Tieslietu ministrijas darbības jomas:

 • Tiesu sistēmas attīstība
 • Kriminālsodu izpilde
 • Komerctiesību politika
 • Satversmes aizsardzība
 • Nekustamā īpašuma tiesību politika
 • Konstitucionālo tiesību politika
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds
 • Nozaru vadība un politikas klānošana

Tieslietu ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. īstenot pasākumus Valsts kontroles veiktās Ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitātes revīzijas jeb tieslietu audita ieteikumu ieviešanai;
 2. turpināt uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu vērstu pasākumu īstenošanu – reģistru attīstība, lai veicinātu e-pakalpojumu izstrādi un attīstītu sadarbību starp reģistriem, kā arī Komerclikuma (akciju sabiedrību regulējuma modernizēšana) pilnveide;
 3. virzīties uz vienotu īpašumu (zemes un ēkas vienotības princips), turpinot uz piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību sakārtošanu vērstu pasākumu īstenošanu (risinājumi piespiedu nomas attiecību sakārtošanai un piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai);
 4. modernizēt kadastra informācijas sistēmu un attīstīt datu pakalpojumus ar mērķi izveidot efektīvu kadastra datu ieguves sistēmu;
 5. turpināt maksātnespējas jomas pilnveidi;
 6. pilnveidot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, turpināt darbu pie Vienotas patentu tiesas izveides;
 7. uzsākt Administratīvās atbildības likuma darbības izvērtēšanu;
 8. pilnveidot tiesisko regulējumu par biedrību un nodibinājumu darbības jomas identificēšanu klasifikatorā, kā arī izstrādāt regulējumu biedrību un nodibinājumu, kas neveic savu darbību un nepilda normatīvo aktu prasības, vienkāršotai likvidācijai;
 9. pārskatīt Civillikuma mantojuma tiesību daļas tiesisko regulējumu un piedāvāt mūsdienu vajadzībām un civiltiesību apritei modernu redzējumu;
 10. turpināt ESF projekta aktivitāšu īstenošanu cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanai tiesu varā un soda izpildes iestādēs (ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta darbinieku apmācību sistēmas un atlases kritēriju reformēšana);
 11. turpināt ieslodzīto resocializācijas sistēmas attīstību (t.sk. ESF projekta ietvaros);
 12. turpināt darbu pie bērnu antisociālās uzvedības prevencijas reformas un nepilngadīgo kriminālatbildības reformas;
 13. turpināt jauna Kriminālsodu izpildes likumprojekta izstrādi, paredzot jaunu un modernu brīvības atņemšanas soda izpildes kārtību;
 14. turpināt jaunā cietuma Liepājā – kopējai sabiedrības drošībai nozīmīga infrastruktūras objekta, kas ļaus uzsākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu – būvniecības procesa organizēšanu;
 15. turpināt mūsdienīga Latvijas korekcijas dienestu personāla mācību centra un atklātā režīma cietuma infrastruktūras,  kurā tiktu nodrošināts mūsdienu prasībām atbilstošs mācību saturs un prakses iespējas korekcijas dienestu darbiniekiem, izveidi Olaines cietuma teritorijā;
 16. turpināt iesāktās tiesu reformas, izlīdzinot tiesu noslodzi un efektivizējot tiesu darba organizāciju;
 17. izvērtējot sākotnējos Ekonomisko lietu tiesas darbības rādītājus, sagatavot izvērtējumu par tās turpmākas kompetences paplašināšanas iespējām un nepieciešamajiem priekšnosacījumiem;
 18. turpināt darbu pie tiesu pieejamības palielināšanas, attīstot digitālās procedūras un attālinātas dalības iespējas tiesas sēdē, izmantojot videokonferences; 
 19. turpināt darbu pie izvērtējuma par iespējām paplašināt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem sistēmu;
 20. turpināt darbu pie izvērtējuma par iespējām paplašināt mediācijas izmantošanu;
 21. īstenot pasākumus atbilstoši darba grupas, kas izveidota rīcības plāna izstrādei tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanai, veiktajam izvērtējumam un turpmākās rīcības plānam, atbilstoši MK lēmumam;
 22. turpināt darbu pie tiesu varas neatkarības un atbildības mehānismu stiprināšanas, pilnveidojot tiesu sistēmai piederīgo profesiju profesionālās pilnveides sistēmu;
 23. turpināt e-lietas sistēmas izstrādi ieviešanai tiesās ar mērķi izveidot vienotu un efektīvu tiesvedības elektronisko procesu, samazinot tiesvedības termiņus un nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību;
 24. sekot līdzi, lai procesuālie likumi un tiesvedības procesi attīstās atbilstoši laikam,  aktualitātēm un sabiedrības vajadzībām, sniedzot priekšlikumus par procesu pilnveidi;
 25. pārskatīt Latvijas nacionālā regulējuma, kas paredz zaudējumu atlīdzināšanu privātpersonām par valsts pārvaldes iestāžu izdarītajiem ES tiesību pārkāpumiem, atbilstību ES tiesas judikatūrai.

Tieslietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

 Euro

Tieslietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu darba slodžu amata vietas

6 430

6 552

6 471

6 468

6 468

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

6

7

6

6

6

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

11

11

11

11

11

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu darba slodžu amata vietas

6 404

6 529

6 460

6 464

6 464

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

6

7

6

6

6

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

11

11

11

11

11

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

26

23

11

4

4

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Valsts probācijas dienesta nodarbināto, kuru darbs ir saistīts ar īpašu risku, aizsardzība

514 534

514 534

514 534

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Nodrošināta sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīva izpilde

Valsts probācijas dienesta nodarbināto mainība (%)

17,0

17,0

17,0

04.03.00 Probācijas īstenošana                                                                                      

2.

Valsts probācijas dienesta nodarbināto atlīdzības pieaugums

1 397 425

1 397 425

1 397 425

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Nodrošināta sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīva izpilde

Valsts probācijas dienesta nodarbināto mainība (%)

17,0

17,0

17,0

04.03.00 Probācijas īstenošana

3.

Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes stiprināšana

163 968

159 468

159 468

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Uzlabota iestādes administratīvā kapacitāte

Aizpildītas vakantās amata vietas (%)

100,0

100,0

100,0

Nodrošinātas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības

Piesaistīts personas datu aizsardzības pakalpojuma sniedzējs (skaits)

1

1

1

03.04.00 Tiesu ekspertīžu veikšana

4.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra, Valsts adrešu reģistra, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu datu publicēšana atvērto datu veidā

2 149 344

1 988 220

1 988 220

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Publicēti dati Atvērto datu portālā

Publicētas datu kopas (skaits)

5

5

5

07.00.00 Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

5.

Digitalizācijas direktīvas ieviešana, t.sk. integrācijas ar Eiropas Centrālās platformas un reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu ikgadējā uzturēšana

81 675

190 575

81 675

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Nodrošināta komercreģistra ierakstu un dokumentu publiska pieejamība Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē

Pielāgotas informācijas sistēmas (skaits)

-

1

-

Nodrošināta Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas integrācijas ar Eiropas Biznesa reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu darbības uzturēšana

Informācijas sistēmu integrācijas sekmīga darbība (%)

98,0

98,0

98,0

06.01.00 Juridisko personu reģistrācija

6.

Latgaliešu rakstu valodas saglabāšanas un attīstības jautājumu aktualizēšana un lietojuma veicināšana

23 051

21 051

21 051

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Valsts valodas centra tīmekļa vietnes sadaļā “Latgaliešu rakstu valoda” papildināts un precizēts saturs

Publicēti skaidrojumi (skaits)

12

12

12

Plašsaziņas līdzekļos Valsts valodas centra štata eksperts sniedzis intervijas par latgaliešu rakstu valodu, tās normām un vēsturi

Sniegtas intervijas (skaits)

6

6

6

09.01.00 Valsts valodas aizsardzība

7.

PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem aprēķināšanas pabeigšana

100 000

-

-

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

MK iesniegts informatīvais ziņojums par Komisijas darbības 2005.2009. gada. un 2013.  – 2022. gada rezultātiem (juridiski pamatots koncentrēts kopsavilkums) un starpziņojums

Ministru kabinetā iesniegts informatīvais ziņojums (skaits)

1

1

-

Komisijas pētījumu u.c. materiālu kopsavilkumu, monogrāfijas izdošana

Publicēti izdevumi (skaits)

4

-

-

Starptautiskas konferences “Dezinformācijas par Baltijas vēstures jautājumiem polittehnoloģija” organizēšana

Organizēta starptautiska konference (skaits)

1

-

-

Īstenoti sabiedrības informēšanas un vēstures popularizēšanas pasākumi

Īstenots komunikācijas pasākumu plāns (skaits)

1

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

8.

Piespiedu dalītā īpašuma izbeigšana privatizētajās daudzdzīvokļu mājās

90 992

-

-

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Nodrošināta papildinājumu izstrāde Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

Izstrādāti papildinājumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (skaits)

1

-

-

07.00.00 Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

9.

Informācijas nodrošināšana zvērinātiem notāriem amata darbību izpildei bez maksas

547 000

547 000

547 000

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu sniegšana zvērinātiem notāriem bez maksas amata darbību izpildei

452 720

452 720

452 720

Nodrošināta Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu sniegšana zvērinātiem notāriem bez maksas

Bez maksas izsniegti zemesgrāmatu nodalījumi (skaits)

129 365

129 365

129 365

03.01.00 Tiesu administrēšana

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu sniegšana zvērinātiem notāriem bez maksas amata darbību izpildei

94 280

94 280

94 280

07.00.00 Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

10.

Videokonferenču un datortehnikas infrastruktūras pilnveidošana, datu plūsmas ātruma palielināšana

634 180

634 180

634 180

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Nodrošinātas attālinātā darba iespējas

Iegādāti portatīvie datori (skaits)

200

200

200

Tiesvedības procesa dalībniekiem nodrošināta dalības iespēja tiesas sēdēs videokonferenču režīmā

Papildus iegādātas videokonferenču iekārtas (skaits)

20

20

20

Nodrošināts datu pārraides tīkla  ātruma palielinājums un pietiekams Wi-Fi tīkla pārklājums

Tiesas, kurās interneta ātrums nav mazāks par 20 mbits (skaits)

52

52

52

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

11.

Atvaļinājuma pabalsta nodrošināšana tiesnešiem

661 318

664 058

664 058

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Nodrošināts atvaļinājuma pabalsts tiesnešiem 50% apmērā no mēnešalgas

Ar atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas nodrošināti tiesneši (skaits)

544

546

546

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

12

Apmācību programmu un tiesnešu pilnveides iespēju (juridiskā literatūra) paplašināšana un psihologa piesaiste tiesneša amata kandidātu atlases procesā

57 161

57 161

51 141

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Nodrošināta psihologa iesaiste tiesneša amata kandidātu atlases procesā

Tiesneša amata kandidātu atlasē piesaistīti psihologi (skaits)

39

39

39

Nodrošinātas sākotnējās profesionālās apmācības atlasītajiem tiesneša amata kandidātiem

Tiesneša amata kandidāta sākotnējo apmācību akadēmiskās stundas (skaits)

175

175

175

Nodrošinātas tiesnešu mācības par cilvēku tirdzniecības jautājumiem

Par cilvēku tirdzniecības jautājumiem apmācīti tiesneši (skaits)

30

30

-

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

13.

Ar E-lietas reformas pakāpenisku īstenošanu un pilnveidi saistītu aktivitāšu īstenošana

994 682

376 376

250 882

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Materiāltehniskā aprīkojuma un IKT risinājumu nodrošināšana vienota un efektīva tiesvedības elektroniskā procesa izveidei

93 174

87 484

80 484

Nodrošināta tiesiskās palīdzības lūgumu (TPL) un Eiropas izmeklēšanas rīkojumu (EIR) aprite E-pierādījumu platformā

E-pierādījumu platformā reģistrēto tiesiskās palīdzības lūgumu un Eiropas izmeklēšanas rīkojumu pieaugums (%)

10,0

20,0

30,0

Tiesas nodrošinātas ar ātrgaitas skeneriem papīra dokumentu pārvēršanai digitālā formātā

Iegādāti ātrgaitas skeneri (skaits)

150

75

75

Nodrošināta tiesas sēdēs saņemto papīra formas dokumentu digitalizācija

Iegādātas dokumentu kameras (skaits)

250

-

-

Lietas attēlošanas funkcionalitātes pilnveide Tiesu informatīvajā sistēmā e-lietas vajadzībām un skenēšanas aplikāciju pilnveide Tiesu administrācijas informācijas sistēmā

Ik gadu digitalizētas lietas (%)

20,0

30,0

50,0

Nodrošināta administratīvo pārkāpumu lietu digitalizācija

Izstrādāti Izpildu lietu reģistra un Tiesu informatīvās sistēmas papildinājumi ar Administratīvo pārkāpumu atbalsta informācijas sistēmu, Sodu reģistru un CSDD (skaits)

3

1

-

Saistīto pamatdarbības informācijas sistēmu integrācija ar E-lietas platformu

Izstrādāta universāla saskarne (skaits)

-

1

-

03.01.00 Tiesu administrēšana

Materiāltehniskā aprīkojuma un IKT risinājumu nodrošināšana vienota un efektīva tiesvedības elektroniskā procesa izveidei

901 508

288 892

170 398

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

14.

Pilnvērtīga tiesām sniegto pakalpojumu nodrošināšana

408 629

346 747

346 747

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Nodrošināta valsts noslēpuma objekta pastāvīga apsardze trīs apsardzes darbinieku sastāvā

Ar nepārtrauktu fizisko apsardzi nodrošinātie objekti (skaits)

2

2

2

Nodrošināta fiziskā un tehniskā apsardze tiesu objektos

Ar fizisko apsardzi nodrošinātie objekti (skaits)

42

42

42

Ar tehnisko apsardzi nodrošinātie objekti (skaits)

47

47

47

Nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas tiesu iestāžu telpas

Ar mūsdienu prasībām atbilstošām tiesu telpām nodrošinātas tiesas (skaits)

4

4

4

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

15.

Datu valsts inspekcijas nodarbināto mēnešalgu palielinājums

50 342

50 342

50 342

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Veikti personas datu aizsardzības uzraudzības un informēšanas pasākumi

Organizēti izglītojoši pasākumi (semināri, konferences, darbnīcas) par personas datu aizsardzību (skaits)

5

6

7

Personas datu apstrādes pārbaudes (skaits)

1 040

1 090

1 150

09.02.00 Fizisko personu datu aizsardzība

16.

Ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (ETIAS, IIS, ECRIS-TCN) revīzijas un uzraudzības nodrošināšana

77 552

73 284

73 284

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Nodrošināta ES tiesību aktu prasību ievērošana attiecībā uz personas datu apstrādi informācijas sistēmās

Veiktas informācijas sistēmas darbības revīzijas (skaits)

1

1

1

09.02.00 Fizisko personu datu aizsardzība

17.

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana (klasificēta informācija)

502 721

502 721

502 721

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§                 2.p.

43.00.00 Satversmes aizsardzība

18.

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana (klasificēta informācija)

1 573 000

142 000

142 000

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§                 2.p.

43.00.00 Satversmes aizsardzība

19.

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana (klasificēta informācija)

187 226

187 226

199 045

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§                 2.p.

43.00.00 Satversmes aizsardzība

20.

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana (klasificēta informācija)

162 662

162 662

172 905

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§                 2.p.

43.00.00 Satversmes aizsardzība

21.

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana (klasificēta informācija)

153 535

153 535

153 535

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§                 2.p.

43.00.00 Satversmes aizsardzība

22.

Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšana

61 000

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§                 2.p.

