Satiksmes ministrijas darbības jomas:

 • Nozaru vadība un politikas plānošana
 • Autoceļi
 • Dzelzceļš
 • Aviācija
 • Tranzītpārvadājumi
 • Pasažieru pārvadājumi
 • Sakari

Satiksmes ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

 1. turpināt publiskās un privātās partnerības projekta ”E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanu;
 2. sagatavot un parakstīt starpvalstu nodomu dokumentus par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeli;
 3. turpināt Rail Baltica projektam nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanu;
 4. sagatavot MK rīkojuma Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības  akceptu” grozījumu projektu un iesniegt to izskatīšanai MK;
 5. uzsākt Rail Baltica dzelzceļa līnijas savienojuma ar starptautisko lidostu “Rīga” būvniecību;
 6. pārskatīt un īstenot Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu 2018.‑2022. gadam;
 7. nodrošināt ES Ceturtās dzelzceļa pakotnes izstrādāto normatīvo aktu ieviešanu;
 8. īstenot attīstības projektus – jaunu dīzeļvilcienu iegāde, dzelzceļa infrastruktūras modernizācija (peronu modernizācijas projekts) u.c.;
 9. turpināt ieviest Ziemeļjūras – Baltijas dzelzceļa kravu koridora pagarināšanu Latvijas teritorijā;
 10. veikt pasākumus, lai saglabātu nozares uzņēmumus, lai tie spētu atjaunot savu darbību pēc Covid-19;
 11. turpināt digitālo risinājumu ieviešanu transporta jomā – transporta nozares informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta izveide, elektroniskā kravu starptautiskā autopārvadājumu līguma (eCMR pavadzīmes) un elektroniskās informācijas par kravu pārvadājumiem (EFTI) regulējuma piemērošana, autoceļu nodevas samaksas, atļautā ātruma, tehniskās apskates un obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas kontrole ar tehniskajiem līdzekļiem;
 12. turpināt darbu pie lidostas “Rīga” infrastruktūras attīstības;
 13. turpināt paplašināt Airbaltic lidojumu maršrutu tīklu, nodrošinot jaunu divpusēju gaisa satiksmes nolīgumu slēgšanu;
 14. turpināt civilmilitāro sadarbību un atbalstīt Lielvārdes militārā lidlauka attīstību;
 15. veikt pasākumus Latvijas tranzīta koridora dziļākai integrācijai starptautiskās piegāžu ķēdēs, Ziemeļu dimensijas transporta tīkla pagarināšanai līdz Ķīnai un citām Āzijas valstīm, kā arī nodrošināt Latvijas infrastruktūras pilnvērtīgu iekļaušanu izpētē, ko veiks ES un Ķīnas savietojamības platformas ietvaros;
 16. nodrošināt Latvijas loģistikas, tranzīta un ostu jomas konkurētspējas veicināšanas pasākumus, administratīvo procedūru atvieglošanu un vienotu rīcību nozares iespēju popularizēšanai starptautiskā vidē, izmantojot vienotu zīmolu “Via Latvia”;
 17. īstenot Starptautiskās ostu un loģistikas informācijas sistēmas SKLOIS II kārtas projektu “SKLOIS2”, nodrošināt Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbību un attīstību;
 18. veicināt Latvijas statusa saglabāšanu Parīzes saprašanās memoranda par ostas valsts kontroli (PMoU) Baltajā sarakstā;
 19.  nodrošināt starptautiskā regulējuma efektīvu ieviešanu un veicināt tā ievērošanu uz Latvijas karoga kuģiem un Latvijas jurisdikcijā esošajos ūdeņos;
 20. turpināt izstrādāt likumprojektu “Elektronisko sakaru likums” Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra direktīvas 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi transponēšanai, kā arī no likumprojekta izrietošos sekundāros tiesību aktu projektus;
 21. turpināt izstrādāt Platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības plānu 2021.‑2027. gadam;
 22.  izstrādāt normatīvo aktu regulējumu abonēto preses izdevumu piegādes nodrošināšanai, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, atbilstoši MK 2020. gada 17. jūlija rīkojumam Nr. 397 “Par konceptuālo ziņojumu “Abonētās preses izdevumu piegādes nodrošināšana un drukāto mediju atbalsta pilnveides iespējas””;
 23. veikt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta uzraudzības iestādes funkcijas, nodrošinot transporta nozares projektu, kā arī projektu platjoslas tīklu jomā telekomunikāciju nozarē īstenošanas uzraudzību, veicot Regulā Nr. 1316/2013 noteiktos dalībvalsts pienākumus;
 24. nodrošināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu transporta un elektroniskās sakaru infrastruktūras jomā rezultatīvo rādītāju sasniegšanas uzraudzību;
 25. sagatavot priekšlikumus valsts atbalsta pasākumiem “pēdējās jūdzes” nodrošināšanai plānošanas perioda 2021.‑2027. gada ietvaros pieejamo ES fondu līdzekļu piesaistei;
 26. nodrošināt projekta, ar ko izveido 5G koridoru Via  Baltica ceļa posmā, virzību plānošanas perioda 2021.-2027. gada ietvaros pieejamo ES fondu līdzekļu piesaistei;
 27. veicināt nozares interešu pārstāvniecību Latvijas nacionālo pozīciju izstrādē par ES daudzgadu budžetu pēc 2020. gada, piedalīties Partnerības līguma un ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas izstrādē;
 28. nodrošināt ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi un uzsākt ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieviešanas nosacījumu (MK noteikumi SAM/pasākumu īstenošanai, kritēriji projektu atlases vērtēšanai, sākotnējais novērtējums, nolikums) izstrādi.

Satiksmes ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

157

161

163

146

137

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

137

137

137

137

137

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

20

24

26

9

-

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

 

1.

Abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācija

6 627 428

-

-

 

MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 3.punkts

 

Tiks nodrošināta universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošo abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība

Nodrošināta abonētās preses piegādes zaudējumu kompensācijas izmaksa par 2020. gadu pilnā apmērā (%)

100

-

-

02.00.00  Kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpildi

2.

2021. gada abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācija un atbalsts abonēto preses izdevumu piegādēm 2022., 2023. un turpmākajiem gadiem

2 875 000

9 832 500

6 957 500

 

MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 3.punkts

Tiks nodrošināta universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošo abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība

Nodrošināta 2021. gada abonētās preses piegādes pakalpojuma radīto zaudējumu kompensācija (%)

50

50

-

 

Nodrošināts atbalsts abonēto preses izdevumu piegādēm 2022., 2023. un turpmākajiem gadiem atbilstoši konceptuālā ziņojuma „Abonētās preses izdevumu piegādes nodrošināšana un drukāto mediju atbalsta pilnveides iespējas” risinājuma 1.variantam (%)

-

100

100

02.00.00  Kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpildi

Kopā

9 502 428

9 832 500

6 957 500

-