Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības jomas:

 • Nozares vadība un politikas plānošana
 • Vides politikas īstenošana
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, Latvijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un vides izpratnes un atbildības motivācijas veidošana sabiedrībā
 • Reģionu attīstības, teritoriālās sadarbības, publisko pakalojumu un IKT politikas īstenošana

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

 1. dabas kapitāla un klimata ilgtspējīga pārvaldība:
  • vides kvalitātes saglabāšana un uzlabošana;
  • ekonomiski efektīva un pārdomāta resursu izmantošana;
  • uz riska izvērtējumu balstīta vides politika;
  • klimata pārmaiņu ierobežošana un pielāgošanās klimata pārmaiņām;
  • bioloģiskās daudzveidības saglabāšana;
 2. pašvaldību un reģionu līdzsvarota attīstība:
  • Administratīvi teritoriālās reformas pabeigšana un iedzīvināšana;
  • līdzsvarota reģionālā attīstība;
  • integrēta teritorijas attīstības plānošana;
  • Latvijas reģionu un pašvaldību starptautiskās konkurētspējas pilnveidošana un sadarbības veicināšana;
 3. digitālā pārvalde – pārmaiņu virzītājs:
  • valsts pakalpojumu pārvaldības un klientu apkalpošanas spēju attīstība;
  • drošs individuāls digitāls aprīkojums un digitālās prasmes;
  • valsts pārvaldes datu un platformu atvēršana;
  • vienota valsts IKT pārvaldība;
  • efektīva nacionālo radiofrekvenču un nacionālās numerācijas izmantošana;
 4. pārvaldes pilnveide:
  • attīstība uz pārmaiņām, t.sk. normatīvisma mazināšana, nulles birokrātija, komunikācija ar sabiedrību, viedā attīstība, centralizācija, videi draudzīga darba vieta un rīcība;
  • cilvēkkapitāls, t.sk. cieņpilna attieksme, ieklausīšanās un uzticēšanās, darbinieku apmācība, pateicības izteikšana, darbinieka iesaiste lēmumu pieņemšanā, piederības sajūtas radīšana, darba un personīgās dzīves sabalansēšana, darba satura pilnveidošana, dalīšanās ar zināšanām, starptautiskā sadarbība.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

995

1024

              1 033

983

952

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

                 862

                 897

                 913

                 912

                 912

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

133

127

120

71

40

Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

 

1.

Latvijas Okupācijas muzeja likumā noteikto būvvaldes funkciju īstenošana

25 181

-

-

MK 05.11.2020. ārkārtas sēdes prot. Nr.68 27.§ 10.p. un priekšlikums Nr.97 2.lasījumam

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Kopā

25 181

-

-