un tās attīstība

PROIS izmaiņu pieprasījumu realizācijas nodrošināšana (izstrādes stundu skaits)

875

875

875

Nodrošināts IT infrastruktūras risinājumu tehniskais atbalsts (licenču veidu skaits)

11

11

11

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

2.

Materiāltehniskais nodrošinājums Prokuratūrai noteikto funkciju izpildei sakarā ar tiesu teritoriālo reformu

36 800

36 800

36 800

Ministru kabineta 17.09.2019.

sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināta Prokuratūras autoparka pilnvērtīga darbība

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

3.

Prokuratūras darbinieku mēnešalgas palielināšana

273 039

273 039

273 039

Ministru kabineta 17.09.2019.

sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Stiprināta prokuratūras darbinieku kapacitāte

Prokuratūras darbinieku mainības (darba tiesisko attiecību pārtraukšana) īpatsvars (%) prokuratūras struktūrvienībās

10

10

9

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

4.

Prokuroru atalgojuma fonda precizēšana (atvaļinājuma pabalstam nepieciešamā finansējuma precizēšana)

95 761

110 395

110 395

Ministru kabineta 17.09.2019.

sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Stiprināta prokuroru kapacitāte

Prokuroru mainības īpatsvars (%) prokuratūras struktūrvienībās

5

5

5

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

5.

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri

-

45 521

45 521

Ministru kabineta 17.09.2019.

sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināta minimālās algas palielināšana

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

Kopā

625 443

688 498

690 198

-