Ministrijas darbības jomas:

 • Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un aizsardzība,
 • Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana,
 • Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem,
 • Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana,
 • Nozaru vadība un politikas plānošana.

Zemkopības ministrijas galvenie pasākumi 2020. gadā:

 1. nodrošināt ES un valsts finansējuma pieejamību un atbalstu nozarei;
 2. turpināt KLP Stratēģiskā plāna 2021.-2027. gadam un EJZF Rīcības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi un iesniegt tos saskaņošanai Eiropas Komisijā;
 3. nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību, zivsaimniecības konkurētspējas veicināšanu un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020. gadam īstenošanu;
 4. sekmēt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nodrošinot valsts meliorācijas sistēmu un melioratīvās kadastra informācijas uzturēšanu, t.sk. ES struktūrfondu projektu īstenošana un plūdu risku samazināšana;
 5. nodrošināt meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu efektivitāti un ietekmi uz mežsaimniecības dzīvotspēju, kā arī meža kapitālvērtības pieaugumu;
 6. nodrošināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības līmeni, veicināt vietējo kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu un augstu dzīvnieku labturības prasību piemērošanas līmeni un ierobežot antimikrobiālās rezistences attīstību;
 7. sekmēt zemes izmantošanas un mežsaimniecības sektora klimata mērķu izpildi;
 8. nodrošināt Latvijas interešu pārstāvēšanu lauksaimniecībā KLP nākotnes reformas procesā un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta izstrādē, lai pēc 2020. gada nodrošinātu taisnīgu finansējumu apjomu lauksaimniekiem un zivsaimniekiem, kāpinot to konkurētspēju ES;
 9. darbs pie Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē normu pārņemšanas nacionālajā likumdošanā;
 10. publiskā iepirkuma regulējuma pilnveide, lai veicinātu vietējās izcelsmes pārtikas produktu lielāku pārstāvību zaļajos publiskajos iepirkumos.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 556

2 689

2 640

2 316

2 316

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 266

2345

2 296

2 296

2 296

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā1

290

344

344

20

20

Piezīmes.

1Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu.

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri, tai skaitā:

-

226 154

226 154

MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42, 34.§, 2.punkts

20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

-

22 485

22 485

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

-

2 829

2 829

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

-

197 862

197 862

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

-

2 978

2 978

2.

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

15 981

15 981

15 981

MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42, 34.§, 2.punkts

Nodrošināts finansējums no 2019.gada 1.septembra pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanai pilnam gadam līdz 750 euro

22.01.00 Profesionālā izglītība

Kopā

15 981

242 135

242 135

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija 2020. gadam, salīdzinot ar 2019. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. nav plānots finansējums programmā 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”.