Taksācijas periods ir kalendārais mēnesis. Taksācijas perioda deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz nākošā mēneša 20.datumam, ja :

  • tiek aprēķinātas dividendes;
  • tiek veiktas dividendēm pielīdzinātas izmaksas;
  • tiek izmaksātas nosacītās dividendes;
  • tiek veikti ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi;
  • tiek izmaksāta likvidācijas kvota.

Pārējos ar UIN apliekamos objektus, kuri rodas pārskata gadā,  iekļauj ar nodokli apliekamajā bāzē pārskata gada pēdējā taksācijas periodā, un deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz pēctaksācijas perioda (nākamais mēnesis pēc taksācijas perioda) 20.datumam.

Ja uzņēmumam ir nesadalītā peļņa, kas veidojusies līdz 2017.gada 31.decembrim, tad UIN aprēķinam, sākot ar 2018.gada 1.janvāri, izmanto FIFO metodi.

Nodokļa maksātājs ir tiesīgs neiesniegt Valsts ieņēmumu dienestam deklarāciju par to taksācijas periodu, kurā neveidojas ar UIN apliekams objekts, izņemot deklarāciju par pārskata gada pēdējo mēnesi.