Veselības ministrijas darbības jomas:

 • Veselības aprūpes joma
 • Sabiedrības veselības joma
 • Farmācijas joma
 • Nozaru vadība un politikas plānošana

Veselības ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. īstenot 2017. gadā uzsāktos un 2018. – 2021. gados turpinātos veselības reformas pasākumus, tai skaitā:
 • veselības aprūpes pakalpojumu un zāļu pieejamības nodrošināšanu; 
 • attīstīt veselības aprūpi onkoloģijā, t.sk. hematoonkoloģijā, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, sekmēt audzēju agrīnu diagnostiku un mūsdienīgu to ārstēšanu, balstoties uz personalizētas medicīnas principiem;
 • attīstīt veselības aprūpi psihiatrijā, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un zāļu terapijas iespējas agrīnai diagnostikai un labākiem ārstēšanas rezultātiem;
 • attīstīt reto slimību pacientu veselības aprūpi, uzlabojot diagnostiku, zāļu terapijas iespējas un pakalpojumu pieejamību agrīnai diagnostikai un labākiem ārstēšanas rezultātiem;
 • attīstīt paliatīvās aprūpes pakalpojumus un uzlabot to pieejamību;
 • attīstīt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un uzlabot pieejamību;
 • infekcijas slimību izplatības mazināšanu; 
 • primārās veselības aprūpes stiprināšanu, kvalitātes un pieejamības uzlabošanu; 
 • pilnveidot stacionāro pakalpojumu sniedzēju aprūpes līmeņu struktūru, slimnīcu sadarbības modeli; 
 • veselības aprūpes pakalpojumu stratēģiskā iepirkuma veikšanu, palielinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu skaitu, kuri tiek iegādāti stratēģiskā iepirkuma ietvaros. 
 1. veselības sistēmas noturības un pieejamības stiprināšanai papildus veselības reformas ietvaros plānoti šādi pasākumi:
 • konkurētspējīga ārstniecības personu atalgojuma modeļa izstrādāšana un ieviešana;
 • ārstniecības personu piesaiste reģioniem, ārstniecības personu kvalifikācijas uzlabošana un uzturēšana, izmantojot ES fondu finansējumu; 
 • ārstu kompetenču pārskatīšana un aktualizēšana atbilstoši pēdējām tendencēm veselības nozarē; 
 • konceptuāli risinājumi māsas profesijas turpmākajai attīstīšanai;  
 • medicīnas izglītības sistēmas attīstības modeļa koncepcijas izstrāde (tai skaitā datu bāzes pilnveide un simulācijas visu līmeņu izglītības posmos); 
 • attīstīt pacienta elektronisko veselības karti digitālās veselības platformā, pārrobežu  veselības datu apmaiņu; 
 • turpināt  veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcijas ieviešanu; 
 • īstenot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, tai skaitā izmantojot ES fondu finansējumu; 
 • uzlabot aptieku pakalpojumu pieejamību un attīstīt farmaceitisko aprūpi;
 • pārskatīt un pilnveidot medikamentu un medicīnisko ierīču  kompensācijas principus;
 • attīstīt ar zālēm nesaistītu medicīnisko tehnoloģiju novērtēšanu;
 • paplašināt centralizēti iepērkamo zāļu un medicīnas preču veidus, veicināt slimnīcu kopīgos iepirkumus;
 • nodrošināt Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanu un mērķu sasniegšanu  veselības nozarē;
 • izstrādāt nosacījumus ES struktūrfondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ieviešanai veselības nozarē un uzsākt projektu īstenošanu;
 • īstenot pasākumus vakcinācijas aptveres, t.sk. pret Covid-19, palielināšanai sabiedrībā;
 • īstenot pasākumus antimikrobiālās rezistences ierobežošanai. 

