Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības jomas:

 • Nozares vadība un politikas plānošana
 • Vides politikas īstenošana
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, Latvijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un vides izpratnes un atbildības motivācijas veidošana sabiedrībā
 • Reģionu attīstības, teritoriālās sadarbības, publisko pakalojumu un IKT politikas īstenošana

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. dabas kapitāla un klimata ilgtspējīga pārvaldībā:
  • noteikt pasākumus gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanā;
  • izstrādāt pasākumus labas pazemes un virszemes ūdeņu, kā arī jūras vides stāvokļa sasniegšanai;
  • novērst atkritumu rašanos un nodrošināt atkritumu kā resursa racionālu izmantošanu;
  • pilnveidot ietekmes uz vidi novērtējuma politiku, uzlabojot tehnisko noteikumu izsniegšanu un to kontroli būvprojekta ģenerālajā plānā; 
  • paaugstināt iesaistīto pušu izpratni un zināšanu līmeni par augsta riska ķīmisko vielu  identificēšanu un aizvietošanas iespējām;
  • nodrošināt virzību uz klimatneitralitāti 2050. gadā;
  • nodrošināt Modernizācijas fonda ieviešanu Latvijā;
  • īstenot fluorēto siltumnīcefekta gāzu ierobežošanu Latvijā;
  • pabeigt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīkla izveidi;
  • pārskatīt un pilnveidot kompensāciju mehānismu;
 2. pašvaldību un reģionu līdzsvarota attīstībā:
  • izstrādāt nepieciešamos normatīvos aktus un attīstības plānošanas dokumentus; organizēt un koordinēt pasākumus attiecībā uz Administratīvi teritoriālās reformas iedzīvināšanu;
  • turpināt dalību pašvaldību aizdevumu jautājumā;
  • uzraudzīt augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu īstenošanu Covid‑19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kā arī izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai;
  • īstenot pasākumu “Pašvaldību investīciju programma”;
  • sagatavot ES fondu atbalsta pasākumus kompetences celšanai pašvaldībās, lai risinātu uzņēmējdarbības, demogrāfijas un klimata izaicinājumus integrētā veidā;
  • nodrošināt Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas finansēto reģionālās attīstības un pārrobežu sadarbības atbalsta pasākumu plānošanu, ierosināšanu, vadību un koordināciju Latvijā;
  • nodrošināt EEZ finanšu instrumenta reģionālās attīstības un starptautiskās sadarbības atbalsta pasākumu vadību un ieviešanu;
 3. digitālajā pārvaldē – pārmaiņu virzītājs:
  • pilnveidot informācijas sabiedrības un digitālās transformācijas attīstību;
  • nodrošināt vienotu fizisko personu elektroniskās identifikācijas ieviešanu;
  • nodrošināt valsts pārvaldes datu un platformu atvēršanu;
  • attīstīt Valsts vienotās IKT arhitektūras principus atbilstoši tehnoloģiju attīstībai un valsts pārvaldes procesu digitalizācijas vajadzībām;
  • izstrādāt priekšlikumus modernu elektronisko sakaru pakalpojumu attīstībai;
 4. pārvaldes pilnveidē:
  • attīstīt dokumentu elektronisko vidi;
  • harmonizēt personāla politiku; nodrošināt datu aizsardzība; īstenot vadītāju 360 grādu novērtēšanu; mērķtiecīgi attīstīt ministrijas darbinieku digitālās prasmes; ieviest E‑mācību vidi, īstenot starptautisko sadarbību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

970

1033

             1 020

974

958

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

               850

                913

                912

                912

                912

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

120

120

108

62

46

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

 

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Pašvaldību investīciju programma

30 000 000

-

-

MK

24.09.2021.

sēdes prot.

Nr.63 1.§

2.punkts

Sniegt atbalstu augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu un uzlabo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem

30 000 000

-

-

Nodrošināts atbalsts pašvaldību investīciju projektiem

Izvērtētie un atbalstam virzītie projekti (skaits)

6

-

-

30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

2.

Integrēta pieeja resursu pārvaldībai. III posms

1 100 000

1 100 000

1 100 000

MK

24.09.2021.

sēdes prot.

