Iekšlietu ministrijas darbības jomas:

 • Valsts policijas darbība,
 • Valsts robežsardzes darbība,
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbība,
 • Iekšējās drošības biroja darbība,
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbība,
 • Vienotās sakaru un informācijas sistēmas darbība,
 • Personāla fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe,
 • Nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošanā, atbalsts lietišķo pierādījumu, arestētās un izņemtās mantas glabāšanā,
 • Finanšu izlūkošanas dienesta darbība,
 • Valsts drošības dienesta darbība,
 • Nozaru vadība un iekšlietu politikas plānošana.

Iekšlietu ministrijas galvenie pasākumi 2020. gadā:

 1. atalgojuma sistēmas pilnveidošana, nodrošinot Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu personāla resursu (kadeti) atjaunošanu, viszemāk atalgoto amatpersonu mēnešalgas palielināšanu un izmeklētāju mēnešalgas atbilstību rajona prokurora mēnešalgai;
 2. iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana, mazinot elektroniskās informācijas noplūdes riskus no iekšlietu iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras;
 3. valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves un aprīkošanas turpināšana, izveidojot un iekārtojot atbilstošu valsts robežas joslas infrastruktūru;
 4. Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plānā 2019.-2020. gadam paredzēto pasākumu veikšana, īstenojot drošu un efektīvu personu un preču ārējās robežas šķērsošanas un migrācijas plūsmas pārvaldību;
 5. Valsts policijas attīstības koncepcijā (MK 06.04.2016. rīkojums Nr.248) ietverto pasākumu īstenošana, t.sk. Valsts policijas spēju noziegumu izmeklēšanā stiprināšana, attīstot arī specializāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu aprites izsekošanā un atgūšanā kriminālprocesu ietvaros;
 6. pasākumu īstenošana ”E-lietas” ieviešanai, lai radītu efektīvu izmeklēšanas elektronisko procesu un samazinātu izmeklēšanas termiņus;
 7. pasākumu īstenošana Ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas izveidei, uzlabojot ekspertu atzinumu sagatavošanas procesu, paaugstinot informācijas izsekojamības kvalitāti, kā arī uzlabojot lietas materiālu, rezultātu un citu dokumentu glabāšanu vienotā platformā;
 8. konceptuālajā ziņojumā ”Par valsts politiku ugunsdrošības jomā” (MK 09.01.2019. rīkojums Nr.7) paredzēto risinājumu īstenošanas turpināšana, lai pilnveidotu ugunsdrošības uzraudzības un prevencijas pasākumus, kā arī veicinātu brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstību;
 9. pasākumu īstenošanas turpināšana vienota 112 kontaktu centra platformas modernizēšanai un integrēšanai e-pakalpojumu vidē;
 10. Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plānā 2019.–2020. gadam (MK 17.07.2019. rīkojums Nr.348) paredzēto pasākumu īstenošana, veicinot uz pierādījumiem balstītu narkotiku pieprasījuma un piedāvājuma samazināšanu, tai skaitā mazinot ar narkotiku lietošanu un izplatību saistītos veselības un sociālos riskus;
 11. pasākumu veikšana Fizisko personu reģistra izveidei un ieviešanai, nodrošinot vienotu fizisko personu, tai skaitā – ārvalstnieku, reģistrāciju un uzskaiti.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

15266,5

15323

15304

15294,5

15 293

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

43

43

43

43

43

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

86

86

86

86

86

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

15242,5

15 293

15 273

15272

15 272

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

43

43

43

43

43

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

86

86

86

86

86

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

24

30

31

22,5

21

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Atlīdzības palielinājums iekšlietu sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, tajā skaitā:

10 733 993

10 733 993

10 733 993

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

1.1.

Personāla resursu piesaiste (kadetu atlīdzības palielinājums)

911 514

911 514

911 514

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu personāla resursu (kadeti) atjaunošana

Pilnveidota darba samaksas sistēma Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, vienlaikus pārskatot kadetiem noteiktās atlīdzības apmēru

Palielināts atlīdzības apmērs, euro vidēji mēnesī

172

172

172

06.01.00 Valsts policija

515 749

515 749

515 749

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

106 946

106 946

106 946

10.00.00. Valsts robežsardzes darbība

288 819

288 819

288 819

1.2.