Veselības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro 

Veselības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 713,3

4 713

4 704

4 704

4 704

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 701,3

4 701

4 701

4 701

4 701

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

12

12

3

3

3

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

33 945 163

33 945 163

33 945 163

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

 

 

 

Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām

33 945 163

33 945 163

33 945 163

     Palielināta ārstniecības personu darba samaksa

Ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksas, kas noteikta MK 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555, pieaugums (%)

5,42

5,42

5,42

Ārstniecības un pacientu aprūpes personu darba samaksas, kas noteikta MK 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555, pieaugums (%)

5,91

5,91

5,91

Ārstu un funkcionālo speciālistu zemākās mēnešalgas pieaugums (%)

4,4

4,4

4,4

Ārstniecības un pacientu aprūpes personu zemākās mēnešalgas pieaugums ( %)

4,74

4,74

4,74

02.04.00 Rezidentu apmācība

1 145 722

1 145 722

1 145 722

33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

6 761 592

6 761 592

6 761 592

33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

1 169 238

1 169 238

1 169 238

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

8 082 927

8 082 927

8 082 927

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

8 653 015

8 653 015

8 653 015

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

4 728 885

4 728 885

4 728 885

39.03.00 Asins un asins komponentu nodrošināšana

112 617

112 617

112 617

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

2 923 357

2 923 357

2 923 357

39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze

125 062

125 062

125 062

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

39 100

39 100

39 100

46.01.00 Uzraudzība un kontrole

139 123

139 123

139 123

46.03.00 Slimību profilakses nodrošināšana

64 525

64 525

64 525

2.

Darba samaksas nodrošināšana rezidentiem, kuru rezidentūras studijas netiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem

5 601 056

5 601 056

5 601 056

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

 

Nodrošināt  darba samaksu pilnā apjomā rezidentiem, kuru rezidentūras studijas netiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem

5 601 056

5 601 056

5 601 056

Darba samaksa pilnā apjomā rezidentiem, kuru rezidentūras studijas netiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem nepieciešamā papildu finansējuma nodrošināšana (skaits)

200

200

200

02.04.00 Rezidentu apmācība

3.

Rezidentu apmācības nodrošināšana

266 735

1 257 676

2 218 495

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

Nodrošināt  valsts budžeta vietu skaita pieaugumu rezidentūrā

266 735

1 257 676

2 218 495

Papildu uzņemti rezidenti (skaits)

30

30

30

02.04.00 Rezidentu apmācība

4.

Konceptuālā ziņojuma “Pa māsas profesijas turpmāko attīstību” ieviešana

851 112

851 112

851 112

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

Nodrošināt  Rīgas Stradiņa universitātē no valsts budžeta apmaksāto vietu skaitu četru gadu bakalaura studiju programmā “Māszinības” atbilstoši kopējam vidējam valsts apmaksāto studiju vietu skaitam (studiju vietām, kuras līdz šim īstenotas koledžās, nodrošināts 4. studiju gads)

851 112

851 112

851 112

Nodrošināts  no valsts budžeta apmaksāto vietu skaits četru gadu bakalaura studiju programmā "Māszinības” atbilstoši kopējam vidējam valsts apmaksāto studiju vietu skaitam (studiju vietām, kuras līdz šim īstenotas koledžās, nodrošināts 4. studiju gads) ar 100% koeficientu (skaits) 

513

513

513

02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība

5.

Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošana, tai skaitā aprīkojums BKUS, RAKUS, PSKUS

49 844 124

30 000 000

30 000 000

 

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

Nodrošināt onkoloģiskiem pacientiem kvalitatīvu ambulatoro un stacionāro veselības aprūpi, pēc iespējas novēršot pacientu veselības stāvokļa pasliktināšanos, darbspēju samazināšanos un invaliditātes iestāšanos

49 844 124

30 000 000

30 000 000

 

Uzlabota pieejamība CPV (cilvēka papilomas vīruss) skrīningam kā primārās skrīninga testam sievietēm no 30 gadu vecuma

                Sieviešu atsaucība (%)

