Viens no tiesiskajiem regulējumiem Eiropas Savienības līmenī komercdarbības atbalsta piešķiršanai ir Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regula (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.651/2014), jeb vispārējā grupu atbrīvojuma regula (piemērojama kopš 2014.gada 1.jūlija). Ar Komisijas Regulu (ES) 2020/972 (2020. gada 2. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1407/2013 attiecībā uz tās pagarināšanu un groza Regulu (ES) Nr. 651/2014 attiecībā uz tās pagarināšanu un attiecīgiem pielāgojumiem, tās piemērošanas termiņš tika pagarināts līdz 2024. gada 30. jūnijam (ņemot vērā 6 mēnešu pārejas periodu, izņemot reģionālo atbalstu, kur termiņš ir 2023.gada 31.decembris, un riska finansējuma atbalstu).

Atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 nosacījumiem var sniegt, piemēram, reģionālo atbalstu, atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), atbalstu pētniecībai, attīstībai un  inovācijai, atbalstu mācībām, atbalstu vides aizsardzībai, atbalstu sporta un daudzfunkcionālai atpūtas infrastruktūrai, atbalstu kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai u.c. atbalsta kategorijām.

Ja tiek ievēroti visi Komisijas regulas Nr.651/2014 Vispārīgās sadaļas un attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa (atbalsta kategorijas) nosacījumi, atbalsta pasākums ir atbrīvots no Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta 3.punktā ietvertā paziņošanas pienākuma. Atbrīvojums no paziņošanas pienākuma nozīmē vienīgi to, ka nav nepieciešams iesniegt Eiropas Komisijai paziņojumu (notifikāciju), bet gan tikai kopsavilkuma informāciju par atbalsta pasākumu.

Piemērojot Komisijas regulu Nr.651/2014, tiesību aktā, ar kuru tiek piešķirts komercdarbības atbalsts, ir jābūt iekļautiem visiem nepieciešamajiem šī regulējuma nosacījumiem, un izstrādāto tiesību aktu atbalsta sniedzējs iesniedz Finanšu ministrijā sākotnējā izvērtējuma saņemšanai saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 10.pantu atbilstoši kompetenču sadalījumam, kas noteikts Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 9.pantā.