Reģionālā atbalsta mērķis ir veicināt ekonomisko attīstību un darba vietu radīšanu mazāk attīstītajos reģionos Eiropā.

Komisija 2021. gada 19. aprīlī pieņēma Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnes, kuras tā izmantos, veicot atbilstības novērtējumu paziņotajam reģionālajam atbalstam, ko plānots piešķirt pēc 2021. gada 31. decembra. Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2022.-2027.gadam ir piemērojamas no 2022.gada 1.janvāra.

Latvijā reģionālo atbalstu var sniegt, balstoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 3.punkta a) apakšpunktu.

Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra noteikumi Nr. 729 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam" nosaka Latvijas Republikas teritorijas, kurās komercsabiedrībām var piešķirt reģionālās attīstības atbalstu, un maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti. 2022.-2027 gada periodā Latvijai noteiktā atbalsta bāzes intensitāte ir 30 %. Vienlaikus tiek paredzēta iespēja palielināt maksimālo atbalsta intensitāti, izpildoties noteiktiem kritērijiem. Latvijas reģionālā atbalsta karte ir saskaņota ar Eiropas Komisiju 2021.gada 15.decembrī un reģistrēta ar lietas numuru SA.100587 (2021/N).