Ar UIN apliekamajā nodokļa bāzē ietver sadalīto peļņu un nosacīti sadalīto peļņu.

Sadalītā peļņa ietver:

 • aprēķinātās dividendes, t.sk. ārkārtas dividendes;
 • dividendēm pielīdzināmas izmaksas, piemēram, kooperatīvās sabiedrības peļņas izmaksa sabiedrības biedriem, personālsabiedrības peļņas daļas izmaksa, nerezidenta pastāvīgās pārstāvniecības maksājumi nerezidentam;
 • nosacītās dividendes, piemēram, peļņas daļa, par kuru tika palielināts pamatkapitāls,  palielināšanas brīdī nepiemērojot UIN, un kura tiek izņemta, samazinot pamatkapitālu.

Nosacīti sadalītā peļņa ietver:

 • ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas (t.sk., reprezentācijas izmaksas un personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas, kas kopumā pārsniedz 5% apmēru no bruto darba samaksas);
 • nedrošos debitoru parādus, kuri neatbilst Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (UIN likums) noteiktajiem kritērijiem;
 • palielinātus procentu maksājumus;
 • aizdevumus saistītām personām, ja tie neatbilst UIN likumā noteiktajiem kritērijiem;
 • transferta cenu korekcijas (attiecībā uz darījumiem ar saistītām personām, kas neatbilst tirgus cenai);
 • pastāvīgo pārstāvniecību darbiniekiem vai valdes locekļiem piešķirtos labumus;
 • likvidācijas kvotu;
 • avansa, galvojuma naudas vai rokasnaudas maksājumu, ja darījums nav uzsākts 12 mēnešu laikā no mēneša, kurā veikts maksājums;
 • hibrīdneatbilstību rezultātu.