Valsts kontroles darbības joma:

 • Revīziju veikšana

Valsts kontroles galvenie pasākumi 2021. gadā:

 1. nodrošināt revīziju darbu atbilstoši starptautiskajiem revīziju standartiem un Valsts kontroles darbības stratēģijā 2018. – 2021. gadam noteiktajiem mērķiem un stratēģiskajām prioritātēm:
  • īstenot uz risku analīzi un revidējamo jomu stratēģiskajiem novērtējumiem balstītu revīziju tēmu izvēli, identificējot būtiskus, sabiedrībai nozīmīgus jautājumus, kuru rezultātā būs iespējams sniegt ieteikumus uzlabojumiem, aizvien vairāk resursu novirzot atbilstības un lietderības pārbaudēm visu veidu revīziju ietvaros;
 • veikt finanšu revīzijas par visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu 2020. gada pārskatu sagatavošanas pareizību un finanšu revīziju par Latvijas Republikas 2020. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem, vērtējot atbilstības jautājumus (pasākumu, aktivitāšu, darījumu vai rīcības atbilstība tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem, valstiski vai starptautiski atzītai praksei un nozares standartiem);
 • veikt atbilstības, lietderības un apvienotās (atbilstības / lietderības) revīzijas par tēmām, kas saistītas ar valsts fiskālās politikas principu ievērošanu, valsts un pašvaldību funkciju vai pasākumu īstenošanu, veikto reformu un jaunu politiku īstenošanu, valsts pārvaldes institūciju un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbības efektivitāti un to pārvaldības jautājumiem, pašvaldības darbības tiesiskumu un efektivitāti, kā arī pārbaudes par Covid-19 seku novēršanai novirzītā finansējuma izlietojumu;
  • novērtēt revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ietekmi: valsts budžeta izdevumu  samazinājumu / ieņēmumu palielinājumu, ieguvumus iedzīvotājiem (pakalpojumu pieejamība, maksa par pakalpojumiem utml.), kā arī uzraudzīt ieteikumu ieviešanu;
  • veikt revīzijas katrā pašvaldībā vismaz vienu reizi trīs gados, sniedzot sabiedrībai savlaicīgu un regulāru pārliecību par finanšu līdzekļu izlietojuma likumību un lietderību iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā, kā arī veicinot iedzīvotājiem sniegto pašvaldību pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un izmaksu samērīgumu;
  • veikt revīzijas, reaģējot uz aktuālajiem notikumiem valstī, par atsevišķiem būtiskiem darījumiem, attīstības pasākumiem vai projektiem;
 1. stiprināt valsts un pašvaldību amatpersonu atbildību par pieņemto lēmumu tiesiskumu un pamatotību:
  • sniegt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un nodrošināt atbalstu tiesībaizsardzības iestādēm revīzijas materiālu izskatīšanā, veicinot vispusīgu revīzijās konstatēto pārkāpumu izvērtēšanu un ar tiem saistīto tiesisko seku izpratni;
  • izvērtēt tiesībaizsardzības iestāžu pieņemtos lēmumus un nepamatotu lēmumu gadījumos vērsties pie augstākas amatpersonas, lai nodrošinātu nepilnību novēršanu procesa virzītāja darbībā;
  • izvērtēt revidējamās vienības vai tās augstākās iestādes pieņemtos lēmumus par personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem, lai panāktu vispusīgas pārbaudes un atbilstošu tiesību normu interpretēšanu par revīzijās konstatētajiem pārkāpumiem un atbildīgo personu saukšanu pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības;
  • īstenot Valsts kontroles likumā paredzētās tiesības un nodrošināt procesu virzību saistībā ar revīzijās konstatēto nelikumīgas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu piedziņu gadījumos, ja radītā kaitējuma novēršanu nepamatoti nenodrošina pārkāpēju pārraugošā amatpersona vai iestāde;
 2. īstenot starptautiskās sadarbības pasākumus:
 3. veicināt labas pārvaldības principu ievērošanu publiskajā sektorā:
 1. noteikt Valsts kontroles stratēģiskos mērķus, prioritātes un plānotos rezultātus turpmākajiem četriem gadiem, izstrādājot Valsts kontroles darbības stratēģiju 2022.–2025. gadam.

Valsts kontroles kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(fakts)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2022. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

177

180

180

180

180

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

177

180

180

180

180

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

1.

Valsts kontroles (VK) revīziju rezultātu ietekmes stiprināšana efektīvas, atbildīgas, pārredzamas publiskās pārvaldes attīstībai

378 388

378 388

361 888

MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts

Valsts kontrole, pildot Revīzijas pakalpojumu likumā noteikto mandātu un nosakot vienotus revīziju standartus visa publiskā sektora revīzijām, savas darbības rezultātā sniedz ieteikumus ar iespējami lielāku vērtību publiskā sektora darbības pilnveidošanai.

Paaugstināta Valsts kontroles revīzijas personāla kvalifikācija

Apmācīti un sertificēti Valsts kontroles revidenti (skaits)

20

20

0

Lietderības, atbilstības un apvienotajām revīzijām novirzīto resursu īpatsvars no kopējā revīzijās patērētā laika (%)

40

54

55

01.00.00 Valsts kontrole

Kopā

378 388

378 388

361 888