50,0

50,0

50,0

33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

520 000

520 000

520 000

Pieejama pozitronu emisijas tomogrāfija ar datortomogrāfiju (PET/CT), kurām ir rekomendēts PET/CT izmeklējums pēc NCCN (Nacionālais visaptverošais vēža tīkls (The National Comprehensive Cancer Network)) vadlīnijām

              Pacienti, kas saņem pakalpojumu (skaits)

403

403

403

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

7 585 379

7 585 379

7 685 379

Investīcijas BKUS, RAKUS un PSKUS

Medicīnas iekārtu iegāde RAKUS  veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas īstenošanai (skaits)

96

-

-

Medicīnas iekārtu iegāde PSKUS veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas īstenošanai (skaits)

4

-

-

Medicīnas iekārtu iegāde BKUS veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas īstenošanai (skaits)

3

-

-

Vēža reģistra  un tā funkcionalitāšu izstrāde un ieviešana RAKUS (skaits)

1

-

-

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs (Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā)

19 844 124

-

-

Nodrošināta iespēja pacientiem veikt stacionāri stereotaktiskās staru terapijas/radioķirurģijas pakalpojumus

Pacienti, kuri saņems pakalpojumu (skaits)

60

60

60

33.18.00  Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

1 717 993

1 717 993

1 717 993

Uzlabota inovatīvo medikamentu pieejamība onkoloģiskiem pacientiem

Pacienti, kuriem nodrošināti jauni medikamenti onkoloģiskās inovatīvās terapijas uzsākšanai (skaits)

381

381

381

Pacienti, kuriem nodrošināti nepieciešamie medikamenti onkoloģiskās inovatīvās terapijas turpināšanai  (terapija uzsākta 2018. gadā) (skaits)

658

658

658

33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

20 176 628

20 176 628

20 076 628

6.

Pasākumi, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada COVID-19 pandēmija

5 000 000

5 000 000

5 000 000

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

Nodrošināt psiholoģiskās palīdzības un psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību

5 000 000

5 000 000

5 000 000

        Uzlabota pacientu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem aprūpe ģimenes ārstu praksēs

Ģimenes ārstu apmeklējumi (skaits)

35 676

35 676

35 676

33.14.00  Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

390 142

390 142

390 142

        Sniegtas valsts apmaksātās klīniskā un veselības psihologa konsultācijas

Sniegtās konultācijas (skaits)

58 696

58 696

58 696

Stiprinātas psihiatru prakses, uzlabota psihiskās veselības aprūpes pieejamība

2021. gada piešķirto papildu slodžu apmaksas turpināšana un slodžu skaita palielināšana Psihiatra kabinetā  (psihiatram, bērnu psihiatram, psihologam/psihoterapeitam, māsai, funkcionālajam speciālistam) (skaits)

29,5

29,5

29,5

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

4 609 858

4 609 858

4 609 858

7.

Līdzmaksājuma kompensācija personām ar 2.grupas invaliditāti (Veselības aprūpes finansēšanas likuma normas ar 01.01.2022.)

8 169 627

8 169 627

8 169 627

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

 

Nodrošināt pacienta līdzmaksājuma kompensāciju pacientu grupai – “Persona ar 2. grupas invaliditāti”

8 169 627

8 169 627

8 169 627

Īstenot Veselības aprūpes finansēšanas likuma normas ar 01.01.2022.

Unikālie pacienti ar pacientu grupu – “Persona ar 2. grupas invaliditāti” (skaits)

137 116

137 116

137 116

33.14.00  Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

624 825

624 825

624 825

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

2 215 289

2 215 289

2 215 289

33.17.00  Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

1 438 969

1 438 969

1 438 969

33.18.00  Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

3 890 544

3 890 544

3 890 544

8.

 

 

Ierīču insulīna pastāvīgai ievadīšanai bērniem nodrošināšana

428 010

428 010

428 010

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

 

 

Nodrošināt insulīna sūkņu iegādi  bērniem mūsdienīgai pirmā tipa cukura diabēta ārstēšanai

428 010

428 010

428 010

     Nodrošināta insulīna sūkņu iegāde bērniem mūsdienīgai pirmā tipa cukura diabēta ārstēšanai

Bērni ar diagnozi “Insulīnatkarīgs cukura diabēts”, kuriem nodrošināta insulīna pastāvīga ievade (skaits)

198

198

198

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

9.

