De minimis atbalsta pasākumi

Ekonomikas ministrijas/ Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras kompetencē:

 1. 2013.gada 2.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.181 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” īstenošanas kārtība” (http://likumi.lv/doc.php?id=256259);
 2. 2013.gada 10.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1442 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība” (http://likumi.lv/doc.php?id=263193);
 3. 2010.gada 26.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.997 „Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai” (http://likumi.lv/doc.php?id=220826);
 4. 2008.gada 25.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.983 „Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā” (http://likumi.lv/doc.php?id=184991);
 5. 2013.gada 18.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.327 „Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” (http://likumi.lv/doc.php?id=257784);
 6. 2014.gada 13.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.241 „Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” (http://likumi.lv/doc.php?id=266226);
 7. 2009.gada 31.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.293 „Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”” (http://likumi.lv/doc.php?id=190611);
 8. 2009.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.164 „Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai” (http://likumi.lv/doc.php?id=188596);
 9. 2009.gada 15.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1065 „Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai” (http://likumi.lv/doc.php?id=198282);
 10. 2013.gada 24.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.898 „Noteikumi par apmācību nodrošināšanu saimnieciskās darbības uzsācējiem un personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību” (http://likumi.lv/doc.php?id=260205);
 11. 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.698 „Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros” (http://likumi.lv/doc.php?id=236096);
 12. 2009.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām” (http://likumi.lv/doc.php?id=194223);
 13. 2010.gada 21.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.887 „Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"” (http://likumi.lv/doc.php?id=219069);
 14. 2008.gada 7.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.835 „Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti “Biznesa inkubatori”” (http://likumi.lv/doc.php?id=183034);

Zemkopības ministrijas kompetencē:

 1. Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumiem Nr.243 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”; pieejams http://likumi.lv/doc.php?id=266461
 2. Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1521 „Noteikumi par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu”; pieejams http://likumi.lv//doc.php?id=263367
 3. Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.746 „Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”; pieejams http://likumi.lv/doc.php?id=194748
 4. Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.403 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”; pieejams http://likumi.lv/doc.php?id=209091

Labklājības ministrijas kompetencē:

 1. Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.258 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem”” („LV”, 59 (3843), 16.04.2008.) [spēkā ar 17.04.2008.], pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=173943;
 2. Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.732 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” pirmo un otro kārtu” („LV”, 182 (3758), 13.11.2007.) [spēkā ar 14.11.2007.], pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=166116;
 3. Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdē atbalstītais informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.apecifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 1. un 2.kārtas īstenošanu”, pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4610;
 4. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdē atbalstītais informatīvais ziņojums „Par nepieciešamajām izmaiņām Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.apecifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 1. un 2.kārtas īstenošanas nosacījumos un Jauniešu garantijas īstenošanā Latvijā 2014.-2018.gadā””, pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/documents/4782;
 5. Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” („LV”, 21 (4419), 08.02.2011.) [spēkā ar 09.02.2011.], pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=225425.

Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē:

 1. 19.10.2010. MK noteikumi Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu" ("LV", 174 (4366), 03.11.2010.) [stājas spēkā 04.11.2010.] http://www.likumi.lv/doc.php?id=220558

Pašvaldību noteiktie atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

 1. 04.06.1997. likums "Par nekustamā īpašuma nodokli" ("LV", 145/147 (860/862), 17.06.1997.) [spēkā ar 01.01.1998.] http://likumi.lv/doc.php?id=43913