Labklājības ministrijas darbības jomas:

 • Nozaru vadība un politikas plānošana,
 • Valsts sociālā apdrošināšana,
 • Izdienas pensijas,
 • Valsts sociālie pabalsti,
 • Sociālie pakalpojumi,
 • Darba aizsardzība un darba tiesiskās attiecības,
 • Darba tirgus attīstība,
 • Invaliditātes noteikšanas sistēma,
 • Bērnu tiesību aizsardzība.

Labklājības ministrijas galvenie pasākumi 2020. gadā:

 1. lai uzlabotu materiālo situāciju personām ar īpaši zemiem ienākumiem, ar 2020. gada 1. janvāri palielināt minimālās pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērus:
  • nosakot vecuma pensijas minimālo aprēķina bāzi 80 euro apmērā (personām ar invaliditāti no bērnības – 122,69 euro),
  • palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru personām ar invaliditāti no 64,03 euro līdz 80 euro apmērā (personām ar invaliditāti no bērnības – 122,69 euro),
  • palielināt invaliditātes pensijas minimālo apmēru, piemērojot valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu 80 euro apmērā (personām ar invaliditāti no bērnības – 122,69 euro),
  • palielināt atlīdzības par darbspēju zaudējumu un darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālo apmēru, piemērojot valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu 80 euro apmērā (personām ar invaliditāti no bērnības – 122,69 euro);
 2. lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu personām ar invaliditāti:
  • pilnveidot un uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību,
  • uzlabot asistenta pakalpojuma pieejamību personām ar invaliditāti, kā arī vienkāršot atskaitīšanās kārtību,
  • turpināt uzlabojumu ieviešanu tehnisko palīglīdzekļu pieejamības nodrošināšanā atbilstoši pieaugošajam pieprasījumam;
 3. lai nodrošinātu aizsardzību pret pirktspējas krišanos, turpināt indeksēt pensijas un atlīdzības, turklāt vecuma pensijām piemērojot lielākus indeksus atkarībā no personas apdrošināšanas stāža, kā arī indeksēt piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām;
 4. lai nepieļautu pensiju, pabalstu un atlīdzību apmēru samazinājumu saistībā ar maksas par pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādi saņēmēja dzīvesvietā paaugstināšanos (2020. gadā par 2,49 euro), ar 2020. gada 1. janvāri nodrošināt izdevumu, kas pārsniedz līdzšinējo piegādes maksu 2,39 euro, kompensēšanu no pamatbudžeta vai valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļiem - atkarībā,  no kura budžeta līdzekļiem tiek izmaksāta pensija, pabalsts vai atlīdzība;
 5. turpināt attīstīt ģimeniskā vidē balstītu ārpusģimenes aprūpes sistēmu bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
 6. īstenot mērķētus aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, tai skaitā nodrošināt bezdarbnieku aktivizāciju pēc iespējas ātrākai iekļaušanai darba tirgū un palielināt ilgstošo bezdarbnieku, personu ar invaliditāti, personu ar zemu izglītības līmeni iesaisti darba tirgū, tajā skaitā īstenojot ilgstošo bezdarbnieku atbalsta pasākumus un veicinot sociālās uzņēmējdarbības attīstību.

 

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

4344

4567,8

4541,3

4517,9

4238,1

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

55

49,6

44

43,7

43,4

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

55,6

59,3

44,6

44,3

44

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3881,2

4113,8

4 109,2

4 109,2

4 109,2

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

43,4

43,3

43,4

43,4

43,4

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

44

53

44

44

44

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

462,8

454

432,1

408,7

128,9

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

11,6

6,3

0,6

0,3

-

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

11,6

6,3

0,6

0,3

-

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020.gadā

2021.gadā

2022.gadā

1.

Atbalsts minimālo ienākumu līmeņa palielināšanai (valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pārskatīšana personām ar invaliditāti)

4034 036

4131 586

4162 748

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem - personām ar invaliditāti - pabalsta apmēra palielināšanu 

Palielināts atbalsts personām ar invaliditāti, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu

Personu ar invaliditāti, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, saņēmēju skaits vidēji mēnesī

18 587

19 071

19 226

Palielināts atbalsts apbedīšanas gadījumam

Apbedīšanas pabalsta par personu ar invaliditāti saņēmēju skaits vidēji mēnesī

12

12

12

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

2.

Pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts sociālās aprūpes centros

509 580

390 921

337 581

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināt valsts sociālās aprūpes centru ēku un telpu sakārtošanu, uzlabojot klientu dzīves apstākļus, tai skaitā telpu atbilstību klientu aprūpes nodrošināšanai

Uzlabots ēku un telpu tehniskais stāvoklis

Veikti ēku un telpu atjaunošanas pasākumi (filiāļu skaits)

2

2

2

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

3.

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

37 287

37 287

37 287

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

37 287

37 287

37 287

4.

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri

-

332 383

332383

MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

-

10 022

10 022

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

-

322 361

322 361

5.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

936 759

-

-

Priekšlikums Nr.101, Nr.102, Nr.103, Nr.104 un Nr.55, Nr.56, Nr.57, Nr.58 2.lasījumam

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

154 639

-

-

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

535 209

-

-

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

114 339

-

-

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

132 572

-

-

Kopā

5517 662

4892 177

4869 999

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Labklājības ministrija 2020.gadam, salīdzinot ar 2019.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. tiek izveidota jauna programma 60.00.00 “Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” un apakšprogramma 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei”, 60.06.00 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu īstenošana (2014-2020)”;
 2. netiek plānots finansējums programmās 64.00.00 “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana”, 73.00.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti”, 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” un apakšprogrammās 64.07.00 “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)”, 73.06.00 “Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē”.

 

 

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets

 

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 043,4

1 071

1 067

1 067

1 067

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 043,4

1 071

1 067

1 067

1 067

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020.gadā

2021.gadā

2022.gadā

1.

Atbalsts minimālo ienākumu līmeņa palielināšanai

5 793 114

5 814 223

5 836 401

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punkts

1.1.

Minimālo pensiju paaugstināšana

5687 444

5707 170

5728 285

Nodrošināt noteiktām iedzīvotāju grupām, pārtraucot aktīvās darba gaitas, palielinātu ienākumu kompensāciju

1 799 279

1 786756

1 774230

Palielināts atbalsts minimālās vecuma pensijas saņēmējiem

Minimālās vecuma pensijas saņēmēji, kuriem paaugstināts pensijas apmērs, vidēji mēnesī

20 494

20 494

20 494

Palielināts atbalsts apbedīšanas gadījumam

Apbedīšanas pabalsta saņēmēji, kuriem paaugstināts pabalsta apmērs, vidēji mēnesī

100

100

100

Palielināts atbalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam

 

Pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam saņēmēji, kuriem paaugstināts pensijas apmērs, vidēji mēnesī

300

300

300

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets

Nodrošināt noteiktām iedzīvotāju grupām, iegūstot invaliditāti, palielinātu ienākumu kompensāciju

3888 165

3920 414

3954 055

Palielināts atbalsts minimālās invaliditātes pensijas saņēmējiem

Minimālās invaliditātes pensijas saņēmēji, kuriem paaugstināts pensijas apmērs, vidēji mēnesī

33 000

33 274

33 559

Palielināts atbalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam

Pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam saņēmēji, kuriem paaugstināts pensijas apmērs, vidēji mēnesī

130

130

130

04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

1.2.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pārskatīšana personām ar invaliditāti

105 670

107 053

108 116

Nodrošināt noteiktām iedzīvotāju grupām, iegūstot arodslimību, palielinātu ienākumu kompensāciju

17 004

18 018

19 081

Palielināts atlīdzības par darbspējas zaudējumu minimālais apmērs

Atlīdzības par darbspējas zaudējumu minimālā apmērā saņēmēji, vidēji mēnesī

218

231

245

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets

Nodrošināt noteiktām iedzīvotāju grupām, ciešot nelaimes gadījumā darbā, palielinātu ienākumu kompensāciju

88 666

89 035

89 035

Palielināts darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālais apmērs

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālā apmērā saņēmēji, vidēji mēnesī

465

467

467

04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

2.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

2 837

-

-

Priekšlikums Nr.97, Nr.98, Nr.99, Nr.100 un Nr.51, Nr.52, Nr.53, Nr.54 2.lasījumam

04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets

Kopā

5795 951

5 814 223

5 836 401

-