Valsts kontroles darbības joma:

 • Revīziju veikšana

Valsts kontroles galvenie pasākumi 2020.gadā:

 1. nodrošināt revīziju darbu atbilstoši starptautiskajiem revīziju standartiem un Valsts kontroles darbības stratēģijā 2018.-2021.gadam noteiktajiem mērķiem un stratēģiskajām prioritātēm:
  • īstenot uz risku analīzi un revidējamo jomu stratēģiskajiem novērtējumiem balstītu revīziju tēmu izvēli, identificējot būtiskus, sabiedrībai nozīmīgus jautājumus, kuru rezultātā būs iespējams sniegt ieteikumus uzlabojumiem, aizvien vairāk resursu novirzot lietderības, likumības (atbilstības) un likumības/lietderības (apvienotajām) revīzijām;
  • veikt finanšu revīzijas par visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu 2019.gada pārskatu sagatavošanas pareizību un finanšu revīziju par Latvijas Republikas 2019.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem, vērtējot būtisku pasākumu, aktivitāšu, darījumu vai rīcības atbilstību tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem, valstiski vai starptautiski atzītai praksei un nozares standartiem, kā arī cita veida horizontālu darījumu novērtējumu visās ministrijās un to padotības iestādēs;
  • veikt lietderības, atbilstības un apvienotās revīzijas par tēmām, kas saistītas ar valsts fiskālās politikas principu ievērošanu, aktuālu valsts un pašvaldību funkciju vai atsevišķu nozīmīgu pasākumu īstenošanu, veikto reformu un jaunu politikas attīstības virzienu īstenošanu, valsts pārvaldes institūciju un revīzijai pakļauto kapitālsabiedrību darbības efektivitāti un to pārvaldības jautājumiem, pašvaldības darbības tiesiskumu un efektivitāti;
  • novērtēt revīziju rezultātā sniegto ietekmi: finanšu ietekmi (samazināti budžeta izdevumi vai palielināti ieņēmumi), ieguvumus iedzīvotājiem (pakalpojumu pieejamība, maksa par pakalpojumiem u.tml.), ekonomisko ietekmi (izmaksu-ieguvumu analīze par ietekmi uz visu sabiedrību kopumā), uzraudzīt ieteikumu ieviešanu un stiprināt parlamentāro kontroli pār revidējamo vienību veiktajiem pasākumiem ieteikumu ieviešanā;
  • veikt revīzijas katrā pašvaldībā vismaz vienu reizi trīs gados, sniedzot sabiedrībai savlaicīgu un regulāru pārliecību par finanšu līdzekļu izlietojuma likumību un lietderību iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā, kā arī veicinot iedzīvotājiem sniegto pašvaldību pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un izmaksu samērīgumu;
  • veikt revīzijas, reaģējot uz aktuālajiem notikumiem valstī, par atsevišķiem būtiskiem darījumiem, attīstības pasākumiem vai projektiem lai laikus novērstu nepilnības publiskā sektora darbībā jau procesa gaitā;
 2. stiprināt valsts un pašvaldību amatpersonu atbildību par pieņemto lēmumu tiesiskumu un pamatotību:
  • sniegt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un nodrošināt atbalstu tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem revīzijas materiālu izskatīšanā, tādējādi veicinot vispusīgu revīzijās konstatēto pārkāpumu izvērtēšanu;
  • izvērtēt tiesībaizsardzības iestāžu pieņemtos lēmumus un nepamatotu lēmumu gadījumos vērsties pie augstākas amatpersonas, lai nodrošinātu nepilnību novēršanu procesa virzītāja darbībā;
  • izvērtēt revidējamās vienības vai tās augstākās iestādes pieņemtos lēmumus par personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem, lai panāktu vispusīgas pārbaudes un atbilstošu tiesību normu interpretēšanu par revīzijās konstatētajiem pārkāpumiem un atbildīgo personu saukšanu pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības;
  • īstenot Valsts kontroles likumā paredzētās tiesībasveikt zaudējumu piedziņu gadījumos, ja revīzijās konstatētā prettiesiskas rīcības rezultātā radītā kaitējuma novēršanu nepamatoti nenodrošina pārkāpēju pārraugošā amatpersona vai iestāde;
 3. īstenot starptautiskās sadarbības pasākumus:
  • nodrošināt pārstāvību augstāko revīzijas iestāžu starptautisko organizāciju vadības struktūrās – EUROSAI valdē un INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas prakses standartu padomē (FIPP), lai panāktu starptautisko revīzijas standartu pilnveidošanu un jaunu standartu izstrādi, Valsts kontroles profesionālo interešu ievērošanu starptautiskā mērogā un Valsts kontroles labās prakses revīziju veikšanā iekļaušanu starptautiskajos revīziju standartos;
  • piedalīties EUROSAI, INTOSAI un Kontaktu komitejas darba grupās;
  • īstenot divpusēju un daudzpusēju sadarbību ar citu valsts augstākajām revīzijas iestādēm, veicinot pieredzes un labās prakses apmaiņu;
  • īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”;
 4. veicināt labas pārvaldības principu ievērošanu publiskajā sektorā:
  • veicināt starptautisko publiskā sektora revīzijas un labas pārvaldības standartu (ISSAI un INTOSAI GOV) piemērošanu visā publiskajā sektorā;
  • īstenot Valsts kontroles revidentu sertifikāciju, apliecinot revidentu zināšanas un prasmes Valsts kontroles revīziju veikšanai.

 

Valsts kontroles kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

Valsts kontroles kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (fakts) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

172

180

180

180

180

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

172

180

180

180

180

 

Prioritārajiem pasākumiem  papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Valsts kontroles (VK) revīziju rezultātu ietekmes stiprināšana efektīvas, atbildīgas, pārredzamas publiskās pārvaldes attīstībai

262 900

262 900

262 900

MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Valsts kontrole, veicot revīzijas nozīmīgās rīcībpolitikas jomās, revīziju rezultātā sniedz ieteikumus ar iespējami lielāku vērtību, kuru ieviešanas rezultātā sagaidāma pozitīva, konstatējama vai izmērāma ietekme, tajā skaitā budžeta optimizācija, ietaupījumi iedzīvotājiem, pakalpojumu pieejamības vai pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, tiesiskā regulējuma izmaiņas, lēmumu pieņemšanas procesa pilnveide.

Stiprināta Valsts kontroles kapacitāte lietderības, atbilstības un apvienoto revīziju veikšanai

Lietderības, atbilstības un apvienotajām revīzijām novirzītie resursi (% no kopējā revīzijām patērētā laika)

52

53

54

Noteiktajā termiņā ieviestie ieteikumi (% no pārskata periodā ieviešamajiem ieteikumiem)

92

92

92

Apmācīti un sertificēti Valsts kontroles revidenti (skaits)

10

10

0

01.00.00 Valsts kontrole

2.

Starptautiskas ekspertīzes nodrošināšana Valsts kontroles (VK) revīzijā noziedzīgu nodarījumu ekonomisko un finanšu jomās izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitātes izvērtēšanai

200 000

0

0

MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts

Veikt lietderības revīziju “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomās izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte”, vērtējot, vai tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu darbība noziedzīgo nodarījumu ekonomikas un finanšu jomās izmeklēšanā un taisnīga noregulējuma panākšanā ir pietiekami efektīva

Stiprināta VK kapacitāte lietderības revīzijas veikšanai, lai iegūtu pietiekamus un atbilstošus pierādījumus

Veikta lietderības revīzija (skaits)

1

0

0

01.00.00 Valsts kontrole

Kopā

462 900

262 900

262 900