Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības joma:

  • Korupcijas novēršana un apkarošana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja galvenie pasākumi 2020.gadā:

  1. stiprināt Biroja kapacitāti, uzlabojot izmeklēšanas, operatīvās darbības un analītiskās spējas, novēršot un apkarojot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus;
  2. turpināt virzību uz Biroja tēla uzlabošanu ar mērķi panākt sabiedrības atbalstu un uzticēšanos Biroja darbībai;
  3. turpināt virzību uz nepieciešamo pasākumu izstrādi un ieviešanu, lai pārorientētu valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanu un valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu kontroli no ārējās kontroles uz institūcijas iekšējo kontroli.

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (fakts) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

150

150

152

152

152

Tajā skaitā:

 

 

 

 

 

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

150

150

152

152

152

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020.gadā

2021.gadā

2022.gadā

1.

Biroja ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā apsardze

130 540

130 540

130 540

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.p.

Pielāgot Biroja telpas darba vajadzībām un specifikai, nodrošinot prasībām atbilstošu darbu ar valsts noslēpuma objektiem

Nodrošināta Biroja telpu apsardze atbilstoši NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzības prasībām

Apsardzes darbinieki (skaits)

1

1

1

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

2.

Biroja jaunu automobiļu pilna servisa nomas nodrošināšana

37 095

37 095

37 095

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.p.

Nodrošināt Biroja darbinieku operatīvās un izmeklēšanas spējas, novēršot un apkarojot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus

Stiprināta operatīvās darbības kvalitāte un efektivitāte, nodrošināta automobiļu pilna servisa nomas līguma izpilde

Automobiļu noma (skaits)

6

6

6

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

3.

Elektronisko datu ievades sistēmas papildfunkcionalitātes izveide un sistēmas uzturēšana

15 000

-

-

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.p.

Pilnveidot elektronisko datu ievades sistēmu, mazinot Biroja resursu patēriņu, kas šobrīd tiek atvēlēts politisko partiju iesniegto atskaišu un pārskatu publicēšanai

Izveidots elektronisko datu ievades sistēmas statistisko datu ģenerēšanas papildfunkcionalitātes modulis, nodrošināta automatizētu atskaišu publicēšana laikrakstā Latvijas Vēstnesis, kā arī statistiskās un grafiskās informācijas izveidošana un lietošana

Elektronisko datu ievades sistēmas statistisko datu ģenerēšanas papildfunkcionalitātes modulis (skaits)

1

-

-

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

4.

Pratināšanas /pārrunu telpas aprīkošana ar audio - video tehniku

15 000

-

-

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.p.

Aprīkot ar audio/video tehniku pratināšanas/ pārrunu telpas, kuras paredzētas personu atpazīšanai, kā arī darba kvalitātes uzlabošanas nolūkos

Iegādāta audio/video tehnika, veikti telpu aprīkošanas darbi

Pratināšanas/ pārrunu telpas (skaits)

5

-

-

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

5.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja analītiskās kapacitātes stiprināšana

368 778

54 512

54 512

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.p.

Stiprināt Biroja analītiskās sistēmas kapacitāti, kas veicinās noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu, tādējādi veicinot labvēlīgu vidi investīciju piesaistei un tautsaimniecības izaugsmei

Stiprināta Biroja analītiskās sistēmas kapacitāte, atjaunota standarta un speciālā programmatūra, darbinieki apmācīti darbam ar attiecīgām programmām, uzlabotas sistēmas lietotāju darba iemaņas

Analītisko rīku licences (skaits)

40

-

-

Analītisko rīku licencenču atjauninājums un atbalsts (skaits)

-

40

40

Analītisko rīku lietošanas apmācības (skaits)

3

-

-

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

6.

Jaunais politisko organizāciju (partiju) finansēšanas modelis

4015 718

4015 718

4375 718

MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.p.,2.lasījumam priekšlikums Nr.44

 

Mazināt politisko organizāciju (partiju) finansiālu atkarību no privātpersonu ziedojumiem, kas palielina risku nokļūt atkarībā no šo personu izvirzītajām prasībām, kā arī atrisināt Latvijas politisko organizāciju (partiju) administratīvo mazspēju

Ieviests jaunais politisko organizāciju (partiju) finansēšanas modelis

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanai paredzēto līdzekļu pieaugums pret 2019.gadu (reizes)

6,9

6,9

7,5

 

Izveidotas amata vietas (skaits)

2

2

2

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Kopā

4582131

4 237865

4597 865

-

 

Budžeta programmu paskaidrojumi

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 2020.gadam, salīdzinot ar 2019.gadu, ir veicis šādas izmaiņas budžeta programmu struktūrā:

  1. izslēgta programma 02.00.00 “Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana”.