Nodrošināta Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 100. gadadienas atzīmēšana

Īstenoti pasākumi (skaits)

4

-

-

09.07.00 Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana

23.

Valsts nozīmes pasākumu nodrošināšana svētvietā Aglonā

9 657

9 657

9 657

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Nodrošināta valsts atbalsta sniegšana Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku norisei starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā

Valsts nozīmes pasākuma nodrošināšanas un drošības plāna starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2022. gadam pasākumi, kam sniegts valsts atbalsts (skaits)

2

-

-

09.04.00 Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā

24.

Ēku Kalpaka bulvārī 6, Rīgā un Cēsu ielā 28, Limbažos pārbūves, telpu pielāgošanas un citu saistīto izdevumu segšanai Prokuratūras un Tieslietu ministrijas (Valsts probācijas dienesta) vajadzībām

26 164

26 164

26 164

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Nodrošināta telpu Cēsu ielā 28, Limbažos, pielāgošana Valsts probācijas dienesta funkciju izpildei

Ar funkciju izpildei piemērotām telpām nodrošinātas Valsts probācijas dienesta teritoriālās nodaļas (skaits)

1

1

        1

04.03.00 Probācijas īstenošana

25.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana

2 265

6 793

6 793

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Nodrošināta pedagogu zemākā mēneša darba alga atbilstoši pedagogu darba samaksas pieauguma grafikam

Pedagogu zemākās darba algas likmes pieaugums (%)

8,4

8,4

8,4

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

 

 

 

26.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

130 647

130 647

130 647

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§                 2.punkts

Palielināta ārstniecības personu darba samaksa

Ārstu un funkcionālo speciālistu zemākās mēnešalgas pieaugums (%)

4,4

4,4

4,4

Ārstniecības un pacientu aprūpes personu darba samaksas pieaugums (%)

4,74

4,74

4,74

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

27.

Latvijas Politiski represēto apvienības  darbības nodrošināšana

25 000

-

-

Priekšlikums Nr.41

2.lasījumam Saeimā 23.11.2021.

Sniegts valsts atbalsts Latvijas Politiski represēto apvienībai 

Īstenoti pasākumi (skaits)

3

-

-

09.03.00 Dotācija Latvijas Politiski represēto apvienībai

28.

Lazdonas (Madonas) Svētās Trijādības pareizticīgo baznīcas remonts

40 000

-

-

Priekšlikums Nr.42

2.lasījumam Saeimā 23.11.2021

Sniegts valsts atbalsts Lazdonas (Madonas) Svētās Trijādības pareizticīgo baznīcas remontam

Veikts baznīcas remonts (skaits)

1

-

-

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

29.

Bērnu rotaļu laukuma izveide Rīgas katoļu ģimnāzijā

30 000

-

-

Priekšlikums Nr.43

2.lasījumam Saeimā 23.11.2021

Sniegts valsts atbalsts Bērnu rotaļu laukuma izveidei Rīgas katoļu ģimnāzijā

Izveidots bērnu rotaļu laukums (skaits)

1

-

-

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

30.

Romas katoļu baznīcas Rēzeknes - Aglonas diecēzes Rēzeknes Jēzus Sirds Romas katoļu katedrāles iekštelpu apdare un remonts

150 000

-

-

Priekšlikums Nr.44

2.lasījumam Saeimā 23.11.2021

Sniegts valsts atbalsts Romas katoļu baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēzes Rēzeknes Jēzus Sirds Romas katoļu katedrāles remontam

Veikts katedrāles remonts (skaits)

1

-

-

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

31.

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana (klasificēta informācija)

540 000

540 000

540 000

Priekšlikums Nr.45

2.lasījumam Saeimā 23.11.2021

43.00.00 Satversmes aizsardzība

Kopā

11 545 730

8 881 826

8 663 474

-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Tieslietu ministrija 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

2022. gadā netiek plānoti izdevumi:

 1. programmā 48.00.00 “Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana”;
 2. apakšprogrammā 62.07.00  “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”;
 3. apakšprogrammā 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)”;
 4. apakšprogrammā 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)”.