Prokuratūras darbības joma:

  • Likumības ievērošanas uzraudzība Prokuratūras likumā noteiktās kompetences ietvaros un reaģēšana uz likuma pārkāpumu un ar to saistītās lietas izlemšana likumā noteiktajā kārtībā

Prokuratūras galvenie pasākumi 2021. gadā:

  1. izmeklēšanas un operatīvās darbības uzraudzība;
  2. izmeklēšanas organizēšana, vadīšana un veikšana;
  3. kriminālvajāšanas uzsākšana un veikšana;
  4. sodu izpildes uzraudzība;
  5. personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzība likumā noteiktajā kārtībā;
  6. prasības pieteikumu vai iesniegumu tiesā iesniegšana likumā noteiktajos gadījumos;
  7. piedalīšanās lietu izskatīšanā tiesā likumā noteiktajos gadījumos.

Prokuratūras kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

871

890

903

908

908

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

871

890

903

908

908

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.
p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro/ rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

1.

Prokuratūras darbinieku atalgojuma palielināšana

1 635 887

1 635 887

1 635 887

Ministru kabineta 22.09.2020.

sēdes protokola Nr.55 38.§ 3.punkts

Stiprināta prokuratūras darbinieku kapacitāte

Prokuratūras darbinieku mainības (darba tiesisko attiecību pārtraukšana)  īpatsvars (%) prokuratūras struktūrvienībās

10

10

9

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

2.

Eiropas deleģēto prokuroru biroja izveide un darbība

1 115 939

886 290

886 290

Ministru kabineta 22.09.2020.

sēdes protokola Nr.55 38.§ 3.punkts

Veicināta izmeklēšanas koordinēšanas mehānisma izstrāde

Izveidots Eiropas deleģēto prokuroru birojs 

1

1

1

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

3.

Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana

70 540

11 156

11 156

Ministru kabineta 22.09.2020.

sēdes protokola Nr.55 38.§ 3.punkts

Nodrošināta efektīva Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības līmeņa uzturēšana

Nodrošināts IT infrastruktūras risinājuma NAC (datortīkla piekļuves kontrole) tehniskais atbalsts  (licenču veidu skaits)

2

2

2

Nodrošināts IT infrastruktūras risinājuma DLP (datu noplūdes novēršana) tehniskais atbalsts  (licenču veidu skaits)

5

5

5

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

4.

Iestāžu izvietošana jaunuzceltajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī

102 494

49 404

49 404

Ministru kabineta 22.09.2020.

sēdes protokola Nr.55 38.§ 3.punkts

Nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas tieslietu nozares iestāžu telpas

Jēkabpils rajona prokuratūra nodrošināta ar jaunām telpām (iestādes)

1

1

1

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

Kopā

2 924 860

2 582 737

2 582 737