Veselības pakalpojumu palielināšana (t.sk. retās slimības u.c.)

5 372 950

5 472 961

5 454 455

 

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

 

Paplašināt personām ar retām slimībām ārstēšanai paredzamo medikamentu klāstu tajās diagnozēs, kur ir augsta medicīniskā nepieciešamība, tai skaitā pacientiem ar cistisko fibrozi un x hromosomas rahītu

5 372 950

5 472 961

5 454 455

 

Uzlabota medikamentu pieejamība reto slimību pacientiem

Papildu pacienti, kuri saņem medikamentus (skaits)

22

23

23

33.12.00 Reto slimību ārstēšana

4 367 143

4 467 154

4 448 648

Uzlabota laboratorisko izmeklējumu pieejamība reto slimību pacientiem

Papildu nodrošinātie izmeklējumi (skaits)

600

600

600

33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

613 020

613 020

613 020

Kohleāro implantu ārējas daļas nomaiņa pacientiem virs 18 gadiem reizi 8 gados

Pacienti, kuri saņem Kohleāro implantu (skaits)

38

38

38

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

392 787

392 787

392 787

10.

Nodrošināt jaunas personu grupas – vakcināciju pret sezonālo gripu

1 826 919

1 826 919

1 826 919

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

 

Nodrošināt pretgripas vakcinācijas aptveri valstī, nodrošinot 100% valsts apmaksātas pretgripas vakcīnas saņemšanu riska grupām (ārstniecības personām, sociālās aprūpes centru klientiem un darbiniekiem, senioriem, kas vecāki par 65 gadiem, personām ar hroniskām saslimšanām)

1 826 919

1 826 919

1 826 919

Pretgripas vakcinācijas aptveres palielināšana riska grupās (skaits)

196 255

196 255

196 255

33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde

11.

Kapacitātes stiprināšana nozares izaicinājumu un krīzes situāciju pārvarēšanai

1 488 596

1 488 596

1 488 596

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

 

 

 

 

Nodrošināt Veselības ministrijas un tās padotības iestāžu (Nacionālā veselības dienesta un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja) amatpersonām (darbiniekiem)  darba samaksas  pieaugumu funkciju izpildei

1 488 596

1 488 596

1 488 596

Īstenots Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbiniekiem  darba samaksas pieaugums

Mēnešalgas pieaugums vidēji pret 2021. gadu (%)

30

30

30

06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

173 342

173 342

173 342

Īstenots Nacionālā veselības dienesta amatpersonām (darbiniekiem)  darba samaksas pieaugums

Mēnešalgas pieaugums vidēji pret    2021. gadu (%)

20

20

20

            Atvaļinājumu pabalsta nodrošinājums (%)

100

100

100

  Ikgadējās darbības novērtējuma prēmijas       nodrošinājums (%)

100

100

100

            Piemaksu palielinājums  (%)

6,8

6,8

6,8

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

596 866

596 866

596 866

      Īstenots Veselības ministrijas  amatpersonām (darbiniekiem)  darba samaksas pieaugums

Mēnešalgas pieaugums, nodrošinot maksimālo apmēru atbilstoši MK 2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr. 66 (%)

100

100

100

Atvaļinājumu pabalstu palielinājums pret 2021. gadu (%)

10

10

10

Piemaksu palielinājums (%)

10

10

10

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

718 388

718 388

718 388

12.

