Satversmes tiesas darbības joma:

  • Tiesas spriešana

Satversmes tiesas galvenie pasākumi 2022. gadā:

  1. Austrijas Konstitucionālās tiesas vizīte Satversmes tiesā;
  2. Baltijas valstu konstitucionālo tiesu trīspusējā tikšanās;
  3. Satversmes tiesas ēkas jumta rekonstrukcijas darbi;
  4. vienas amata vietas ieviešana, lai ar papildu personāla resursiem varētu īstenot tiesas juridiskā atbalsta uzdevumus;
  5. Satversmes tiesas autoparka atjaunošana;
  6. Latvijas Republikas Satversmes simtgades atzīmēšanas pasākumi;
  7. Satversmes tiesas muzeja attīstība (video un lekciju gatavošana).

Satversmes tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro 

Satversmes tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

52

54

55

55

55

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

52

54

55

55

55

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Satversmes tiesas administratīvās kapacitātes stiprināšana juridiskās analītikas atbalsta jomā

52 852

49 686

49 686

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Satversmes tiesai kā vienam no konstitucionālajiem orgāniem un kā augstākajai tiesu varas institūcijai, kas nodrošina Satversmes virsvadību un cilvēktiesību aizsardzību, ir vadoša loma tiesiskuma nodrošināšanā valstī. Latvijas tiesību sistēmā šī svarīgā loma ir uzticēta septiņiem Satversmes tiesas tiesnešiem. Lai šo uzdevumu veiktu pienācīgi un efektīvi, visaugstākās kompetences līmenī atbilstoši šā brīža situācijai un nākotnes izaicinājumiem nepieciešams stiprināt Satversmes tiesas spējas juridiskās analītikas jomā. Proti, ir plānots ieviest vienu jaunu amata vietu, lai ar papildu personāla resursiem varētu īstenot juridiskos atbalsta uzdevumus Satversmes tiesas Juridiskajā departamentā, kas sniedz atbalstu Satversmes tiesas tiesvedības funkcijas īstenošanā

52 852

49 686

49 686

Turpināt modernizēt Satversmes tiesas administratīvo pārvaldību, lai stiprinātu Satversmes tiesas neatkarību, nodrošinot atbilstošu cilvēkresursu kapacitāti Satversmes tiesas funkciju efektīvai īstenošanai

Izveidota amata vieta Juridiskajā departamentā (skaits)

1

1

1

01.00.00 Tiesa

2.

Satversmes tiesas ēkas ekspluatācijas drošības stiprināšana

180 000

 

-

-

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

2020. gada oktobrī veiktajā Latvijas būvinženieru savienības SIA "LBS Konsultants" Satversmes tiesas ēkas, kas ir arhitektūras piemineklis jumta seguma un konstrukciju tehnisko apsekojumā, tika konstatēts, ka aiz skārda detaļām regulāri iekļūst nokrišņi, kas bojā ēkas fasādi un nesošās sienas, mūra daļas ir saplaisājušas, un viens tornītis bija nokritis uz zemāk esošo jumta līmeni. Izbūvētais jumta dzegas risinājums nenodrošina ēkas drošu ekspluatāciju, un ir jāpārtaisa. Tika sastādīta kontroltāme.

Līdz ar to jumta seguma atjaunošanas darbos ir plānots atjaunot un hermetizēt dzegas mūra daļu, izveidot metāla jumtiņu dzeguļiem un dzegas tornīšiem, kā arī izveidot lietusūdens noteksistēmu virs mūra dzegas, iestrādāt jumta logus, izveidot zibensaizsardzības kontūru un uzstādīt sniega aizturus. Kopējā platība 630 m2

180 000

-

-

Satversmes tiesas ēkas jumta seguma un konstrukciju kapitālais remonts

Kapitāli izremontēts tiesas ēkas jumts (skaits)

  1

 -

          -

01.00.00 Tiesa

3.

Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšana

21 860

-

-

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

“Stāsts par Satversmi” ir Satversmes tiesas, Mākslas akadēmijas un citu Latvijas augstskolu kopīgi realizēts projekts, kura ietvaros tiek organizēta vasaras skola mākslas, mūzikas, teātra un tiesību zinātnes studentiem, kuras ietvaros tiek veidota izpratne par Latvijas Republikas Satversmē ietvertajām vērtībām, kā arī radīti multimediju mākslas darbi, kas atspoguļo jauniešu vīziju par demokrātiskas un tiesiskas valsts ilgtspēju. Vasaras skolas ietvaros notiek lekcijas, meistarklases un plenērs

21 860

-

-

Studentu sagatavoti kopīgi multimediju mākslas darbi, ar kuru palīdzību tiek skaidrota konstitūcijas nozīme sabiedrības procesu norisē

Vasaras skolas noorganizēšana (skaits)

1

-

-

01.00.00 Tiesa

Kopā

254 712

49 686

49 686

-