Augstākās tiesas darbības joma:

  • Tiesas spriešana kasācijas instancē.

Augstākās tiesas galvenie pasākumi 2020. gadā:

  1. nodrošināt tiesas spriešanu;
  2. nodrošināt lietu izskatīšanu Disciplinārtiesā;
  3. nodrošināt vienotas tiesu prakses veidošanu un judikatūras attīstīšanu;
  4. nodrošināt sevišķā veidā veicamo operatīvo pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo ziņu pieprasījumu akceptēšanu.

 

Augstākās tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

Augstākās tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

145

146

146

146

146

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

145

146

146

146

146

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas pasākumu nodrošināšana

77 800

77 800

77 800

MK 17.09.2019 sēdes protokols Nr. 42 34 § 2.punkts

Tiks nodrošināta pilnvērtīga IT infrastruktūras darbība, iegādājoties informācijas sistēmu ražotāju ikgadējo tehnisko atbalstu. Tāpat tiks iegādāts IT infrastruktūras profesionāls tehniskais atbalsts (administrēšanai, konfigurēšanai un darbības uzraudzībai).

01.00.00 Tiesa

2.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma palielināšana

119 115

119 115

119 115

MK 17.09.2019 sēdes protokols Nr. 42 34 §

2.punkts

Tiks nodrošināta daļēja Tieslietu padomes 2016.gada 15.februārī pieņemtā lēmuma Nr.20 “Par tiesu un prokuratūras darbinieku atalgojumu sistēmu” izpilde.

01.00.00 Tiesa

3.

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri

-

745

745

MK 17.09.2019 sēdes protokols Nr. 42 34 §

2.punkts

Tiks nodrošināta minimālās algas palielināšana līdz 500 euro

01.00.00 Tiesa

Kopā

196 915

197 660

197 660

-

 

Budžeta programmu paskaidrojumi

Augstākā tiesa 2020.gadam, salīdzinot ar 2019.gadu, ir veikusi izmaiņas budžeta programmu struktūrā:

  1. ar 2020.gadu netiek plānoti izdevumi programmā 02.00.00 “Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana”.