Nr.63 1.§

2.punkts

Nodrošināt Valsts Vides dienesta konkurētspējīgo atlīdzības sistēmu, stiprināt analītikas spējas atkritumu plūsmu kontrolē, nodrošināt kapacitāti Rail Baltica projekta īstenošanas ietekmē vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas uzraudzības un kontroles izpildei

294 336

294 336

294 336

Nodrošināta pārbaužu kvalitāte un normatīvajos aktos piesārņojuma jomā noteiktais minimālais iekārtu pārbaužu biežums (VVD)

Piesārņojošo darbību iekārtu normatīvajos aktos minimālā pārbaužu biežuma izpilde (%)

40

46

52

Palielināts darbinieku skaits, kas ilgtermiņā savu profesionālo attīstību saista ar VVD

 

Personāla mainības samazinājums pret 2020. gadu (%)

17

15

20

 

23.01.00 Valsts vides dienests

Nodrošināt Vides pārraudzības valsts biroja konkurētspējīgo atlīdzības sistēmu, kas motivētu augstu kvalificētu darbinieku piesaisti un palikšanu iestādē

15 210

15 210

15 210

23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs

Nodrošināt Zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” konkurētspējīgo atlīdzības sistēmu, kas motivētu augstu kvalificētu darbinieku piesaisti un palikšanu iestādē

84 250

84 250

84 250

24.05.00 Zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums

Nodrošināt Latvijas Dabas muzeja konkurētspējīgo atlīdzības sistēmu, kas motivētu augstu kvalificētu darbinieku piesaisti un palikšanu iestādē

29 274

29 274

29 274

24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana

Nodrošināt Dabas aizsardzības pārvaldes konkurētspējīgo atlīdzības sistēmu, kas motivētu augstu kvalificētu darbinieku piesaisti un palikšanu iestādē

84 023

84 023

84 023

24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana

Nodrošināt Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) konkurētspējīgo atlīdzības sistēmu VRAA darbiniekiem, kas saistīti ar IKT resursu pārvaldību VARAM resorā, kā arī nodrošina VRAA koplietošanas risinājumu efektīvu attīstību un uzturēšanu

112 561

112 561

112 561

Personāla mainības samazinājums (VRAA IKT darbinieki)

Cilvēkresursu mainība (%)

17

16

15

32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana

Nodrošināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  konkurētspējīgo atlīdzības sistēmu, kas motivētu augstu kvalificētu darbinieku piesaisti un palikšanu iestādē, kā arī uzsākt pilnvērtīgo atvieglojumu pārvaldības funkcijas īstenošanu, izmantojot AVIS risinājumu, un nodrošināt jaunas funkcijas izpildi saistībā ar Pieminekļu, piemiņas zīmju un piemiņas vietu izveides konsultatīvās padomes darba koordinēšanu

480 346

480 346

480 346

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3.

LVAF finansējums nacionālās nozīmes un vides

projektiem

300 000

300 000

300 000

MK

24.09.2021.

sēdes prot.

Nr.63 1.§

2.punkts

Nodrošināt vēsturiski piesārņoto vietu izpēti, sanāciju, tādejādi novēršot piesārņojuma draudus, kā arī sekmējot attīstību

150 000

150 000

150 000

Aktualizēta informācija par vēsturiskā piesārņojuma izplatības dinamiku, virzieniem un riskiem

Izstrādāti sanācijas pasākumu priekšlikumi (skaits)

1

1

1

21.02.00 Vides aizsardzības projekti

Veicināt vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanu vides aizsardzības kontroles un politikas jomā, kā arī starptautisko saistību vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā izpilde

150 000

150 000

150 000

Nodrošināta vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana

Izstrādāti pētījumi, plānošanas dokumenti, vides izglītības aktivitātes (skaits)

4

4

4

21.13.00 Nozares vides projekti

4.

Atbalsts plānošanas reģioniem funkciju izpildei

500 000

500 000

500 000

MK

24.09.2021.

sēdes prot.

