Veselības ministrijas darbības jomas:

 • Veselības aprūpes joma
 • Sabiedrības veselības joma
 • Farmācijas joma
 • Nozaru vadība un politikas plānošana

Veselības ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

 1. īstenot 2017. gadā uzsāktos un 2018. – 2020. gados turpinātos veselības reformas pasākumus, tai skaitā:
 • veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu;
 • onkoloģisko saslimšanu savlaicīgas diagnostikas un ārstēšanas pieejamības nodrošināšanu;
 • infekcijas slimību izplatības mazināšanu;
 • primārās veselības aprūpes sistēmas kvalitātes un pieejamības uzlabošanu;
 • kardiovaskulāro slimību ārstēšanas nodrošināšanu;
 • ārstniecības iestāžu līmeņu reformu un slimnīcu sadarbības modeļa pilnveidi;
 • veselības aprūpes pakalpojumu stratēģiskā iepirkuma veikšanu, palielinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu skaitu, kuri tiek iegādāti stratēģiskā iepirkuma ietvaros.
 1. veselības sistēmas noturības un pieejamības stiprināšanai papildus veselības reformas ietvaros plānoti šādi pasākumi:
 • atalgojuma palielinājuma nodrošināšana;
 • konkurētspējīga ārstniecības personu atalgojuma modeļa izstrādāšana un ieviešana;
 • ārstniecības personu piesaiste reģioniem, ārstniecības personu kvalifikācijas uzlabošana un uzturēšana, izmantojot ES fondu finansējumu;
 • ārstu kompetenču pārskatīšana un aktualizēšana atbilstoši pēdējām tendencēm veselības nozarē;
 • konceptuāli risinājumi māsas profesijas turpmākajai attīstīšanai; 
 • medicīnas izglītības sistēmas attīstības modeļa koncepcijas izstrāde (tai skaitā datu bāzes pilnveide un simulācijas visu līmeņu izglītības posmos);
 • turpināt E-veselības sistēmas attīstību, tai skaitā izmantojot ES fondu finansējumu;
 • turpināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, tai skaitā izmantojot ES fondu finansējumu;
 • turpināt  veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcijas ieviešanu;
 • medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana;
 • turpināt zāļu pieejamības un farmaceitiskās aprūpes uzlabošanu iedzīvotājiem;
 • turpināt darbu pie pacientu pieredzes monitoringa sistēmas izveides Latvijā;
 •  pabeigt darbu pie sabiedrības veselības un aprūpes politikas 2021.-2027. gadam un ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu plānošanas;
 • īstenot pasākumus antimikrobiālās rezistences ierobežošanai.

Veselības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 720,7

4 714

4 713

4 704

4 704

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 708,7

4 702

4 701

4 701

4 701

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

12

12

12

3

3

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana1

176 697 347

176 697 347

176 697 347

MK 22.09.2020.  sēdes prot. Nr.55 38.§ 

3.punkts

 

 

Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām

     Palielināta ārstniecības personu darba samaksa

Ārstniecības personu darba samaksas pieaugums, %

25,39

25,39

25,39

Nodrošināts ārstniecības personu darba samaksas pieaugums 2020. gada līmenī, %

100,0

100,0

100,0

02.04.00 Rezidentu apmācība

7 313 139

7 313 139

7 313 139

33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

28 154 069

28 154 069

28 154 069

33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

5 940 771

5 940 771

5 940 771

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

40 437 561

40 437 561

40 437 561

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

49 571 524

49 571 524

49 571 524

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

26 045 957

26 045 957

26 045 957

39.03.00 Asins un asins komponentu nodrošināšana

904 175

904 175

904 175

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

15 674 046

15 674 046

15 674 046

39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze

959 017

959 017

959 017

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

210 136

210 136

210 136

46.01.00 Uzraudzība un kontrole

1 047 873

1 047 873

1 047 873

46.03.00 Slimību profilakses nodrošināšana

439 079

439 079

439 079

2.

Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku (MK rīk. Nr. 17)

1 301 552

1 301 552

1 301 552

MK 22.09.2020.  sēdes prot. Nr.55 38.§ 

3.punkts

 

Nodrošināt  Rīgas Stradiņa universitātes un Sarkanā Krusta medicīnas koledžas akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšanu  

02.03.00  Augstākā medicīnas izglītība

3.

Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai (Veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu līdzmaksājumu kompensācija, ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija) nodrošināšana trūcīgām pilngadīgām personām saistībā ar trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu)

1 582 480

1 361 437

1 151 550

MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 

3.punkts

 

 

Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību trūcīgām pilngadīgām personām

33.03.00  Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

972 937

837 036

707 994

33.14.00  Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

214 963

184 937

156 426

33.16.00  Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

51 245

44 087

37 290

33.17.00  Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

239 337

205 906

174 163

33.18.00  Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

103 998

89 471

75 677

4.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

27 429

40 235

40 235

MK 22.09.2020.  sēdes prot. Nr.55 38.§ 

3.punkts

 

Nodrošināt pedagogu darba samaksas paaugstināšanu Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un   VSIA „Bērnu klīniska universitātes slimnīca”, kur tiek īstenots interešu izglītības darbs ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem

02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība

13 402

19 358

19 358

33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

14 027

20 877

20 877

5.

Vēža skrīninga uzlabošana un medikamentu pieejamība onkoloģiskiem pacientiem

1 800 000

2 600 000

2 450 000

 

Priekšlikums Nr.117 un Nr.90 2.lasījumam

Nodrošināt vēža skrīninga pakalpojumu uzlabojumus un medikamentu pieejamību onkoloģiskiem pacientiem

Uzlabots prostatas vēža skrīnings

Izmeklēto vīriešu skaits ar PSA (prostata specifiskais antigēns) noteikšanu

108 156

108 156

108 156

33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

109 390

109 390

109 390

Uzlabota dzemdes kakla vēža skrīninga diagnostika

Sieviešu skaits, kurām veikta šķidruma citoloģija

39 477

10 189

10 189

Sieviešu skaits, kurām veikts primārais HPV (cilvēka papilomas vīruss) skrīnings

-

54 361

54 361

Noteiktas gēnu mutācijas pacientiem ar plaušu vēzi

Izmeklēto pacientu skaits ar gēnu mutācijas tehnoloģiju

558

893

940

33.16.00  Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

544 099

703 422

728 422

Uzlabota inovatīvo medikamentu pieejamība onkoloģiskiem pacientiem

Ārstēto pacientu skaits

49

77

70

33.03.00  Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

1 146 511

1 787 188

1 612 188

6.

E-veselības uzlabošana un attīstība

1 000 000

700 000

300 000

Priekšlikums Nr.124 un Nr.97 2.lasījumam

Nodrošināt Valsts informācijas sistēmas "Vienotās veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma" (E-veselība) attīstību

Attīstītas,  uzlabotas vai ieviestas jaunas e-veselības sistēmas funkcionalitātes

7

7

4

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

7.

Slimību profilakses un kontroles centra vispārējās kapacitātes attīstīšana un kontaktpersonu identificēšanas un informēšanas tehnoloģiskā risinājuma ieviešana, uzturēšana

483 364

413 708

413 680

Priekšlikums Nr.125 un Nr.98 2.lasījumam

Nodrošināt Slimību profilakses un kontroles centra vispārējās kapacitātes attīstīšanu un kontaktpersonu identificēšanas un informēšanas tehnoloģiskā risinājuma ieviešanu, uzturēšanu

Pilnveidota un attīstīta Slimību profilakses un kontroles centra kapacitāte, t.sk. nostiprinātas epidemioloģiskā dienesta darbības infekciju slimību uzraudzībā, epidemioloģiskajā izlūkošanā un pretepidemijas pasākumu organizēšanā

Jauna risinājuma izstrāde kontaktpersonu identifikācijai un informēšanai, %

100

100

100

Slimību profilakses un kontroles centra izmantotā infekcijas slimību reģistrācijas un uzskaites rīka VISUMS pilnveide, %

50

100

100

Vakcinācijas uzraudzības sistēmas pilnveide, %

80

100

100

46.03.00 Slimību profilakses nodrošināšana

Kopā

182 892 172

183 114 279

182 354 364

-

Piezīmes.      
 1Darba samaksas pieaugums tai skaitā tiek plānots arī ārstniecības iestāžu ārstniecības un aprūpes procesu atbalsta personālam, kuri ir tieši un/vai netieši iesaistīti veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā.