Valsts kontroles darbības joma:

 • Revīziju veikšana

Valsts kontroles galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. nodrošināt revīziju darbu atbilstoši starptautiskajiem revīziju standartiem un Valsts kontroles darbības stratēģiskajam mērķim un darbības virzieniem:
 • veikt finanšu revīzijas par visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu 2021. gada pārskatu sagatavošanas pareizību un finanšu revīziju par Latvijas Republikas 2021. gada saimnieciskā gada pārskatu, optimizējot pieeju revīziju veikšanai, vērtējot atbilstības jautājumus (pasākumu, aktivitāšu, darījumu vai rīcības atbilstība tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem, valstiski vai starptautiski atzītai praksei un nozares standartiem) un sniedzot novērtējumu par ministrijām un centrālajām valsts iestādēm piešķirtā budžeta izlietojumu;
 • veikt atbilstības, lietderības un apvienotās (atbilstības / lietderības) revīzijas par tēmām, kas saistītas ar valsts un pašvaldību funkciju vai pasākumu īstenošanu, reformu īstenošanu, iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamību sabiedrībai būtiskās jomās, valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību darbības tiesiskumu un efektivitāti, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību, publiskā sektora nekustamo īpašumu pārvaldību;
  • pilnveidot risku vērtēšanas un revīziju tēmu izvēles sistēmu, kas ļautu noteikt sabiedrībai aktuālas, sistēmiskas, horizontālas (starpnozaru) un ilgtermiņa ietekmi radošas revīziju tēmas, un revīziju rezultātā sniegt visaptverošu pētāmā jautājuma analīzi un ieteikumus ar augstu pievienoto vērtību;
  • novērtēt revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ietekmi: valsts budžeta izdevumu  samazinājumu / ieņēmumu palielinājumu, ieguvumus iedzīvotājiem (pakalpojumu pieejamība, maksa par pakalpojumiem u.c.), kā arī uzraudzīt ieteikumu ieviešanu;
  • veikt revīzijas, reaģējot uz aktuālajiem notikumiem valstī, par atsevišķiem būtiskiem darījumiem, attīstības pasākumiem vai projektiem;
 1. sniegt tiesībaizsardzības iestādēm, revidējamām vienībām vai to augstākajām iestādēm informāciju par revīzijās konstatētajiem pārkāpumiem, veicinot vispusīgu revīzijās konstatēto pārkāpumu izvērtēšanu un īstenot Valsts kontroles likumā paredzētās tiesības saistībā ar revīzijās konstatēto nelikumīgas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu piedziņu gadījumos, ja radītā kaitējuma novēršanu nepamatoti nenodrošina pārkāpēju pārraugošā amatpersona vai iestāde;
 2. īstenot starptautiskās sadarbības aktivitātes, piedaloties Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI), Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) un Kontaktu komitejas darba grupās, kā arī divpusējas un daudzpusējas sadarbības projektos ar citu valsts augstākajām revīzijas iestādēm, veicinot pieredzes un labās prakses apmaiņu;
 3. veicināt Valsts kontroles profesionālās kapacitātes paaugstināšanu,  turpinot Valsts kontroles revidentu sertifikāciju revidentu zināšanu un prasmju apliecināšanai Valsts kontroles revīziju veikšanai;
 4. īstenot Valsts kontroles darbības stratēģijā 2022. – 2025. gadam paredzētos pasākumus un sasniegt noteiktos rezultātus, vienlaicīgi ņemot vērā iespējamību, ka galvenie pasākumi 2022. gadā un sasniedzamie rezultāti var tikt pārskatīti darbības stratēģijas izstrādes gaitā līdz 2021. gada beigām.

Valsts kontroles kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

Valsts kontroles kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

 Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(fakts)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

177

180

180

180

180

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

177

180

180

180

180

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

 

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

      Darbības rezultāts

               Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Valsts kontroles (VK) kapacitātes stiprināšana publiskā sektora revīzijās

410 750

350 750

350 750

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Novirzīt revīzijām pieejamos resursus aizvien vairāk atbilstības un lietderības pārbaudēm visu veidu revīziju ietvaros, veiks atbilstības, lietderības un apvienotās revīzijas sabiedrībai nozīmīgās jomās, revīziju rezultātā veicināt efektīvu, atbildīgu, sabiedrības interesēm atbilstošu un caurskatāmu publiskā sektora institūciju darbību

410 750

350 750

350 750

Stiprināta Valsts kontroles kapacitāte atbilstības, lietderības un apvienoto revīziju veikšanai

Lietderības, atbilstības un apvienotajām revīzijām novirzīto resursu īpatsvars no kopējā revīzijās patērētā laika (%)

54

55

56

Neatkarīgs starptautisks Valsts kontroles darbības izvērtējums (Peer review) (skaits)

1

-

-

01.00.00 Valsts kontrole