Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji ir iekšzemes uzņēmumi, no valsts un pašvaldības budžetiem  finansētas institūcijas, kuras gūst ienākumus no saimnieciskās darbības un to ienākumi no saimnieciskās darbības nav paredzēti to budžetos, nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības, ārvalstu komercsabiedrības un citas personas, kas gūst ieņēmumus Latvijā (nerezidenti).

Nodokli nemaksā:

  • fiziskās personas;
  • individuālie (ģimenes) uzņēmumi (arī zemnieku un zvejnieku saimniecības), kuri atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam nav izvēlējušies sagatavot gada pārskatu;
  • no valsts un pašvaldības budžetiem  finansētas institūcijas, kuru ienākumi no saimnieciskās darbības ir ņemti vērā to budžetos;
  • privātie pensiju fondi;
  • ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi;
  • biedrības, nodibinājumi, ja to dibināšanas atklāts vai slēpts mērķis nav peļņas vai kapitāla pieauguma gūšana to biedriem;
  • reliģiskās organizācijas, arodbiedrības un politiskās partijas.