Kādi rezultāti?

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Atkalizmantošanas indekss (Palielināta publiskās pārvaldes informācijas pieejamība)

 • 2018 81,0
 • 2023 82,0

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars (% no valsts teritorijas)

 • 2018 81,0
 • 2030 82,0

"Lauku putnu indekss (1999.g. = 100) "

 • 2018 81,0
 • 2020 82,0

Pārstrādāto atkritumu īpatsvars (visu nebīstamo % no gada radītajiem)

 • 2017 81,0
 • 2020 82,0

Stabilizētas kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (Mt CO2 ekvivalenta)

 • 2017 81,0
 • 2020 82,0

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms - NOX (tūkst. t/gadā)

 • 2017 81,0
 • 2020 82,0

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms - SO2 (tūkst. t/gadā)

 • 2017 81,0
 • 2020 82,0

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms - PM2,5 (tūkst. t/gadā)

 • 2017 81,0
 • 2020 82,0

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms -GOS (tūkst. t/gadā)

 • 2017 81,0
 • 2020 82,0

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms - NH3 (tūkst. t/gadā)

 • 2017 81,0
 • 2020 82,0

Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (euro un vienu resursu tonnu)

 • 2017 81,0
 • 2020 82,0

Apglabāto bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums (tūkst. t)

 • 2017 81,0
 • 2020 82,0

Kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (CO2 emisijas apjoms emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas kontrolētajās iekārtās, milj. t/CO2)

 • 2017 81,0
 • 2020 82,0