Sabiedrības integrācijas fonda darbības joma:

  • Sabiedrības integrācijas atbalstīšana un veicināšana

Sabiedrības integrācijas fonda galvenie pasākumi 2021. gadā:

  1. atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju, tai skaitā atbalstīt latviešu valodas apguvi Latvijā, dažādu Latvijā esošu tautību kultūru sadarbības projektus un pasākumus sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanu darba tirgū un sabiedrībā kopumā;
  2. nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda darbību.

Sabiedrības integrācijas fonda kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022.gada plāns

2023.gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

28,3

33,0

33,1

29,3

25,0

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

19,5

22,9

25,0

25,0

25,0

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

8,8

10,1

8,1

4,3

-

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021.gada līdz 2023.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

1

 

 

 

11.

 

Mediju atbalsta fonda stiprināšana

 

450 000

-

-

MK 05.11.2020. sēdes protokola Nr.68 27.§ 10.punkts un priekšlikums Nr.40 2.lasījumam

Nodrošināts elektronisko komercmediju (televīzijas un radio programmas, digitālie interneta mediji) un drukāto mediju atbalsts

Atbalstīto projektu skaits

17

-

-

04.00.00  Mediju projektu īstenošana