62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” darbības jomas:

 • Izglītības funkciju īstenošana,
 • Dziesmu un deju svētku nodrošināšana.

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” galvenie pasākumi 2020.gadā:

 1. nodrošināt izglītības funkciju realizēšanu pašvaldībās, piešķirot tām valsts budžeta mērķdotācijas;
 2. nodrošināt iespēju katram skolēnam iegūt kvalitatīvu izglītību, veidojot ilgtspējīgu skolu tīklu, īstenojot kompleksu pieeju reformas veikšanai, tai skaitā mobilitātes nodrošināšanai, iespējai darbu zaudējušajiem atgriezties darba tirgū un kompensējoša sociālā atbalsta sniegšanai;
 3. nodrošināt Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sagatavošanu un tradīciju nepārtrauktību dziesmu un deju svētku starplaikā:
  • nodrošināt dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti;
  • nodrošināt kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku repertuāra (koprepertuāra) apguvi;
  • nodrošināt svētku dalībnieku atlases pasākumu (skates, izstādes, konkursi) sagatavošanu un norisi visos Latvijas reģionos un Rīgā.

 

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (fakts) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze 2022. gada prognoze

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

25 850

25 044

25292

25292

25292

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

25 850

25 044

25292

25292

25292

Piezīmes.

1Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

 

Prioritārajiem pasākumiem  papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

 

1.

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

18237 534

18237 534

18237 534

MK 17.09.2019.

Sēdes prot. Nr.42, 34.§

2.punkts

 

01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

1583 538

1583 538

1583 538

05.00.00 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

14915544

14915544

14915544

10.00.00 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

1738 452

1738 452

1738 452

2.

Finansējuma palielinājums, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu ārstniecības personām 2020.gadā 10% apmērā

214 732

-

-

MK 06.11.2019.

Ārkārtas sēdes prot. Nr.52, 23.§ 7.punkts

 

Kopā

18452 266

18237 534

18237 534