Bērniem ar autiskā spektra traucējumiem apmaksātu pakalpojumu nodrošināšana un epidurālās anestēzijas pieejamības dzemdību procesā nodrošināšana

2 226 567

2 251 186

2 283 143

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

 

Nodrošināt bērniem ar autiskā spektra traucējumiem apmaksātus pakalpojumus un epidurālo anestēziju dzemdību procesā

2 226 567

2 251 186

2 283 143

Nodrošināta autiskā spektra traucējumu diagnostika bērniem

Autiskā spektra traucējumu diagnostikas pakalpojumi bērniem (skaits)

814

914

1 044

Nodrošināta psihosociālā rehabilitācija (agrīnā intervence) bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Izveidoto psihologu un funkcionālo speciālistu kabinetu, kur tiks nodrošināta agrīnā intervence bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, īpatsvars (%)

100

100

100

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

846 682

871 301

903 258

Nodrošināta epidurālā anestēzija dzemdību procesā

Sievietes, kas saņem epidurālo anestēziju dzemdību procesā (skaits)

7 930

7 930

7 930

33.17.00  Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

1 379 885

1 379 885

1 379 885

13.

Valsts apmaksātās medicīniskās apaugļošanas programmas paplašināšana/Pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību aprūpes monitoringa sistēmas izveide, bērna aprūpes pakalpojumu groza un apmaksas nosacījumu pārskatīšana

670 000

850 000

850 000

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

 

Paplašināt valsts finansētās neauglības ārstēšanas programmas tvērumu

670 000

850 000

850 000

Palielinās medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu skaits

Papildu apmaksātie medicīniskās apaugļošanas pakalpojumi (tai skaitā medikamenti) (skaits)

212

269

269

33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

260 940

332 340

332 340

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

409 060

517 660

517 660

 

14.

 

Kapitālieguldījumi un investīcijas Veselības ministrijas padotības iestādēs un BKUS investīcijas

4 697 725

-

-

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

Nodrošināta Veselības ministrijas padotības iestāžu (Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja, Valsts asinsdonoru centra,  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra, Nacionālā veselības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra) funkciju, uzdevumu pilnvērtīga un savlaicīga izpilde.

Nodrošināta BKUS medicīnas iekārtu modernizēšana, kapacitātes paaugstināšana pakalpojumu pieejamības uzlabošana

4 697 725

-

-

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja apsardzes sistēmas modernizācija un publisko programmu un muzejpedagoģisko nodarbību telpu kapitālais remonts un tehniskā aprīkojuma iegāde

Apsardzes sistēmas modernizācija (skaits)

1

-

-

Publisko programmu un muzejpedagoģisko nodarbību telpu kapitālais remonts (skaits)

1

-

-

Tehniskā aprīkojuma iegāde (skaits)

61

-

-

06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

144 940

-

-

Donoru autobusa iegāde,  asins kabinetu integrācija vienotā ProSang informācijas sistēmā, Asins komponentu izsekojamības sistēmas darbību un temperatūras monitoringa sistēmas asins komponentu uzglabāšanai darbību īstenošana

Donoru autobusa iegāde (skaits)

1

-

-

Asins kabinetu integrācija vienotā ProSang informācijas sistēmā (skaits)

1

-

-

Asins komponentu izsekojamības sistēmas darbības nodrošināšana (skaits)

1

-

-

Temperatūras monitoringa sistēmas asins komponentu uzglabāšanai darbības īstenošana (skaits)

1

-

-

39.03.00 Asins un asins komponentu nodrošināšana

1 038 197

-

-

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam dekontaminācijas telpu izveide katrā brigāžu atbalsta centrā, pacientiem droša un kvalitatīva neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojuma nodrošināšana un pasākuma “NMP dienesta Operatīvās vadības centra nepārtrauktas darbības nodrošināšana ikdienā un ārkartējās situācijas gadījumos, tai skaitā COVID-19 apstākļos” īstenošana

Moduļu tipa vagoniņu iegāde dekontaminācijas telpu nodrošināšanai (skaits)

15

-

-

Iegādāti manekeni, lai nodrošinātu pacientiem  drošu un kvalitatīvu neatliekamās medicīniskās palīdzību (skaits)

96

-

-

Uzlabotās Operatīvās vadības centra infrastruktūras īpatsvars (%)

100

-

-

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

1 040 415

-

-

Neatliekamu pasākumu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram pamatfunkciju izpildei - kritiski nepieciešamie pasākumi pamatfunkcijas uzturēšanai esošajā līmenī - rentgenstaru fluorescences analītiskā mikroskopa iegāde un materiāltehniko līdzekļu nodrošināšana  informācijas tehnoloģiju sistēmu darbam (licences, datorkomplekti)

Rentgenstaru fluorescences analītiskā mikroskopa iegāde (skaits)

1

-

-

Materiāltehniko līdzekļu  informācijas tehnoloģiju sistēmu darbam (licences, datorkomplekti) komplektu iegāde (skaits)

32

-

-

39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze

255 985

-

-

Medicīniskās informācijas uzkrāšana un apmaiņa starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām, kā arī informācijas nodrošināšana par personām, kuras ir tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus

Laboratoriju portāla izstrāde/esošo pielāgošana (skaits)

1

-

-

Inovatīvu risinājumu izstrāde veselības aprūpē (skaits)

1

-

-

Vienota tarifikācijas risinājuma izveide (skaits)

1

-

-

Operatīvā datu paneļa (ODP) pielāgošana/ izstrāde (skaits)

1

-

-

Nacionālā veselības dienesta tīkla aparatūras modernizāca /iegāde (skaits)

1

-

-

Vienoto klasifikātoru izstrāde, lai novērstu ar klasifikātoru sinhroinizāciju saistītās problēmas un nodrošinātu vienotu risinājumu klasifikātoru apstrādei (skaits)

1

-

-

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

1 386 127

-

-

Būvdarbu veikšana Slimību profilakses un kontroles centra nomātajā ēkā

Būvdarbu veikšana nomātajā ēkā (skaits)

1

 

 

46.03.00 Slimību profilakses nodrošināšana

432 061

-

-

BKUS stacionāro RTG iekārtu nomaiņa, attiecīgi nodrošinot pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu

Stacionāro RTG iekārtu iegāde (skaits)

2

-

-

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs (Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā)

400 000

-

-

15.

Zemes un nekustāmo īpašumu iegādes investīcijas RAKUS, RPNC un PSKUS

2 219 820

-

-

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

 

Nodrošināt zemes un nekustamo īpašumu iegādes investīcijas RAKUS (1 071 395 euro), RPNC (418 425 euro)  un PSKUS (730 000 euro)

2 219 820

-

-

Iegādāta zeme, lai veicinātu RAKUS infrastruktūras attīstību (ha)

5,8604

-

-

Izbūvētā ceļa garums (metri)

207

-

-

Iegādātas būves veselības aizsardzības vajadzībām, RPNC funkciju nodrošināšanai (skaits)

2

-

-

Zemes gabala iegāde VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” autostāvvietu attīstībai (skaits)

1

-

-

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs (Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā)

16.

Informācijas sistēmas RINA integrācija ar VSAA sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu un NVD starptautiskās sadarbības informācijas sistēmu

80 935

-

-

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

 

Nodrošināt IS RINA integrāciju ar VSAA sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu un NVD starptautiskās sadarbības informācijas sistēmu

80 935

-

-

Attīstīta un ieviesta IS RINA integrācija (skaits)

1

-

-

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

17.

Valsts nozīmes pasākumu nodrošināšana svētvietā Aglonā

28 375

28 375

28 375

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

 

Nodrošināta  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta uzdevumu veikšana Valsts nozīmes pasākumos svētvietā Aglonā

28 375

28 375

28 375

Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana (%)

100,0

100,0

100,0

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

18.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana

11 882

35 646

35 646

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

Nodrošināt pedagogu darba samaksas paaugstināšanu Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un   VSIA “Bērnu klīniska universitātes slimnīca”, kur tiek īstenots interešu izglītības darbs ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem

11 882

35 646

35 646

Nodrošināta pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana

Pedagogu zemākās darba algas likmes pieaugums (%)

8,4

8,4

8,4

02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība

5 720

17 160

17 160

33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

6 162

18 486

18 486

19.