Izmeklētāju mēnešalgas atbilstības rajona prokurora mēnešalgai nodrošināšana

4 213 917

4 213 917

4 213 917

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu izmeklētāju mēnešalgas atbilstība rajona prokurora mēnešalgai

06.01.00 Valsts policija

4037893

4 037 893

4 037 893

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

83 120

83 120

83 120

42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība

92 904

92 904

92 904

1.3.

Personāla resursu piesaiste (mēnešalgas palielināšana iztikas minimuma nodrošināšanai)

5 608 562

5 608 562

5 608 562

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs viszemāk atalgoto amatpersonu mēnešalgas palielināšana

Pilnveidota darba samaksas sistēma Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

Palielināts atlīdzības apmērs, euro vidēji mēnesī

248

248

248

06.01.00 Valsts policija

1764396

1 764 396

1 764 396

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

2510650

2 510 650

2 510 650

10.00.00. Valsts robežsardzes darbība

1333516

1 333 516

1 333 516

2.

Pakalpojumu sadārdzinājums

927 746

461 236

543 220

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošana

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

3.

Valsts robežsardzes esošo autotransportlīdzekļu uzturēšana un remonts

397 848

397 848

397 848

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks uzlabota Valsts robežsardzes mobilitāte, tādējādi nodrošinot Latvijas Republikas ārējās robežas efektīvāku apsardzību, robežkontroli, trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontroli

Valsts robežsardzes mobilitātes uzturēšana esošajā līmenī

Nodrošināti esošo transportlīdzekļu remonti

363

363

363

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

4.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas nodrošināšana par profesionālajiem sportistiem

60 444

60 444

60 444

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā nodarbinātajiem profesionālajiem sportistiem atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Nodrošināts atbalsts valsts labāko sportistu - Iekšlietu ministrijas un tās sistēmas iestāžu amatpersonu - treniņu un sacensību iespējām

Vidējais profesionālo sportistu amata vietu skaits, kuram nodrošināta VSAOI veikšana no sociālo iemaksu objekta 860 euro mēnesī

43

43

43

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

5.

Iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana

2 480 122

2 287 743

2 705 001

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta IeM datu pārraides tīkla infrastruktūras un tīkla iekārtu uzlabošana, atjaunošana, lai mazinātu elektroniskās informācijas noplūdes riskus no iekšlietu iestāžu infrastruktūras. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistu atalgojuma līdzsvarošana ar privātajā sektorā piedāvāto atalgojumu, lai samazinātu kvalificēta personāla aizplūšanu un saglabātu iestādē uzkrāto zināšanu bāzi un nodrošinātu kritiskās infrastruktūras sistēmas uzturēšanu un dažādu apjomīgu un sarežģītu drošības risinājumu attīstību.

Iegādātas un uzstādītas tīkla drošības iekārtas

Uzstādīto tīkla drošības iekārtu skaits

121

2

-

Nomainīti piekļuves līmeņa tīkla komutatori

Nomainīto komutatoru skaits

245

199

66

02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība

6.

Latvijas Republikas valsts robežas joslas gar Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve

1 750 000

1 043 254

2 750 000

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta valsts ārējās robežas kontrole un aizsardzība atbilstoši Eiropas Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām, kā arī savlaicīga reaģēšana uz identificētiem draudiem (terorisms, nelegālā imigrācija).

Attīstīta valsts robežas apsardzības sistēma

Realizēta Latvijas Republikas valsts robežas joslas gar Baltkrievijas Republikas robežu izbūve (km)

0

8

21

10.00.00. Valsts robežsardzes darbība

7.

Valsts robežsardzes gaisa kuģu uzturēšana un dzinēja kapitālais remonts

979 507

857 663

467 825

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta valsts robežai pieguļošās sauszemes teritorijas, ūdeņu un gaisa telpas apsargāšana, novērstas bruņotas provokācijas uz valsts robežas, noziedzīgu apdraudējumu gadījumā sniegta palīdzība pierobežas iedzīvotājiem, nepieļauta nelikumīga valsts robežas šķērsošana

Valsts robežsardzes aviācijas kapacitātes uzturēšana esošajā līmenī

Veikts helikopteru dzinēju kapitālais remonts

0

1

0

Veiktas mehāniķu un avioniķa teorētiskās un praktiskās apmācības (apmācīto speciālistu skaits)

2

0

1

Modulārās ēkas novietošana, elektrotīkla un elektrosakaru tīkla izbūve

1

0

0

Helikopteru lidotspējas nodrošināšana

4

4

4

10.00.00. Valsts robežsardzes darbība

8.