Nr.63 1.§

2.punkts

Stiprināt plānošanas reģionu kapacitāti, lai sekmētu efektīvāku ES fondu piesaisti un citu atbalsta pasākumu ieviešanu uzņēmējdarbības attīstībai, pakalpojumu efektivitātei un mobilitātes uzlabošanai reģionos

500 000

500 000

500 000

Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana funkciju izpildei, sekmējot efektīvāku ES fondu piesaisti un citu atbalsta pasākumu ieviešanu uzņēmējdarbības attīstībai, pakalpojumu efektivitātei un mobilitātes uzlabošanai reģionos

Plānošanas reģioni, kuriem stiprināta kapacitāte ES fondu piesaistei un citu atbalsta pasākumu ieviešanai uzņēmējdarbības attīstībai, pakalpojumu efektivitātei un mobilitātes uzlabošanai reģionos (skaits)

5

5

5

31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem

5.

Atbalsts Latgales speciālās ekonomiskās zonas

(SEZ) kapacitātei

400 000

400 000

400 000

MK

24.09.2021.

sēdes prot.

Nr.63 1.§

2.punkts

Stiprināt Latgales SEZ kapacitāti, t.sk. kvalitatīvu investīciju piedāvājumu sagatavošanai un tālākai ārvalstu investīciju projektu apkalpošanai, izmantojot visas Latgales SEZ kā instrumenta piedāvātās priekšrocības

400 000

400 000

400 000

Latgales SEZ pārvaldes kapacitātes stiprināšana investoru piesaistei no Eiropas un citām pasaules valstīm augstu pievienoto vērtību produktu ražošanai un konkurētspējīgu pakalpojumu sniegšanā

Noslēgti līgumi ar Latgales SEZ kapitālsabiedrībām (skaits)

8

9

16

Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības veicināšana, stimulējot ekonomisko aktivitāti reģionā un jaunu darba vietu radīšanu reģionā ar zemāko IKP uz vienu iedzīvotāju Latvijā

Jaunizveidotās darba vietas (skaits)

70

70

70

31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem

6.

Nodrošināt augstvērtīgu vides un meteoroloģijas

atvērto datu publicēšanu Direktīvas (ES)

2019/1024 par atvērtajiem datiem un publiskā

sektora informācijas atkalizmantošanu ietvarā

250 000

250 000

250 000

MK

24.09.2021.

sēdes prot.

Nr.63 1.§

2.punkts

Nodrošināt atvērto datu pakalpojumu – augstvērtīgu vides un meteoroloģijas datu kopu atvēršanas, kuru atvēršana radītu tūlītēju ietekmi un veicinātu tautsaimniecības izaugsmi

250 000

250 000

250 000

Atvērtās augstvērtīgas vides un meteoroloģijas datu kopas

Latvijas Atvērto datu portālā data.gov.lv pieejamais vides un meteoroloģijas datu kopas (skaits)

5

2

2

Meteoroloģisko datu ievade elektroniskajās datu bāzēs

Papildu novērojumu vienības datu bāzēs (skaits)

1

1

1

28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība

7.

Ūdens monitorings, kas saistīts ar pārkāpuma

procedūru

719 834

719 834

719 834

MK

24.09.2021.

sēdes prot.

Nr.63 1.§

2.punkts

Uzlabot ūdeņu ekoloģiskās un ķīmiskās kvalitātes monitoringu, nodrošinot bioloģisko, hidroķīmisko, hidromorfoloģisko parametru, prioritāro savienojumu apsēklojumu atbilstību Direktīvu 2000/60/EK, 2008/56/EK, 2008/105/EK, 2013/39/ES

nosacījumiem

719 834

719 834

719 834

Veikts iekšzemes ūdensobjektu monitorings

Ūdensobjekti (skaits)

90

90

90

Veikts piekrastes un pārejas ūdensobjektu monitorings

Ūdensobjekti (skaits)

7

7

7

Veikts monitorings jūras ūdeņos

Jūras kvalitātes novērtējums ar vidēju ticamību (km2)

28 516

28 516

28 516

28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība

                                                                 Kopā

33 269 834

3 269 834

3 269 834

-