Ministrijas darbības jomas:

 • Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana,
 • Iemaksu starptautiskajās organizācijās nodrošināšana.

Ārlietu ministrijas galvenie pasākumi 2020.gadā:

 1. Drošības aspektā:
  • stiprināt valsts drošību transatlantisko attiecību (kuru pamats ir NATO un tās klātbūtne reģionā) griezumā.
 2. ES aspektā:
  • paust Latvijas viedokli par procesiem un līdzdarboties tajos, lai stiprinātu ES globālo ietekmi un konkurētspēju, un veicināt sadarbību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm;
  • aizstāvēt Latvijas intereses sarunās par ES daudzgadu budžetu 2021-2027.gadam;
  • piedalīties Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES un nākotnes attiecību veidošanas ar Apvienoto Karalisti procesā, ES stratēģisko pamatnostādņu 2019.-2024.gadam noteikšanā, kā arī ES augstāko amatpersonu iecelšanā.
 3. Globālajā aspektā:
  • iestāties par pašreizējās starptautiskās sistēmas saglabāšanu un attīstību;
  • iesaistīties Latvijas interesēm atbilstošā reģionālā sadarbībā;
  • spēcināt attīstības sadarbības politikas instrumentus un palielināt tiem pieejamo finansējumu;
  • nodrošināt Latvijas ekspertu dalību starptautiskajās civilajās misijās un operācijās.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (fakts) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

598

599

600

601

599

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

598

599

600

601

599

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Vēstniecības Austrālijā atvēršana un darbības nodrošināšana

-

1012 740

1012 740

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts,

2.lasījumam priekšlikums Nr.45

Efektīvi pārstāvēt Latvijas intereses Klusā okeāna reģionā, tai skaitā Jaunzēlandē, sniegt atbalstu Latvijas diasporai, attīstīt divpusējās un ekonomiskās attiecības

Sniegti konsulārie pakalpojumi un konsulārā palīdzība Latvijas valstspiederīgajiem Austrālijā un Jaunzēlandē

Sniegtie konsulārie pakalpojumi (skaits)

-

3 500

3 500

Izveidotas amata vietas (skaits)

-

3

3

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

2.

Latvijas ārlietu dienesta personāla spēju attīstība

398 885

659 189

1121 315

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

 

Nodrošināt Latvijas ārlietu dienesta personāla kvalitātes atbilstību mūsdienu starptautiskās situācijas izvirzītajām prasībām

Diplomātiskā un konsulārā dienesta ārvalstīs personāla stiprināšana, ārlietu dienesta personāla kvalifikācijas celšana, civilo spēju stiprināšana

Nodrošinātas dienestā ārvalstīs esošajiem darbiniekiem normatīvos aktos noteiktās izdevumu kompensācijas (darbinieku skaits)

169

169

169

Kvalifikācijas celšanas kursi (skaits)

5

4

5

Civilo ekspertu mācības (skaits)

1

1

1

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

3.

Nepieciešamie papildu resursi saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

154 666

154 666

-

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

 

Aizstāvēt Latvijas intereses, Apvienotajai Karalistei izstājoties no Eiropas Savienības, un veidot nākotnes attiecības ar Apvienoto Karalisti, kā arī nodrošināt Latvijas gatavību breksita radītajām pārmaiņām

Latvijas interešu aizstāvība sarunās par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un nākotnes attiecību ietvara nodrošināšana

Dalība sanāksmēs (skaits)

100

100

-

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

4.

Latvijas interešu lobēšana par ES daudzgadu budžetu 2021.-2027.gadam

101 449

-

-

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

 

Panākt Latvijai labvēlīgus nosacījumus nākamajā ES daudzgadu budžeta ciklā

Latvijas interešu aizstāvības sarunās par ES daudzgadu budžetu nodrošināšana

Latvijas divpusējas un daudzpusējas tikšanās ar ES dalībvalstīm un ES institūcijām (skaits)

85

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

5.

Latvijas institūts

69 512

69 512

69 512

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

 

Attīstīt Latvijas Institūtu (LI) kā vienotu Latvijas valsts tēla koordinējošo institūciju

Nodrošināta Latvijas institūta pilnvērtīga darbība

Ārvalstu mediju vizīšu programmas (skaits)

10

15

15

Dalība EUNIC īstenotos projektos (skaits)

10

13

15

Pilnveidota un atjaunota vietne www.latvia.eu (skaits)

1

0

0

Reprezentatīvi pasākumi par Latviju (skaits)

5

7

7

06.00.00 Latvijas institūts

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācijas par spēkā esošajām starptautiskajām un nacionālajām sankcijām nodrošināšana, IKT funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos, pārstāvniecību ārvalstīs materiāli tehniskais nodrošinājums

421 000

99 050

771 433

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts,

2.lasījumam priekšlikums Nr.45

 

 

 

Nodrošināt informāciju par spēkā esošajām starptautiskajām un nacionālajām sankcijām, kopējo IKT sistēmu noturību pret krīzes situācijām, nodrošinot nepieciešamo iekārtu un programmatūras uzturēšanu un uzlabošanu

Uzlabota kopējo IKT sistēmu noturība pret krīzes situācijām, nodrošinot nepieciešamo iekārtu un programmatūras uzturēšanu

Uzlabotas drošības sistēmas pārstāvniecībās ārvalstīs (pārstāvniecību skaits)

-

-

2

Izveidots starptautisko un nacionālo sankciju meklētāju rīks (skaits)

1

-

-

Izveidota drošības sistēma pārstāvniecībās ārvalstīs (pārstāvniecību skaits)

1

-

-

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

200 000

-

672 383

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

221 000

99 050

99 050

7.

Latvijas Ārpolitikas institūts

25 000

25 000

25 000

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

 

Nodrošināt finansējumu Latvijas Ārpolitikas institūta darbam ārpolitikas un drošības politikas pētniecības jomās

Publikācijas “Latvijas ārējās un drošības politikas gadagrāmata”

Izdota grāmata (skaits)

1

1

1

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

8.

NATO ārlietu ministru sanāksmes organizēšana Latvijā 2021.gadā

248 664

979 843

-

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

 

Iespēja vērst NATO sabiedroto uzmanību uz Latvijai būtiskiem jautājumiem – NATO atturēšanas un aizsardzības pasākumu stiprināšanu Baltijas reģionā

Nodrošināta NATO ārlietu ministru sanāksmes norise Latvijā

Noorganizēta NATO ārlietu ministru sanāksme (skaits)

-

1

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

 

 

 

Kopā

1419 176

3000 000

3000 000

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ārlietu ministrija 2020.gadam, salīdzinot ar 2019.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu struktūrā:

 1. izslēgta apakšprogramma 70.18.00 “Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”.