Šis ir paziņojums par personas datu apstrādi, kuru veic Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Reģ. Nr. 90000014724, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālrunis: +371-67095405, e-pasts: pasts@fm.gov.lv (turpmāk – Ministrija) un valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, Reģ. Nr. 40003294758, Vaļņu iela 28, Rīga, LV‑1980, tālrunis: +371‑80002000, e‑pasts: vni@vni.lv (turpmāk – VNĪ), nodrošinot videonovērošanu Ministrijas ēkā, iekšpagalmos, ārējā perimetrā (Smilšu ielā 1, Rīga) (turpmāk – Ministrijas teritorija).

Personas datu pārzinis: videonovērošanas rezultātā iegūtajiem personas datiem ir divi kopīgi pārziņi – Ministrija un VNĪ (turpmāk abi kopā – Pārzinis, mēs). VNĪ nodrošina Ministrijas teritorijas apsaimniekošanu, pamatojoties uz starp Ministriju un VNĪ noslēgtu vienošanos.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.aizsardziba@fm.gov.lv.

Personas datu apstrādes nolūks: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: videonovērošanas rezultātā iegūto personas datu apstrāde ir nepieciešama Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai.

Pārziņa leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta, lai kontrolētu piekļuvi Ministrijas teritorijai, nodrošinātu Ministrijas infrastruktūras, darbinieku un apmeklētāju drošību, tai skaitā novērstu, atklātu un izmeklētu Ministrijas, tā darbiniekiem un apmeklētājiem piederošo priekšmetu zādzības, novērstu vai atklātu fiziskus draudus Ministrijas darbinieku un apmeklētāju drošībai.

Personas datu saņēmēji: videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes nolūkiem, vai arī, lai pārliecinātos, ka videonovērošanas sistēma darbojas. Videonovērošanas ierakstiem bez tiesiskā pamata netiek nodoti trešajai personai, tie var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apsardzes uzņēmumam, kas apstrādā personas datus tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem. Apsardzes uzņēmumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem un līgumu tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.

Personas datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Personas datu glabāšanas termiņš: videonovērošanas ieraksts tiek glabāts 20 dienas no tā izveidošanas dienas, izņemot gadījumus, kad ir konstatēti prettiesiski nodarījumi vai saņemti tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumi, saistībā ar kuriem videonovērošanas ierakstus par noteiktu laika periodu nepieciešams papildus apstrādāt.

Jūsu tiesības: Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzam, iesniegt rakstveida iesniegumu mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Lūdzam ņemt vērā, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams labot Jūsu personas datus un to dzēšanas iespējas ir ierobežotas.

Jums ir tiesība iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par neatbilstošu Jūsu personas datu apstrādi.

Ja Jums ir nepieciešama papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi saistībā ar videonovērošanu Ministrijas teritorijā, lūdzam izmantot zemāk norādīto kontaktinformāciju saziņai ar Pārzini.

Kontaktinformācija: Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālrunis: +371‑67095405, e-pasts: pasts@fm.gov.lv.