Ministrijas darbības jomas:

 • Vispārējā izglītība,
 • Profesionālā izglītība,
 • Augstākā izglītība,
 • Valsts valodas politikas īstenošana,
 • Zinātne,
 • Sports,
 • Jaunatnes politikas īstenošana,
 • ES fondu un citu ES politiku instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un pasākumu īstenošana,
 • Nozaru vadība un politikas īstenošana.

Izglītības un zinātnes ministrijas galvenie pasākumi 2020. gadā:

 1. turpinot 2019.gadā izveidoto valsts pētījumu programmu un fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu īstenošanu, tiks uzsāktas piecas jaunas valsts pētījumu programmas, stiprināta sadarbība ar Eiropas Kodolpētījumu centru (CERN) un Eiropas Kosmosa aģentūru (EKA), kā arī plānota Latvijas zinātnes politikas ieviešanas sistēmas institucionālā konsolidācija;
 2. turpinot kompetencēs balstīta izglītības satura vispārējā izglītībā īstenošanu, tiks sniegts atbalsts skolēnu individuālo kompetenču attīstībai, izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, uzsākta konceptuāli jauna skolotāju izglītības modeļa ieviešana, sniegts atbalsts skolotāju digitālo kompetenču nostiprināšanai;
 3. turpinot pedagogu darba samaksas sistēmas monitoringu, sagatavot priekšlikumus izmaiņām finansēšanas modelī;
 4. turpinot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā izstrādi un īstenošanu, izstrādāt kvalitātes monitoringa sistēmas, monitoringa rīku un izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas procesu aprakstus,  kā arī uzsākt aprobāciju;
 5. turpinot augstākās izglītības institūciju pārvaldības modeļa pilnveidi, sekmēt ieguldītā finansējuma efektivitāti un sistēmas orientāciju uz produkta eksportspējas celšanu, kā arī stiprināt saikni ar zinātni un pētniecību;
 6. pārskatīts sporta nozares finansēšanas un pārvaldības modelis, kā arī pilnveidots sporta nozares normatīvais regulējums;
 7. turpinot ārzemēs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo latviskās izglītības modeļa ieviešanu, sniegts atbalsts diasporai latviskās izglītības nodrošināšanā, veikta diasporas latviskās izglītības pētniecība, sniegts atbalsts latviešu valodas korpusa pilnveidei, veicināta reemigrācija, kā arī latviešu valodas apguve ārvalstu augstskolās;
 8. turpinot profesionālās izglītības satura reformu, uzsākta modulāro izglītības programmu ieviešana, veicināta darba vidē balstītu mācību pieejas ieviešana profesionālajā izglītībā, veikti pasākumi profesionālās izglītības iestāžu iesaistes pieaugušo izglītībā palielināšanai;
 9. turpinot pilnveidot Valsts izglītības informācijas sistēmas un Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu darbību, veicināta datu apmaiņas pakalpojumu pieejamība, mazināts administratīvais slogs un pilnveidota datu uzkrāšana;
 10. nodrošināta visu ministrijas pārziņā esošo ES struktūrfondu 2014.-2020.gada perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošana;
 11. nodrošināta Latvijas dalība ES izglītības, jaunatnes un sporta jomas programmā Erasmus+, programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” un ES zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalsta programmā Apvārsnis2020.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 535,1

2 559,7

2 459,5

2 296,5

2 024,9

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

1 736,3

1 803,2

1 753,6

1 753,6

1 753,6

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

459,0

474,5

450,5

450,5

450,5

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 048,8

2 117,2

2 024,4

2 023,4

2 023,4

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

1 736,3

1 803,2

1 753,6

1 753,6

1 753,6

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

459,0

474,5

450,5

450,5

450,5

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

486,3

442,5

435,1

273,1

1,5

Piezīmes.

1Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības satura apguvē iesaistītā personāla profesionālā sagatavošana un pilnveide

500000

0

0

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§. 2.punkts

Nodrošinātas profesionālās kompetences pilnveides programmas 54 stundu apmērā profesionālās izglītības iestāžu vadības komandām un pedagogiem.

Profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvuši pedagogi (skaits)

1 500

-

-

01.11.00 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana

2.

Jaunā studiju un studējošo kreditēšanas modeļa ieviešana un studējošo kredītu dzēšana bērnu piedzimšanas gadījumos abiem vecākiem

55 691

347 685

746 487

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§. 2.punkts

Nodrošināta jaunās studiju un studējošo kreditēšanas modeļa ieviešana

Izsniegto studiju un studējošo kredītu skaits

2 000

2 000

2 000

Dzēsto jauno kredītu skaits bērnu dzimšanas gadījumā

-

75

225

03.04.00 Studējošo un studiju kreditēšana

3.

Finansējuma pieaugums Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu īstenošanai

 

1 500000

3 000 000

4500 000

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§. 2.punkts

Īstenoti fundamentālie un lietišķie pētījumi

Fundamentālo un lietišķo pētījumu skaits

13

26

39

05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana

 

 

 

4.

Dalība Eiropas Kodolpētniecības organizācijā Asociētās dalībavalsts statusā (CERN)

399 435

399 435

399435

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§. 2.punkts

Nodrošināta Latvijas pievienošanās CERN asociētās valsts statusam

CERN Nacionālais kontaktpunkts(skaits)

1

1

1

Īstenoto pētījumu un projektu skaits sadarbībā ar CERN (skaits)

3

3

3

05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana

99 435

99 435

99 435

05.12.00 Valsts pētījumu programmas

300 000

300 000

300 000

5.

Zinātnisko institūciju darbības starptautiskais novērtējums

150 244

-

-

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§. 2.punkts

Veikts Latvijas zinātnisko institūciju darbības starptautiskais novērtējums

Novērtētas zinātniskās institūcijas (skaits)

21

-

-

05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums

6.

Nozaru valsts pētījumu programmas

436 460

436 460

436 460

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§. 2.punkts

Nodrošināta valsts pētījumu programmas īstenošana

Valsts pētījumu programmās finansētie projekti (zinātnisko grupu skaits)

3

3

3

05.12.00 Valsts pētījumu programmas

7.

Dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Sadarbības valsts vai Asociētās dalībvalsts statusā

4 168 784

3 000 000

1 121 966

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§. 2.punkts un Ministru kabineta 06.11.2019. sēdes prot. Nr.52 23.§. 7.punkts

Nodrošināta dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Asociētās dalībvalsts statusā

Dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Asociētās dalībvalsts statusā (skaits)

1

1

1

Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ārvalstu institūciju ietvaros organizētās darba grupās

4

4

4

05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana

8.

Nodrošināt atbalsta mehānismu jaunatnes organizācijām un paredzēt papildus valsts budžeta finansējumu to darbības nodrošināšanai

185 168

242 202

242 202

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§. 2.punkts

Atbalsts darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās un jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē

Atbalstītas jauniešu organizācijas (skaits)

5

6

6

21.00.00 Jaunatnes politikas valsts programma

 

 

 

9.

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

2749 553

2749 553

2749 553

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§. 2.punkts

Nodrošināts finansējums no 2019.gada 1.septembra pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanai pilnam gadam līdz 750 euro

01.03.00 Sociālās korekcijas izglītības iestāde

9 953

9 953

9 953

01.05.00 Dotācija privātajām mācību iestādēm

304 344

304 344

304 344

01.08.00 Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi

2 382

2 382

2 382

02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana

1 342 260

1 342 260

1 342 260

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

56 142

56 142

56 142

09.19.00 Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

1 034 472

1 034 472

1 034 472

10.

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri

 

573 225

573 225

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§. 2.punkts

Nodrošināts finansējums minimālās algas palielināšanai līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri

01.03.00 Sociālās korekcijas izglītības iestāde

 

1 385

1 385

02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana

 

517 019

517 019

03.11.00 Koledžas

 

29 654

29 654

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

 

22 859

22 859

09.12.00 Latvijas Sporta muzejs

 

819

819

42.05.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana

 

1489

1489

11.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

33 029

0

0

Ministru kabineta 2019.gada 6.novembra ārkārtas sēdes protokola Nr.52 23.§. 7.punkts

Nodrošināts darba samaksas pieaugums ārstniecības personām 2020.gadā 10% apmērā

01.03.00 Sociālās korekcijas izglītības iestāde

 

1 680

 

 

02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana

 

23 341

 

 

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

 

8 008

 

 

Kopā

10178 364

10748 560

10769328

 

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadam, salīdzinot ar 2019. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izslēgta apakšprogramma 02.04.00 “Programmas “”Latvijas skola soma” īstenošana”;
 2. atjaunota apakšprogramma 09.08.00 “Balvas par izciliem sasniegumiem sportā”;
 3. izslēgta apakšprogramma 09.26.00 “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja”- Paralimpiskā sporta centra izveidei”;
 4. izslēgta programma 64.00.00 “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana”;
 5. izslēgta apakšprogramma 64.08.00 “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-205.12020)”;
 6. izslēgta programma 65.00.00 “Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana”;
 7. izslēgta apakšprogramma 65.09.00 “Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2014-2020)”;
 8. izveidota apakšprogramma 42.09.00 “Latvijas Zinātnes padome”;
 9. izslēgta programma 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”.