Prokuratūras darbības joma:

  • Likumības ievērošanas uzraudzība Prokuratūras likumā noteiktās kompetences ietvaros un reaģēšana uz likuma pārkāpumu un ar to saistītās lietas izlemšana likumā noteiktajā kārtībā

Prokuratūras galvenie pasākumi 2022. gadā:

  1. izmeklēšanas un operatīvās darbības uzraudzība;
  2. izmeklēšanas organizēšana, vadīšana un veikšana;
  3. kriminālvajāšanas uzsākšana un veikšana;
  4. sodu izpildes uzraudzība;
  5. personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzība likumā noteiktajā kārtībā;
  6. prasības pieteikumu vai iesniegumu tiesā iesniegšana likumā noteiktajos gadījumos;
  7. piedalīšanās lietu izskatīšanā tiesā likumā noteiktajos gadījumos.

Prokuratūras kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

Prokuratūras kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

864

903

908

908

908

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

864

903

908

908

908

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

 

Nr.
p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro/ rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Prokuratūras informācijas sistēmas ProIS uzturēšana,  tehniskais nodrošinājums un tehnoloģisko risinājumu attīstība

234 587

249 225

375 840

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Prokuratūras struktūrvienības nodrošinātas ar funkciju izpildei nepieciešamo tehniku

Nomātas multifunkcionālas iekārtas (skaits)

37

63

110

Nodrošināta efektīva un pilnvērtīga Prokuratūras informācijas sistēmas PROIS funkcionalitāte

Nodrošināti IT infrastruktūras risinājumu tehniskā atbalsta ceturkšņi gadā (skaits)

4

4

4

Nodrošināta efektīva Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības līmeņa uzturēšana

Nodrošinātas Cisco StealthWatch datortīkla drošības risinājuma (anomāliju savlaicīgai atklāšanai)  tehniskā atbalsta  licences (skaits) 

1

-

-

Nodrošinātas WAF risinājuma (Web Application Firewall, tīmekļa lietojumprogrammu ugunsmūris) tehniskā atbalsta  licences (skaits) 

1

1

1

Nodrošināta efektīva ieviestā risinājuma uzturēšana

Nodrošinātas analītiskās programmatūras IBM i2 Analyst's Notebook tehniskā atbalsta  licences (skaits)  

1

1

1

01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana

2.

Prokuroru un prokuratūras darbinieku kvalifikācijas celšana

33 500

33 500

33 500

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Nodrošināta zināšanu papildināšana un profesionālo iemaņu un prasmju pilnveidošana prokuroriem

Apmācītie prokurori (skaits)

200

200

200

Nodrošināta zināšanu papildināšana un profesionālo iemaņu un prasmju pilnveidošana prokuratūras darbiniekiem

Apmācītie prokuratūras darbinieki (skaits)

200

200

200

01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana

3.

Prokuroru atalgojuma palielināšana (piemaksu par dežūras dienām un atvaļinājuma pabalsta 50% apmērā no mēnešalgas nodrošināšanai)

1 084 711

1 084 711

1 084 711

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Stiprināta prokuroru kapacitāte

Prokuroru mainības īpatsvars prokuratūras struktūrvienībās (%)

5

5

5

01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana

4.

Ēku Kalpaka bulvārī 6, Rīgā un Cēsu ielā 28, Limbažos pārbūves, telpu pielāgošanas un citu saistīto izdevumu segšanai Prokuratūras un Tieslietu ministrijas (Valsts probācijas dienesta) vajadzībām

20 605

852 370

956 015

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas tieslietu nozares iestāžu telpas

Ģenerālprokuratūra nodrošināta ar jaunām telpām (skaits)

1

1

1

01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana

Kopā

1 373 403

2 219 806

2 450 066

-

 Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Prokuratūra 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

ar 2022. gadu netiek plānoti izdevumi apakšprogrammā 70.06.00 “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”.