Tieslietu ministrijas darbības jomas:

 • Tiesu sistēmas attīstība
 • Kriminālsodu izpilde
 • Komerctiesību politika
 • Satversmes aizsardzība
 • Nekustamā īpašuma tiesību politika
 • Konstitucionālo tiesību politika
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds
 • Nozaru vadība un politikas klānošana

Tieslietu ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

 1. turpināt uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu vērstu pasākumu īstenošanu - reģistru attīstība, lai veicinātu e-pakalpojumu izstrādi un attīstītu sadarbību starp reģistriem, kā arī Komerclikuma (akciju sabiedrību regulējuma modernizēšana) pilnveide;
 2. virzīties uz vienotu īpašumu (zemes un ēkas vienotības princips), turpinot uz piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību sakārtošanu vērstu pasākumu īstenošanu (risinājumi piespiedu nomas attiecību sakārtošanai un piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai);
 3. modernizēt kadastra informācijas sistēmu un attīstīt datu pakalpojumus ar mērķi izveidot efektīvu kadastra datu ieguves sistēmu;
 4. turpināt maksātnespējas jomas pilnveidi (ievērojot informatīvā ziņojuma “Par Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016.-2020. gadam un to īstenošanas plāna īstenošanas starpposma novērtējumu par laikposmu no 2016.gada līdz 2017.gadam” 3. pielikumā norādīto);
 5. pilnveidot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, turpināt darbu pie Vienotas patentu tiesas izveides;
 6. uzsākt Administratīvās atbildības likuma darbības izvērtēšanu;
 7. pārskatīt Civillikuma mantojuma tiesību daļas tiesisko regulējumu un piedāvāt mūsdienu vajadzībām un civiltiesību apritei modernu redzējumu;
 8. turpināt ESF projekta aktivitāšu īstenošanu cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanai tiesu varā un soda izpildes iestādēs (ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta darbinieku apmācību sistēmas un atlases kritēriju reformēšana);
 9. turpināt ieslodzīto resocializācijas sistēmas attīstību (t.sk. ESF projekta ietvaros);
 10. turpināt darbu pie bērnu antisociālās uzvedības prevencijas reformas un nepilngadīgo kriminālatbildības reformas;
 11. turpināt darbu pie starptautisko organizāciju Latvijas novērtējumos (OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas Latvijas 3.fāzes novērtējums un MONEYVAL/FATF Latvijas 5.kārtas novērtējums) izteikto rekomendāciju savlaicīgas un pilnvērtīgas izpildes, lai nodrošinātu efektīvu Latvijas cīņu ar korupciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
 12. turpināt jauna Kriminālsodu izpildes likumprojekta izstrādi, paredzot jaunu un modernu brīvības atņemšanas soda izpildes kārtību;
 13. turpināt iesāktās tiesu reformas, izlīdzinot tiesu noslodzi un efektivizējot tiesu darba organizāciju;
 14. nodrošināt Ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanu un tās darbību;
 15. izvērtējot sākotnējos Ekonomisko lietu tiesas darbības rādītājus, sagatavot izvērtējumu par tās turpmākas kompetences paplašināšanas iespējām un nepieciešamajiem priekšnosacījumiem;
 16. turpināt darbu pie tiesu pieejamības palielināšanas, attīstot digitālās procedūras un attālinātas dalības iespējas tiesas sēdē, izmantojot videokonferences; 
 17. veikt izvērtējumu par iespējamo risinājumu, lai nodrošinātu notariāta valsts informācijas sistēmu darbības nepārtrauktību un valstij nozīmīgas informācijas aizsardzību;
 18. turpināt darbu pie izvērtējuma par iespējām paplašināt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem sistēmu;
 19. turpināt darbu pie izvērtējuma par iespējām paplašināt mediācijas izmantošanu;
 20. turpināt darbu pie valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanas un norises ar mērķi sekmēt juridiskās izglītības kvalitātes paaugstināšanos;
 21. īstenot pasākumus atbilstoši darba grupas, kas izveidota rīcības plāna izstrādei tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanai, veiktajam izvērtējumam un turpmākās rīcības plānam, atbilstoši MK lēmumam;
 22. turpināt darbu pie tiesu varas neatkarības un atbildības mehānismu stiprināšanas, pilnveidojot tiesu sistēmai piederīgo profesiju profesionālās pilnveides sistēmu;
 23. vienkāršoto tiesvedības procedūru elektronizācija (nodrošināta grozījumu Civilprocesa likumā virzība);
 24. turpināt e-lietas sistēmas izstrādi  ieviešanai tiesās ar mērķi izveidot vienotu un efektīvu tiesvedības elektronisko procesu, samazinot tiesvedības termiņus un nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību, t.sk., nodrošinot grozījumu procesuālajos likumos virzību, konceptuāli mainot tiesu lietvedības organizāciju uz elektronisko dokumentu apriti;
 25. sekot līdzi, lai procesuālie likumi un tiesvedības procesi attīstās atbilstoši laikam,  aktualitātēm un sabiedrības vajadzībām, sniedzot priekšlikumus par procesu pilnveidi;
 26. turpināt jaunā cietuma Liepājā būvniecības procesa organizēšanu, nodrošinot, ka jaunā Liepājas cietuma būvniecība tiktu uzsākta 2021.gadā un pabeigta līdz 2024.gada 30.oktobrim;
 27. aktualizēt un sakārtot valsts atbildības par ES tiesību pārkāpumiem jautājumu.

Tieslietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu darba slodžu amata vietas

6 612

6 567

6 552

6 540

6 531

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

7

6,5

7

7

7

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

11

11

11

11

11

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu darba slodžu amata vietas

6 588

6 542

6 529

6 529

6 527

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

7

6,5

7

7

7

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

11

11

11

11

11

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

24

25

23

11

4

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

1.

Tiesu darbinieku mēnešalgu paaugstināšana

3 405 139 

3 405 139 

3 405 139 

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Stiprināta tiesnešu un tiesu darbinieku kapacitāte

Tiesu darbinieku mainības (darba tiesisko attiecību pārtraukšana) īpatsvars  rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās (%)

15,0

15,0

15,0

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

2.

Tiesnešu un tiesu darbinieku kompetenču stiprināšana

74 255

154 483

154 483

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Stiprinātas tiesnešu un tiesu darbinieku kompetences

Metodisko pasākumu (semināri, kursi) skaits tiesnešiem

226

236

236

Vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu tiesnesi

5

6

6

Metodisko pasākumu (semināri, kursi) skaits tiesu darbiniekiem

124

137

137

Vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu darbinieku

2

3

3

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

3.

Videokonferenču un datortehnikas infrastruktūras pilnveidošana

658 000

-

-

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Nodrošināta atbilstoša videokonferenču infrastruktūra

Videokonferenču savienojumu serveru skaits

1

-

-

Morāli un fiziski nolietotu datoru aizvietošana ar mūsdienu prasībām atbilstošiem datoriem

Portatīvo datoru skaits

300

-

-

Nodrošināta droša un mūsdienu prasībām atbilstoša programmatūra

Windows 10 licenču skaits

200

-

-

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

4.

Drošības sistēmu ieviešana tiesās

387 737

387 800

417 750

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Drošības risinājumu ieviešana tiesās

No jauna pilnībā aprīkoto tiesu skaits

2

2

3

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

5.

Apsardzes nodrošināšana valsts noslēpuma objektos

230 413

230 413

230 413

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Nodrošināta valsts noslēpuma objekta pastāvīga apsardze trīs apsardzes darbinieku sastāvā

Ar nepārtrauktu fizisko apsardzi nodrošināto objektu skaits

2

2

2

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

6.

Tiesu telpu nomas maksas segšana

1 650

1 650

1 650

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Nodrošināta pilnvērtīga tiesas ēku apsaimniekošana

Segtas telpu nomas palielināšanās izmaksas

1 650

1 650

1 650

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

7.

E-lietas ieviešana tiesvedības procesā

631 500

-

25 000

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošināšana tiesās

539 000

-

25 000

Nodrošināts E-lietas izskatīšanas tehniskais aprīkojums

E-lietas risinājumam aprīkoto tiesas sēžu zāļu skaits

250

-

-

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošināšana Valsts probācijas dienestā E-lietas programmas 1.posma uzsākšanai

92 500

-

-

Nodrošināts Valsts probācijas dienesta tehniskais aprīkojums

Valsts probācijas dienesta klientu skaits (%), kam nodrošināta iespēja iepazīties ar pieejamajiem e-lietas dokumentiem e-formātā

90,0

-

-

04.03.00 Probācijas īstenošana

8.

Mākoņpakalpojumu licenču atjaunošana un uzturēšana

158 469

158 469

158 469

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Lietojumprogrammu izvietošanai mākoņpakalpojumā nepieciešamo licenču iegāde

34 497

34 497

34 497

Atjaunotas un aktualizētas programmatūras izmantošana

Nomātas un uzturētas Microsoft Office 365 licences

1 120

1 120

1 120

03.01.00 Tiesu administrēšana

Lietojumprogrammu izvietošanai mākoņpakalpojumā nepieciešamo licenču iegāde

123 972

123 972

123 972

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

9.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana un tās uzlikto funkciju nodrošināšana

56 449

56 449

56 449

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Veikti personas datu aizsardzības uzraudzības un informēšanas pasākumi

Īstenoto informēšanas pasākumu skaits par datu aizsardzību un apstrādi

113

125

143

Personas datu apstrādes pārbaužu skaits

1 230

1 250

1 260

09.02.00 Fizisko personu datu aizsardzība

10.

Iestāžu izvietošana jaunuzceltajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī

394 892

394 892

394 892

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Zemgales rajona tiesas (Jēkabpilī) izvietošana jaunuzceltajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī

273 571

273 571

273 571

Nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas tieslietu nozares iestāžu telpas

Ar jaunām telpām nodrošinātās iestādes (skaits)

1

1

1

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

Uzņēmumu reģistra reģionālās nodaļas izvietošana jaunuzceltajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī

14 685

14 685

14 685

Nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas tieslietu nozares iestāžu telpas

Ar jaunām telpām nodrošinātās iestādes (skaits)

1

1

1

06.01.00 Juridisko personu reģistrācija

Valsts probācijas dienesta teritoriālās nodaļas izvietošana jaunuzceltajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī

26 592

26 592

26 592

Nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas tieslietu nozares iestāžu telpas

Ar jaunām telpām nodrošinātās iestādes (skaits)

1

1

1

04.03.00 Probācijas īstenošana

Valsts zemes dienesta struktūrvienības izvietošana jaunuzceltajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī

80 044

80 044

80 044

Nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas tieslietu nozares iestāžu telpas

Ar jaunām telpām nodrošinātās iestādes (skaits)

1

1

1

07.00.00 Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

11.

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana (klasificēta informācija)

61 160

-

-

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

43.00.00 Satversmes aizsardzība

12.

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana (klasificēta informācija)

26 157

26 157

26 157

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

43.00.00 Satversmes aizsardzība

13.

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana (klasificēta informācija)

300 000

300 000

300 000

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

43.00.00 Satversmes aizsardzība

14.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

5 903

8 622

8 622

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

15.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

677 393

677 393

677 393

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

16.

1991.gada barikāžu trīsdesmitgades atzīmēšana

39 228

-

-

Priekšlikums Nr.62

2.lasījumam Saeimā 2.12.2020.

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

17.

Visu pašvaldību saistošo noteikumu izsludināšana, tos publicējot oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, un sistematizēšana portālā www.likumi.lv 

-

225 398

225 398

Priekšlikums Nr.65

2.lasījumam Saeimā 2.12.2020.

Nodrošināta oficiālās publikācijas un sistematizētu tiesību aktu bezmaksas pieejamība sabiedrībai

Oficiālās publikācijas (“vestnesis.lv”) reālo lietotāju skaits vidēji mēnesī

-

90 000

90 000

Normatīvo aktu sistematizācijas vietnes “likumi.lv” reālo lietotāju skaits vidēji mēnesī

-

227 000

227 000

09.07.00 Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana

18.

Pieminekļa uzstādīšana latviešu brīvības cīnītājam Gunāram Astram

100 000

-

-

Priekšlikums Nr.66

2.lasījumam Saeimā 2.12.2020.

Godināta Latvijas neatkarības aizstāvja un padomju okupācijas režīma disidenta Gunāra Astras piemiņa

Uzstādīts piemineklis

1

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Kopā

7 208 345

6 026 865

6 081 815

-