Tiesībsarga biroja darbības joma:

 • Privātpersonu cilvēktiesību aizsardzība

Tiesībsarga biroja galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. risināt strīdus cilvēktiesību jautājumos, sniegt privātpersonām atzinumus un iestādēm ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;
 2. turpināt Latvijas iedzīvotāju izglītošanu par cilvēktiesībām un šo tiesību nozīmi personu dzīvē;
 3. preventīvi novērst cilvēktiesību un labas pārvaldības principa pārkāpumu, informēt valsts un pašvaldību institūciju darbiniekus par labu pārvaldības principu;
 4. informēt sabiedrību par tiesībsarga pārbaudes lietām, kurām ir būtiska nozīme sabiedrībā kopumā;
 5. veikt pētījumus un analizēt situāciju cilvēktiesību jomā, kā arī sniegt atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem;
 6. pilnveidot Tiesībsarga biroja spējas efektīvāk izskatīt sūdzības, samazināt pārbaudes lietu izskatīšanas laiku;
 7. sniegt ieteikumus Saeimai, MK, pašvaldībām un citām iestādēm attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;
 8. nodrošināt efektīvu piespiedu kārtā izraidāmo personu novērošanu;
 9. turpināt veidot Tiesībsarga biroju kā informācijas centru cilvēktiesību jautājumos;
 10. pārraudzīt ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesību īstenošanu;
 11. turpināt sadarbību ar citu valstu ombudiem un starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām;
 12. veikt nacionālā preventīvā mehānisma funkciju.

Tiesībsarga biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

Tiesībsarga biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

51

51

51

51

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

51

51

51

51

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Tiesībsarga birojs 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veicis izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

netiek plānots finansējums apakšprogrammā 70.18.00 “Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014 – 2020)”.