Radio un televīzijas darbības joma:

  • Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības regulācija un uzraudzība

Radio un televīzijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

  1. nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma koncepcijas īstenošanu;
  2. nodrošināt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkciju īstenošanu.

Radio un televīzijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

21

21

21

21

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

21

21

21

21

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

      Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

 

1.

Padomes monitoringa apjoma palielināšana

40 000

40 000

40 000

22.09.2020. MK sēdes protokols Nr. 55 38.§ 3. punkts

Nodrošināt aktīvāku iesaisti normatīvo aktu izstrādē, palielināt veiktā monitoringa apjomu, intensificēt starptautisko sadarbību mediju regulatoru jomā, aktivizēt darbību nozares administratīvo pārkāpumu novēršanas un citu būtisku nozares kontroles pasākumu jomā, daudz plašākā apjomā administrēt sabiedriskā pasūtījuma ietvaros komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļiem piešķirto finansējumu, kā arī palielināt sabiedrisko mediju pārraudzības un kontroles darbības apjomu, ņemot vērā to iziešanu no reklāmas tirgus un ar to saistīto papildu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta

Nodrošināta NEPLP monitoringa spēja elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā, efektīva elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības uzraudzība un preventīvu pasākumu veikšana

NEPLP izveidotās instrukcijas un vadlīnijas par elektronisko plašsaziņas līdzekļu  nozari regulējošo normatīvo aktu piemērošanu (skaits)

2

2

2

NEPLP ierosināto administratīvo lietu skaits par pārkāpumiem interneta vidē

60

70

80

01.00.00 Nozares vadība

2.

VSIA “Latvijas Radio” attīstība pēc iziešana no reklāmas tirgus

2 204 175

2 204 175

2 204 175

22.09.2020. MK sēdes protokols Nr. 55 38.§ 3. punkts

Nodrošināt sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus sākot ar 2021. gadu

Satura vienību pārraide un publicēšana LR programmās un sociālo tīklu kontos

Pārraidītas un publicētas satura vienības LR programmās un sociālo tīklu kontos (skaits)

452

452

452

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

3.

VSIA “Latvijas Televīzija” attīstība pēc iziešanas no reklāmas tirgus

6 140 236

6 140 236

6 140 236

22.09.2020. MK sēdes protokols Nr. 55 38.§ 3. punkts

Nodrošināt sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus sākot ar 2021. gadu

Reklāmas raidlaiks tiek aizvietots ar saturu                 

Reklāmas raidlaika aizvietošana ar satura raidapojumu stundās (skaits)

1 301

1 301

1 301

03.01.00 Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

4.

Aktuālie informatīvās telpas drošības pasākumi (Mākoņtehnoloģiju pakalpojums)

30 000

30 000

30 000

22.09.2020. MK sēdes protokols Nr. 55 38.§ 3. punkts

Veikt kvalitatīvu, efektīvu un ātru datu apstrādi, nodrošinot satura uzraudzības spēju stiprināšanu un monitoringa kapacitātes palielināšanu

Nodrošināt mediju monitoringu nemainīgā līmenī radio, televīzijas programmās un ārvalstu programmās

Analizēto raidstundu skaits radio programmās                    

6 000

6 000

6 000

Analizēto raidstundu skaits televīzijas programmās              

8 000

8 000

8 000

01.00.00 Nozares vadība

5.

Sabiedriskā pasūtījuma satura veidošana komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, stiprinot Latvijas informatīvo telpu

500 000

500 000

500 000

22.09.2019. MK sēdes protokols Nr. 55 38.§ 3. punkts

Stiprināt Latvijas informatīvo telpu, nodrošinot sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos

Sabiedriskā pasūtījuma saturs komerciālajās televīzijās

Izsludināto konkursu skaits

4

4

4

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

6.

1991.gada barikāžu trīsdesmitgades atzīmēšana

12 681

-

-

Priekšlikums Nr. 127 2. lasījumam

Nodrošināt 1991. gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu īstenošanu 2021. gadā

     VSIA “Latvijas Radio” barikāžu atceres pasākuma īstenošana

Barikāžu atceres pasākuma  atspoguļojums Latvijas Radio (skaits)

1

-

-

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

7.

1991.gada barikāžu trīsdesmitgades atzīmēšana

33 307

-

-

Priekšlikums Nr. 128 2. lasījumam

Nodrošināt 1991. gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu īstenošanu 2021. gadā

     VSIA “Latvijas Televīzija” barikāžu atceres pasākumu īstenošana

Televīzijas filma un videomateriāls par barikādēm un Barikāžu atceres pasākumu tiešraides Latvijas Televīzijā (skaits)

2

-

-

03.01.00 Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

8.

Finansējums komercmediju atbalstam

250 000

-

-

Priekšlikums Nr. 130 2. lasījumam

Tiek nodrošināta kvalitatīva vietējā satura radīšana, stiprinot Latvijas informatīvo un kultūrtelpu

     Nodrošināta kvalitatīva vietējā satura ražošana

Raidījumu pārraidīšana komerciālajās televīzijās (raidstundu skaits)

10

-

-

Raidījumu pārraidīšana komerciālajos radio (raidstundu skaits)

5

-

-

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

KOPĀ:

9 210 399

8 914 411

8 914 411