Sabiedrības integrācijas fonda darbības joma:

  • Sabiedrības integrācijas atbalstīšana un veicināšana

Sabiedrības integrācijas fonda galvenie pasākumi 2022. gadā:

  1. atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju, tai skaitā atbalstīt latviešu valodas apguvi Latvijā, dažādu Latvijā esošu tautību kultūru sadarbības projektus un pasākumus sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanu darba tirgū un sabiedrībā kopumā;
  2. nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda darbību.

Sabiedrības integrācijas fonda kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

Sabiedrības integrācijas fonda kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

32,3

33,1

33,8

27,0

25,0

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

22,9

25,0

25,0

25,0

25,0

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā                                  

9,4

8,1

8,8

2

-

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. gada līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Nacionāli saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība

450 000

450 000

450 000

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes Nr.63 1.§ 2. punkts

Vienotas, drošas un saliedētas sabiedrības attīstība,  veicinot sadarbību un sapratni starp dažādām iedzīvotāju grupām

450 000

450 000

450 000

Mācības par sabiedrības saliedētības tēmām

Apmācītas personas (skaits)

20

70

70

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

2.

Programmas “Ģimenei draudzīga darba vieta”realizācijas nodrošināšana

180 000

-

-

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes Nr.63 1.§ 2. punkts

Sniegt atbalstu vecākiem veiksmīgākai ģimenes un darba dzīves saskaņošanai, izglītot darba devējus

180 000

-

-

Programmas “Ģimenei draudzīga darba vieta” paplašināšana un darba devēju iesaiste

Organizācijas, kas piedalījušās mācībās (skaits)

50

-

-

Interneta platformas izveidošana programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta” (skaits)

1

-

-

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

3.

Latvijas Goda ģimenes programmas paplašināšana, starptautiskā dimensija, modernas digitālas platformas izveide un nodrošināšana

80 000

-

-

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes Nr.63 1.§ 2. punkts

Veicināt daudzbērnu ģimeņu un ģimeņu, kuras audzina bērnus ar invaliditāti labklājību

80 000

-

-

Programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība” attīstība un starptautiskā sadarbība

Komersantu īpatsvars, kas piešķir atlaidi lielāku par 15% (%)

40

-

-

Citas ES valstis, kurās starptautiski izmantota Latvijas Goda ģimenes apliecība (skaits)

3

-

-

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

4.

Ģimeņu atbalsta NVO projektu īstenošana pašvaldībās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ietvaros

350 000

-

-

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes Nr.63 1.§ 2. punkts

Ģimeņu atbalsta NVO projektu īstenošana

350 000

-

-

Atbalstīti NVO projekti

Atbalstīti projekti (skaits)

30

-

-

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

5.

Sociālo stipendiju nodrošināšana studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm

24 315

-

-

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes Nr.63 1.§ 2. punkts

Sociālās stipendijas “Studētgods” pretendentu datu apstrāde

24 315

-

-

Stipendijas “Studētgods” pretendentu skaits

Pārbaudīti pieteikumi (skaits)

2 000

-

-

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

6.

Brīvprātīgā darba veicināšana

80 000

-

-

Priekšlikums Nr.61 2.lasījumam

Veicināt sabiedrības iesaisti brīvprātīgā darbā, nodrošinot informatīvos un izglītojošos pasākumus

80 000

-

-

Atbalstītas NVO

Atbalstītas NVO (skaits)

5

-

-

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

Kopā

1 164 315

450 000

450 000

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Sabiedrības integrācijas fonds 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veicis šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

iekļauta programma 67.00.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana” un apakšprogramma 67.06.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana”.