• nodokli par katru nodokļu maksātāja īpašumā vai turējumā esošo transportlīdzekli iemaksā valsts budžetā par tiem mēnešiem, skaitot no taksācijas perioda sākuma, kuros šie transportlīdzekļi ir nodokļu maksātāja īpašumā vai turējumā;
  • nodokli maksā valsts budžetā pirms attiecīgajā taksācijas periodā veicamās valsts tehniskās apskates par mēnešiem no attiecīgā taksācijas perioda sākuma līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā tiek veikta transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate;
  • par transportlīdzekli, kas tiek Latvijā reģistrēts pirmo reizi, nodokli maksā par to kalendāro mēnesi, kurā transportlīdzeklis reģistrēts uz nodokļa maksātāja kā transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja vārda, dienā, kad veic transportlīdzekļa reģistrāciju;
  • nodokļu maksātājs, kurš nav reģistrēts, kā transportlīdzekļa turētājs, lieto transportlīdzekli uz darba līguma pamata vai pamatojoties uz patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav nodokļu maksātājs, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā katru mēnesi līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam;
  • pārējo uzņēmumu transportlīdzekļu nodokļa daļu par atlikušajiem taksācijas perioda mēnešiem maksā valsts budžetā nākamajā taksācijas periodā pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates;
  • nodokļa maksātājam ir tiesības uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli samaksāt pirms valsts tehniskās apskates pilnā apmērā par visu taksācijas periodu.