​Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts (DG REGIO) un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts (DG EMPL)

Revīzijas iestāde:

  • ​sagatavo Gada kontroles ziņojumus, balstoties uz ESI fondu un Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām administrējošo iestāžu darba izvērtējumu. Pamatojoties uz ziņojumiem, Revīzijas iestāde sniedz atzinumus Eiropas Komisijai (EK);
  • piedalās ikgadējās divpusējās sanāksmēs ar EK;
  • nodrošina regulāru komunikāciju ar EK un tās pārstāvību dažādās darba grupās, kurās piedalās arī citu valstu ESI fondu un Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām revīzijas iestādes;
  • kopā ar EK un dalībvalstīm pastāvīgi meklē risinājumus pēc iespējas labākai praksei auditu tehnikā;
  • nodrošina regulāru elektronisku saziņu ar EK par aktuāliem jautājumiem.

Latvijā 2014.-2020.gada un 2007.– 2013. gada plānošanas periodos kopā bijušas 13 EK auditoru vizītes:

  • Tajās novērtēta ESI fondu ieviešana un uzraudzība, kā arī sniegti ieteikumi ESI fondu Revīzijas iestādes darbības uzlabošanai;
  • Identificēti riski, kas jāņem vērā, lai nodrošinātu efektīvāku ESI fondu uzraudzību;
  • ESI fondu Revīzijas iestādei ir veiksmīgi izdevies ieviest ieteikumus un uzlabot savu darbu, kā rezultātā EK savu uzticību ESI fondu Revīzijas iestādei paudusi arī rakstiski.

Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts (DG HOME)

Revīzijas iestāde sagatavo Gada revīzijas ziņojumu, sniedz atzinumu EK.

Latvijā 2014.-2020.gada un 2007.–2013.gada plānošanas periodos bijušas 3 EK auditoru vizītes, kā arī ikgadējās uzraudzības vizītes. Piemēram, 2016.gadā notika Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Eiropas Komisijas uzraudzības vizīte un EK pārstāvju tikšanās ar fondu vadībā iesaistītajām iestādēm - Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Finanšu ministriju, kā arī finansējuma saņēmējiem, lai iepazītos ar 2014.-2020.g.plānošanas periodam izveidoto vadības un kontroles sistēmu.
 

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments kopš 2002. gada pilda Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (AFCOS) funkcijas.

Plašāka informācija par OLAF atrodama šeit.