Satversmes tiesas darbības joma:

  • Tiesas spriešana

Satversmes tiesas galvenie pasākumi 2021. gadā:

  1. Satversmes tiesas un ES tiesas kopīgi organizēta konference ES konstitucionālajām tiesām un ES tiesai (pārcelta no 2020. gada marta);
  2. Satversmes tiesas 25. gadadienai un Satversmes 100. gadadienai paredzēti pasākumi (zinātnisko rakstu krājums par godu Satversmes simtgadei, vides instalācijas Satversmes 116 pantiem, Satversmes tiesas muzeja izveidošana);
  3. Satversmes tiesas un Vācijas Konstitucionālās tiesas divpusējā konference par aktualitātēm Eiropas tiesiskuma telpā;
  4. Austrijas Konstitucionālās tiesas vizīte Satversmes tiesā;
  5. Baltijas valstu konstitucionālo tiesu trīspusējā tikšanās, Satversmes tiesas organizēta tiešsaistes konference;
  6. tiesas sēžu zāles pielāgošana ar pastāvīgiem risinājumiem, kas spētu nodrošināt drošu, ātru un lietas dalībniekiem ērtu attālināto publisko tiesas sēžu organizēšanu un to translāciju elektroniskajā vidē, lai nodrošinātu visas sabiedrības iespēju sekot līdz tiesas sēdēm, kā arī Satversmes tiesas gatavību nepārtrauktam tiesas darbam arī ārkārtas situāciju laikā;
  7. ieviest divas jaunas amata vietas, lai ar papildu personāla resursiem varētu īstenot gan juridiskos, gan administratīvos atbalsta uzdevumus;
  8. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu ieviešana. Pasākumu kopumā ietilps gan runas atpazīšanas un pielāgošanas nodrošināšana vienotas tehnoloģiju platformas izveidošana ar nepieciešamo informācijas sistēmu, gan attālinātās tiesvedības sistēmu ieviešana un nepieciešamā aprīkojuma iegāde;
  9. Satversmes tiesas nolietotā auto parka atjaunošana.

Satversmes tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

49

52

54

54

54

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

49

52

54

54

54

Prioritārajiem pasākumiem

papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

1.

Satversmes tiesas administratīvās pārvaldības stiprināšana

70 009

65 111

65 111

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Satversmes tiesai kā vienam no konstitucionālajiem orgāniem un kā augstākajai tiesu varas institūcijai, kas nodrošina Satversmes virsvadību un cilvēktiesību aizsardzību, ir vadoša loma tiesiskuma nodrošināšanā valstī. Latvijas tiesību sistēmā šī svarīgā loma ir uzticēta septiņiem Satversmes tiesas tiesnešiem. Lai šo uzdevumu veiktu pienācīgi, visaugstākās kompetences līmenī, atbilstoši šā brīža situācijai un nākotnes izaicinājumiem (efektīvi), ir nepieciešams pienācīgs atbalsts. Līdz ar to ir plānots ieviest 2 jaunas amata vietas, lai ar papildu personāla resursiem varētu īstenot gan juridiskos, gan administratīvos atbalsta uzdevumus

Turpināt modernizēt Satversmes tiesas administratīvo pārvaldību, lai stiprinātu Satversmes tiesas neatkarību, nodrošinot atbilstošu cilvēkresursu kapacitāti Satversmes tiesas funkciju efektīvai īstenošanai

01.00.00 Tiesa

2.

Stiprināt Satversmes tiesas funkcionālo kapacitāti

81 735

-

-

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Tiesas sēžu zāli nepieciešams pielāgot ar pastāvīgiem risinājumiem, kas spētu nodrošināt drošu, ātru un lietas dalībniekiem ērtu attālināto publisko tiesas sēžu organizēšanu un to translāciju elektroniskajā vidē, lai nodrošinātu visas sabiedrības iespēju sekot līdz tiesas sēdēm, kā arī Satversmes tiesas gatavību nepārtrauktam tiesas darbam arī ārkārtas situāciju laikā. Savukārt bibliotēku nepieciešams modernizēt ar bīdāmiem plauktiem, lai efektīvi izmantotu Satversmes tiesai pieejamo ierobežoto telpu resursu

Modernizēt tiesas sēžu zāli un bibliotēku

01.00.00 Tiesa

3.

Stiprināt tiesas analītisko kapacitāti

9 930

9 930

9 930

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Nodrošināt katru gadu vidēji trīs darbiniekiem iespēju pilnveidoties augsta līmeņa starptautiskās apmācībās ārvalstīs, kurās apmācības nodrošina pasaulē un Eiropā atzīti tiesību zinātnieki un juridisko profesiju pārstāvji

Stiprināt tiesas juridiski analītisko kapacitāti, regulāri izglītojot tiesnešus, tiesnešu palīgus un juridiskā departamenta darbiniekus par aktualitātēm zinātniskajā domā starptautiskajās un konstitucionālajās tiesību jomās

01.00.00 Tiesa

4.

Satversmes tiesas tiesneša atlaišanas pabalsts

14 753

-

-

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Lai nodrošinātu likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (VSS-444) 17. panta devītās daļas 1.punktā minēto (plānoto) atlaišanas pabalsta apmēra izmaksu, kas tiek paaugstināts trīs reizes, kā arī Darba likuma 149. panta piektajā daļā noteikto, nepieciešami papildu līdzekļi Satversmes tiesas budžetā.

Nodrošināt atlīdzības izmaksu sakarā ar tiesneša pilnvaru izbeigšanu

01.00.00 Tiesa

5.

Satversmes tiesas darbības un attīstības nodrošināšana, kā arī dialoga ar sabiedrību veicināšana

200 000

-

-

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Īstenot Satversmes tiesas darbības nepārtrauktību attālinātā režīmā un veicināt valsts dialogu ar sabiedrību par tiesiskumu kā vērtību.

Nodrošināta Satversmes tiesas darbība un attīstība, kā arī veicināts dialogs ar sabiedrību.

01.00.00 Tiesa

Kopā

376 427

75 041

75 041

-