Kādi rezultāti?

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Atkalizmantošanas indekss (Palielināta publiskās pārvaldes informācijas pieejamība)

 • 2018 1 655
 • 2021 650

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars (% no valsts teritorijas)

 • 2018 18
 • 2030 18

"Lauku putnu indekss (1999.g. = 100) "

 • 2018 99,62
 • 2020 115

Pārstrādāto atkritumu īpatsvars (visu nebīstamo % no gada radītajiem)

 • 2017 56
 • 2020 50

Stabilizētas kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (Mt CO2 ekvivalenta)

 • 2017 11,325
 • 2020 12,2

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms - NOX (tūkst. t/gadā)

 • 2017 37,42
 • 2020 26,66

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms - PM2,5 (tūkst. t/gadā)

 • 2017 17,87
 • 2020 19,25

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms -GOS (tūkst. t/gadā)

 • 2017 38,10
 • 2020 38,11

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms - NH3 (tūkst. t/gadā)

 • 2017 16,52
 • 2020 14,75

Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (euro un vienu resursu tonnu)

 • 2017 511,7
 • 2020 600