Stipendijas apmēra un skaita palielināšana

311 180

311 180

311 180

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

Nodrošināt stipendijas apmēra un skaita palielināšanu Rīgas Stradiņa universitātē

311 180

311 180

311 180

Stipendijas apmēra palielināšana līdz 140 euro apmērā

Vienas stipendijas apmērs (euro)

140

140

140

02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība

20.

Paliatīvas aprūpes nodrošināšana

4 611 973

4 607 174

4 625 680

MK 24.09.2021.  sēdes prot. Nr.63 1.§ 

2. punkts

 

Nodrošināt visaptverošu, uz pacientu centrētu aprūpi, kas nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu un izmaksu ziņā pieejamus paliatīvās aprūpes pakalpojumus

4 611 973

4 607 174

4 625 680

        Attīstīta un pilnveidota paliatīvās aprūpes pakalpojumu joma, uzlabojot pakalpojuma         pieejamību, kvalitāti un aprūpes nepārtrauktību

                   Pacientu, kuriem ir iespēja saņemt paliatīvās aprūpes pakalpojumus atbilstoši savam veselības stāvoklim katrā veselības aprūpes līmenī, īpatsvars (%)

100,0

100,0

100,0

33.14.00  Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

1 254 980

1 254 980

1 254 980

Palielināts sniegto ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu “Mājas aprūpe” skaits

   Papildu sniegtie pakalpojumi (skaits)

44 801

44 801

44 801

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

287 613

 

282 734

300 903

Pārskatīts aprūpes gultasdienas apmaksas tarifs atbilstoši faktiskajām pakalpojuma izmaksām

 Gadījumu, kad aprūpes gultasdienas tarifs atbilst faktiskajām pakalpojuma izmaksām, īpatsvars (%)

100,0

100,0

100,0

Pārskatīts hroniskās gultasdienas apmaksas tarifs atbilstoši faktiskajām pakalpojuma izmaksām

Gadījumu, kad hroniskās gultasdienas tarifs atbilst faktiskajām pakalpojuma izmaksām, īpatsvars (%)

100,0

100,0

100,0

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

3 069 380

 

3 069 460

3 069 797

21.

Atbalsta sniegšana onkoloģisko pacientu biedrībai “Dzīvības koks”

200 000

-

-

Priekšlikums Nr.193 un Nr.165 2.lasījumam

Nodrošināt finansiālu atbalstu onkoloģisko pacientu biedrībai „Dzīvības koks”,  lai pabeigtu rehabilitācijas centru un tajā varētu uzņemt cilvēkus īstenojot valsts apmaksāto psihosociālās rehabilitācijas programmu “SPĒKA AVOTS” onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem

200 000

-

-

Īstenota valsts apmaksāta psihosociālās rehabilitācijas programma

Valsts apmaksātā psihosociālās rehabilitācijas programma (skaits)

1

-

-

33.20.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām

22.

Atbalsta sniegšana biedrībai “Papardes zieds”

30 000

-

-

Priekšlikums Nr.194 un Nr.166 2.lasījumam

Nodrošināt finansiālu atbalstu biedrībai “Papardes zieds” programmas “Jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem  veselības un tiesību aizstāvība un izglītība” īstenošanai

30 000

-

-

Īstenota programma “Jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem  veselības un tiesību aizstāvība un izglītība”

Īstenota programma (skaits)

1

-

-

33.20.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām

Kopā

127 882 749

102 124 681

103 117 457

-

tai skaitā finansēšanas pozīcijā “Akcijas un  cita līdzdalība pašu kapitālā”

22 463 944

-

-

-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Veselības ministrija 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi šādu izmaiņu budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

netiek plānots finansējums apakšprogrammās - 33.07.00 “Valsts galvoto aizdevumu atmaksa”, 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)”, 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020)” un 69.07.00 “Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”.

izveidota jauna apakšprogramma 33.20.00 “Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām”.