Valsts drošības dienesta darbības kapacitātes stiprināšana (informācija klasificēta)

407 450

407 450

407 450

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība

9.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autotransporta bāzes uzturēšana un atjaunošana atbilstoši normatīvu prasībām

332 773

1 303 286

3 354 181

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegāde

Nodrošināta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autotransporta bāzes uzturēšana un atjaunošana atbilstoši normatīvu prasībām

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu skaits

0

3

8

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

10.

Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem

545 726

1 063 241

2 711 945

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros Valsts policijas amatpersonas tiks nodrošinātas ar konceptuāli jauna dizaina, kvalitatīviem un mūsdienu prasībām atbilstošiem formas tērpiem, tādējādi nodrošinot to funkcionālu sasaisti ar konkrētu amata pienākumu izpildi.

Nodrošinātas amatpersonas ar jaunā parauga formas tērpiem un speciālo apģērbu

Amatpersonu skaits

889

1200

1852

Policijas redzamības pieaugums (SKDS dati) (%)

-

Par vismaz 1% punktu vairāk no iepriekšējā gada aptaujas rezultātiem

Par vismaz 1% punktu vairāk no iepriekšējā gada aptaujas rezultātiem

06.01.00 Valsts policija

11.

Veselības aprūpes izdevumu kompensāciju izmaksas nodrošināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

250 000

250 000

250 000

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm normatīvajos aktos noteikto veselības aprūpes izdevumu kompensāciju izmaksa

Amatpersonām nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie veselības aprūpes pakalpojumi un sociālās garantijas

Amatpersonas, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas (amatpersonu skaits) / izmaksātās kompensācijas vidējais apmērs (euro)

10 000/ 212,19

10 000/ 212,19

10 000/ 212,19

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

12.

1991.gada barikāžu dalībnieka statusa apliecinošu apliecību izsniegšana un reģistrācija

34 391

33 842

18 093

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta 1991.gada barikāžu dalībnieka statusa apliecinošu apliecību izsniegšana un reģistrācija atbilstoši pieņemtajām izmaiņām Latvijas likumdošanā

1991.gada barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniegšana

Izsniegto apliecību skaits

7 200

7 200

4 200

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

13.

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri

0

102015

102015

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība

-

298

298

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

-

11575

11575

10.00.00. Valsts robežsardzes darbība

-

20982

20982

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

-

1042

1042

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

-

1340

1340

40.01.00 Administrēšana

-

66778

66778

14.

Vēlēšanu procesa pilnveidošana

250 000

0

0

Priekšlikums Nr.67 2.lasījumam Saeimā 2019.gada 14.novembrī

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināts atbalsts pašvaldību vēlēšanu īstenošanai

Vēlētāju reģistra funkcionalitātes uzlabojumi

Vēlēšanu komisijām tiešsaistes režīmā - Vēlētāju reģistra modulī pieejami aktuāli vēlētāju dati un iespēja veikt atzīmi par vēlētāja dalību vēlēšanās (balsstiesīgo iedzīvotāju skaits, kuriem ir tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās).

-

1500000

-

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

15.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

78 739

0

0

Priekšlikumi Nr.64., 66., 68 2.lasījumam Saeimā 2019.gada 14.novembrī

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināts darba samaksas pieaugums ārstniecības personām.

Ārstniecības personu darba samaksas pieaugums %

10%

-

-

06.01.00 Valsts policija

11 180

 

 

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

4 778

 

 

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

62 781

 

 

Kopā

19228739

19002015

24502015

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Iekšlietu ministrija 2020. gadam, salīdzinot ar 2019. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izslēgta apakšprogramma 73.06.00 “Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā”;
 2. izslēgta apakšprogramma 73.09.00 “Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētie projekti”;
 3. izslēgta programma 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”;
 4. mainīts nosaukums budžeta programmai 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība” (2019.gadā – 43.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbība”).