Uzziņa par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi””

Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija 14.09.2020. iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 09.07.2020. (VSS-549).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - precizēt nodokļu atvieglojumu apliecību, atmaksāšanas apliecību, pastāvīgās pārstāvniecības nereģistrēšanas apliecību un rezidenta apliecību iesniegšanas termiņu un izskatīšanas kārtību, paredzot, ka noteikumu 1. pielikumu var iesniegt skenētā veidā caur elektronisko deklarēšanas sistēmu un 4. pielikumu aizstāt ar elektronisko formu, tādējādi paātrinot un vienkāršojot iepriekš minēto apliecību pieprasīšanas un saņemšanas procesu.
Dokumenti Uzziņa MK noteikumu projekts Anotācija
Atbildīgā amatpersona A.Birums, Tiešo nodokļu departamenta direktores vietnieks